Jeśli umowa na czas określony miałaby być rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, automatycznie przedłużona zostaje do dnia porodu.

Reklama

Kobiety w okresie ciąży są szczególnie chronione przez przepisy prawa. Dotyczy to kobiet zatrudnionych zarówno na mocy umowy o pracę na czas nieokreślony, jak umowy o pracę na czas określony.

Umowa na czas określony

Obok umowy o pracę na czas nieokreślony i umowy na czas wykonywania określonej pracy, umowa na czas określony jest jedną z umów, której sposób zawarcia oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy). Zgodnie z prawem każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny, na okres nie dłuższy niż trzymiesięczny (art. 25 § 2). W pierwsze połowie 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ograniczy nadużycia związane z czasowym zatrudnianiem, tzn. zacznie obowiązywać 36 miesięczny (włączając w to czas trzymiesięcznej umowy na okres próbny) limit zatrudnienia na czas określony. Po upływie 33 miesięcy umowa automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony.

Ochrona do dnia porodu

Przy umowie na czas określony pracownica podlega ochronie (czyli przedłużeniu umowy do dnia porodu), jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3). Zgodnie z ustaleniami Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r.) okres ciąży liczony jest za pomocą tzw. miesięcy księżycowych (zatem każdy jeden miesiąc ciąży to 28 dni). Kobieta zobowiązana jest przedstawić świadectwo lekarskie, a pracodawca zobowiązany jest umożliwić pracownicy korzystanie z badań lekarskich związanych z ciążą (bez wpływu na wynagrodzenie), jeśli nie istnieje możliwość przeprowadzenia badań poza godzinami pracy (art. 185 § 1-2). Pracodawca nie ma również prawa zatrudniać kobiety w ciąży w wymiarze godzin nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 1).

Zobacz także

Brak ochrony

Ochrona do dnia porodu nie dotyczy natomiast pracownicy, która zatrudniona była na mocy umowy na zastępstwo (art. 177 § 31). Również w sytuacji, gdy obowiązywała umowa na okres próbny krótsza niż jeden miesiąc, pracownica pozostaje bez możliwości przedłużenia umowy do dnia porodu (art. 177 § 2). Z artykułu 177 § 3 wynika również, że kluczowym elementem przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu jest sytuacja przekroczenia trzeciego miesiąca ciąży (w momencie, gdy umowa miałaby ulec rozwiązaniu). Zatem jeśli będzie to wcześniejsze stadium ciąży, pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy.

Przedłużona umowa o pracę rozwiązuje się z dniem porodu.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama