podpisywanie dokumentów i kalkulator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

Określenia pracownik i pracodawca dotyczą stron związanych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia strony to zleceniodawca i zleceniobiorca.

 

Warunki wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy). Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, zatem informacji na jej temat należy szukać w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą, natomiast przy umowie zlecenia – zleceniobiorcą i zleceniodawcą.

Kasia gotuje z Polki.pl: wigilijny kompot z suszu

Cel umowy, podporządkowanie oraz miejsce i czas wykonywania pracy

Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także pod jego kierownictwem.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734 § 1) zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności (usługi, zlecenia) dla zleceniodawcy. Nie ma natomiast wymogu, aby czas i miejsce pracy, było sprecyzowane w umowie. O ile przy umowie o pracę jasno określone jest zwierzchnictwo pracodawcy, o tyle umowa zlecenie nie definiuje ścisłego podporządkowania.

Wynagrodzenie za umowę o pracę a zapłata za zlecenie

W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.).

 

Umowa zlecenie może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Natomiast Kodeks cywilny  (zobacz tekst ustawy) definiuje, że jeżeli z ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą jasno nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia, to należy mu się wynagrodzenie (art. 735 § 1 k.c.), które powinien otrzymać po wykonaniu zlecenia, chyba, że inne są ustalenia umowy (art. 744).

Rozwiązanie umowy o pracę a umowy zlecenia

Kodeks pracy reguluje sposoby zakończenia stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Sposób rozwiązania umowy będzie zależny od rodzaju zatrudnienia i czasu jego trwania.

 

Zarówno przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca), jak i dający zlecenie (zleceniodawca), może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Zleceniodawca, gdy wypowiada umowę odpłatną, jest zobowiązany zwrócić zleceniobiorcy wydatki, który ten poniósł, aby należycie wykonać zlecenie. Zleceniobiorca, który wypowiada umowę odpłatną, jest odpowiedzialny za ewentualną szkodę wynikłą na skutek wypowiedzenia umowy (art. 746 § 1-2 k.c.).

 

Pracodawcom/zleceniodawcom, którzy wykorzystują umowę zlecenie jako zamiennik umowy o pracę (a osoba wykonująca zlecone czynności pracuje zgodnie z warunkami określanymi przez Kodeks pracy), może grozić wysoka grzywna.


kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

para przed latopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie zlecenia – składki na ZUS trzeba płacić jak za etat
Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.

Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.   Jeśli strony związane umową o pracę, czyli w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) – pracownik i pracodawca decydują się jednocześnie na nawiązane współpracy na mocy umowy zlecenia (której przepisy reguluje Kodeks cywilny) pracodawca – zleceniodawca powinien pamiętać, iż pod względem ubezpieczeniowym zleceniobiorca traktowany jest w tej sytuacji jak pracownik. Umowa zlecenie W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3 k.c.). Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Można zatem powiedzieć, iż umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych traktowana jest tak, jak umowa o pracę . Od takiego zlecenia składki na ZUS opłaca się w pełnej wysokości. Ubezpieczenia przy umowie zleceniu z własnym pracownikiem Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w sytuacji, gdy zleceniobiorca...

kobieta w ok przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy zlecenia: terminy i zasady
Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

Obie strony umowy zlecenia, zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mają prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.   Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna , zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ), a nie Kodeks pracy (jak w przypadku umów o pracę) reguluje przepisy zawierania tej formy umowy oraz jej wypowiedzenia. Umowa zlecenie – czym jest? Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. usługi) dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Kodeks cywilny nie definiuje formy, w jakiej powinna zawarta być umowa zlecenie, zatem dopuszczalna jest zarówno forma pisemna, jak i ustna. Za wykonanie umowy zlecenia może, ale nie musi należne być wynagrodzenie. Natomiast przyjmuje się, że jeśli z treści umowy lub okoliczności nie wynika, iż zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania określonej czynności prawnej bez wynagrodzenia, za zlecenie należne jest wynagrodzenie (art. 735 § 1). Wypowiedzenie umowy zlecenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obie strony, zatem zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Nie ma też możliwości, aby któraś ze stron zrzekła się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3). Takim ważnym powodem może być na przykład choroba, utrata zaufania czy zmiana miejsca zamieszkania. Kodeks cywilny pozostawia dużą swobodę dla formułowania treści umowy zlecenia, zatem jeśli obie ze stron wyrażą taką wolę, treść umowy może regulować ustanowienie okresu wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien być adekwatny do czasu trwania umowy. Koszty wypowiedzenia umowy zlecenia W sytuacji, gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenie , zobowiązany jest on zwrócić zleceniobiorcy koszt wydatków, które ten poniósł, aby...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik