Od profilu zawodowego zleceniobiorcy będą zależały koszty, które będzie musiał ponieść zleceniodawca przy zawarciu umowy zlecenia.

Reklama

Koszty, jakie ponosi zleceniodawca z tytułu zawarcia umowy zlecenia mogą różnić się i są zależne od profilu zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie nie podlega prawu pracy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem regulacje prawne można odnaleźć w Kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy), a nie jak w przypadku umowy o pracę w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy). Stronami w tej formie umowy będą zleceniodawca i zleceniobiorca i od profilu zawodowego tego drugiego zależeć będą koszty zleceniodawcy.

Umowa zlecenie jako jedyne źródło zatrudnienia

Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy jest to dla zleceniodawcy największy koszt. Zobowiązany jest wówczas również do uwzględnienia w kosztach zatrudnienia nie tylko wynagrodzenia brutto, ale także (tak, jak miałoby to miejsce w przypadku umowy o pracę) kosztów ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS i zdrowotnego, czyli składki na NFZ oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zobacz także

Uczniowie i studenci do 26. roku życia a koszty umowy zlecenia

Zarówno uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jak i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Student musi spełniać dwa warunki: posiadać status studenta studiów wyższych (zatem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz być w odpowiednim wieku (zatem przed ukończeniem 26. lat). W tej sytuacji kosztem zatrudnienia będzie tylko wynagrodzenie brutto. Od umowy zlecenia ze studentem nie trzeba płacić składek na ZUS.

Pracownik zatrudniony na mocy umowy o pracę a koszt umowy zlecenia

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce, gdy zleceniodawca zatrudnia na mocy umowy zlecenia osobę, która jest już pracownikiem w innej firmie (tzn. jest zatrudniona na mocy umowy o pracę) i z tego tytułu osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie. Również wtedy kosztem zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia będzie wynagrodzenie brutto. Czyli składki na ZUS od takiej umowy zlecenia nie obciążają zleceniodawcy ani zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie jest w wielu sytuacjach wygodną i korzystną formą zatrudnienia, zarówno dla zleceniobiorcy, jak i dla zleceniodawcy.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama