Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Reklama

Od sytuacji zawodowej zleceniobiorcy zależy to, czy i które składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zdrowotne będą odprowadzane z tytułu umowy zlecenia.

Strony umowy zlecenia

Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Obie strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę (art. 746 § 1-2).

Uczniowie i studenci do 26 roku życia a ZUS od umów zlecenia

Uczący się to grupa osób, która przy pracy na umowę zlecenie, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu tej umowy. W tym przypadków za studentów nie można uznać uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich. Studenci i uczniowie do ukończenia 26. roku życia nie musza więc płacić ZUS od umów zleceń.

Zobacz także

Pracownik na etacie a ZUS od umowy zlecenia

Pracownikiem w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) jest osoba, która nawiązała stosunek pracy na mocy umowy o pracę. Umowa o pracę obciążona jest składkami na ZUS. Jeśli osoba pracująca na etacie podpisuje dodatkowo umowę zlecenia, nie zawsze musi płacić od niej pełen ZUS.

To, czy i na które ubezpieczenia będą odprowadzane składki, zależy od sytuacji zleceniobiorcy – pracownika. Poniżej kilka przykładów:

  • pracownik, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje zlecenie na jego rzecz: ubezpieczenie ZUS jest obowiązkowe (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne);
  • pracownik, który z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego oraz zawarł umowę zlecenie nie ze swoim pracodawcą i nie wykonuje zlecenia na jego rzecz: obowiązkowe są składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, dobrowolna jest składka na ubezpieczenie chorobowe; obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne;
  • pracownik, który z tytułu umowy o pracę otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz zawarł umowę zlecenie nie ze swoim pracodawcą i nie wykonuje zlecenia na jego rzecz: obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, natomiast ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dobrowolne (w sytuacji, gdy zleceniobiorca zgłoszony będzie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wówczas obowiązkowe będzie też ubezpieczenie wypadkowe). Taki pracownik na zleceniu płaci więc o wiele niższy ZUS niż gdyby nie miał etatu.

Jedynie umowa zlecenie – obowiązkowe składki na ZUS

Jeśli umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, wówczas obowiązkowe są wszystkie ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne) poza chorobowym, które w tej sytuacji jest dobrowolne.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem w Kodeksie cywilnym należy szukać przepisów regulujących sposób zawarcia umowy oraz warunków, jakie powinna ona spełniać.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama