ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com

Kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy i jakie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie?

ludzie siedzący w rzędzie przed komputerami
Image by LifetimeStock.com

Wynagrodzenie za staż finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, w której odbywa się staż i wynosi 120% zasiłku dla osób bezrobotnych.

 

W sytuacji braku zatrudnienia warto wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże z urzędu pracy dla osób bezrobotnych są jedną z takich możliwości.

Komu przysługuje staż

Staż przysługuje osobom bezrobotnym. W myśl Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osobę bezrobotną należy uznać osobę, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a obecnie pozostaje niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Ze stażu urzędu pracy mogą korzystać osoby bezrobotne, które są w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli na przykład bezrobotni do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Jak uzyskać możliwość odbycia stażu?

Istnieją dwie możliwości ubiegania się o staż z urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Pierwsza opcja polega na sprawdzaniu pojawiających się w urzędzie pracy ofert pracodawców – organizatorów stażu, którzy aktualnie poszukują stażystów. Druga opcja dotyczy sytuacji, w której osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków urzędu pracy, a nie firmy, która oferuje staż. Stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Ponieważ staż nie jest formą umowy o pracę, nie przysługuje stażyście urlop bezpłatny lub okolicznościowy, ale ma on prawo do 2 dni wolnych za każde 30 kalendarzowych dni obywania stażu. W sytuacji, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania stażysty, ma on prawo do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania.

 

Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe oraz poprawić swoją sytuację na rynku pracy.


Więcej na temat rynek pracy świadczenia
Przeładuj

Jak mieszka Agnieszka Kaczorowska? Pokój Emilki przepiękny, ale spójrzcie na sypialnię!

zobacz 01:31