kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

 

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę. Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne.

Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło

Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła.

Koszty zleceniodawcy i zamawiającego

W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.

 

Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę. Składką na chorobowe (nie mylić ze zdrowotnym!) potrąca się od wynagrodzenia zleceniobiorcy, a na wypadkowe płaci pracodawca.

 

W związku z tym, że od większości umów zlecenia trzeba płacić składki na ZUS, umowy takie wiążą się dla zleceniodawcy z większymi kosztami (ZUS płacony przez pracodawcę) a dla zleceniobiorcy z niższymi przychodami (część składek ZUS obciążająca pracownika).

 

W przypadku umowy o dzieło w znakomitej większości sytuacji zamawiający nie ma obowiązku objęcia wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiającego i wykonawcę łączy jednocześnie stosunek pracy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy), tzn. umowa o pracę lub gdy przedmiotem umowy o dzieło jest dzieło wykonane na rzecz pracodawcy. W tej sytuacji pracodawca również z tytułu umowy o dzieło zobowiązany jest odprowadzić na rzecz pracownika ubezpieczenia społeczne ZUS i zdrowotne - NFZ.

Rozwiązanie umowy zlecenia i o dzieło

Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Zleceniodawca, gdy wypowiada umowę odpłatną, jest zobowiązany zwrócić zleceniobiorcy wydatki, który ten poniósł, aby należycie wykonać zlecenie. Zleceniobiorca, który wypowiada umowę odpłatną, jest odpowiedzialny za ewentualną szkodę wynikłą na skutek wypowiedzenia umowy (art. 746 § 1-2 k.c.).

 

W przypadku umowy o dzieło zamawiający może odstąpić od umowy tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy dzieło wykonywane jest w sposób niezgodny z umową (art. 636 § 1-2 k.c.).

 

Trzeba pamiętać, że przepisy stanowiące o umowie zleceniu, jak i umowie o dzieło, znajdują się w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie pracy, jak to jest w przypadku umowy o pracę.


ludzie przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie: koszty zleceniodawcy
Od profilu zawodowego zleceniobiorcy będą zależały koszty, które będzie musiał ponieść zleceniodawca przy zawarciu umowy zlecenia.

Od profilu zawodowego zleceniobiorcy będą zależały koszty, które będzie musiał ponieść zleceniodawca przy zawarciu umowy zlecenia.   Koszty, jakie ponosi zleceniodawca z tytułu zawarcia umowy zlecenia mogą różnić się i są zależne od profilu zleceniobiorcy. Umowa zlecenie nie podlega prawu pracy Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem regulacje prawne można odnaleźć w Kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy ), a nie jak w przypadku umowy o pracę w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy ). Stronami w tej formie umowy będą zleceniodawca i zleceniobiorca i od profilu zawodowego tego drugiego zależeć będą koszty zleceniodawcy. Umowa zlecenie jako jedyne źródło zatrudnienia Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy jest to dla zleceniodawcy największy koszt . Zobowiązany jest wówczas również do uwzględnienia w kosztach zatrudnienia nie tylko wynagrodzenia brutto, ale także (tak, jak miałoby to miejsce w przypadku umowy o pracę) kosztów ubezpieczeń społecznych , czyli ZUS i zdrowotnego, czyli składki na NFZ oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uczniowie i studenci do 26. roku życia a koszty umowy zlecenia Zarówno uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jak i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Student musi spełniać dwa warunki: posiadać status studenta studiów wyższych (zatem studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz być w odpowiednim wieku (zatem przed ukończeniem 26. lat). W tej sytuacji kosztem zatrudnienia będzie tylko wynagrodzenie brutto. Od umowy zlecenia ze studentem nie trzeba płacić składek na ZUS . Pracownik zatrudniony na mocy umowy...

kobieta ze słuchawką
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Student na umowie zlecenie – kiedy nie trzeba płacić składek ZUS
Osoba posiadająca status studenta i która nie ukończyła 26 lat, nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (ZUS) i zdrowotnym (NFZ) z tytułu umowy zlecenia.

Osoba posiadająca status studenta i która nie ukończyła 26 lat, nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (ZUS) i zdrowotnym (NFZ) z tytułu umowy zlecenia.   Często w ogłoszeniach z ofertami pracy można zobaczyć informację, iż preferowani są uczniowie lub studenci. Dzieje się tak dlatego, że zleceniodawca ponosi wówczas niższe koszty zatrudnienia. Umowa zlecenie nie jest normowana prawem pracy Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zatem Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ) reguluje prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz zasady jej sporządzania. Umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdym momencie przez obie strony (art. 746 § 1-2). Ponieważ Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ) nie ma zastosowania do tej formy umowy, zleceniobiorca nie może liczyć na uprawnienia przysługujące pracownikom zatrudnionym na mocy umowy o pracę (np. na urlop wypoczynkowy). Student, czyli kto? Tylko do uzyskania dyplomu Zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zarówno studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, jak i uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (art. 6 ust. 4). Ustawa z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym określa definicję studenta – to osoba kształcąca się na studiach wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 18k). Zatem dotyczy to studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ale nie dotyczy już na przykład studiów podyplomowych czy doktoranckich. Status studenta utraci osoba, która obroniła pracę dyplomową lub wykreślona została z listy studentów i od następnego dnia osoba taka powinna być zgłoszona przez zleceniodawcę z tytułu umowy zlecenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli po otrzymaniu dyplomu zleceniobiorca traci prawo do zwolnienia z ZUS...

podpisywanie dokumentów i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę
Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.   Warunki wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, zatem informacji na jej temat należy szukać w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą , natomiast przy umowie zlecenia – zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Cel umowy, podporządkowanie oraz miejsce i czas wykonywania pracy Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem.   Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. O ile przy umowie o pracę jasno określone jest zwierzchnictwo pracodawcy, o tyle umowa zlecenie nie definiuje ścisłego podporządkowania. Wynagrodzenie za umowę o pracę a zapłata za zlecenie W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.).   Umowa zlecenie może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Natomiast Kodeks cywilny  (zobacz tekst ustawy ) definiuje, że jeżeli z ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jasno nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia, to należy mu się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.), które powinien otrzymać po wykonaniu zlecenia, chyba, że inne są ustalenia umowy (art. 744). Rozwiązanie umowy o pracę a umowy zlecenia Kodeks pracy reguluje sposoby zakończenia stosunku pracy...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner