Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
Kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Zasady otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Dofinansowanie z urzędu pracy jest dotacją jednorazową i przy spełnieniu wszystkich warunków bezzwrotną. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej) lub absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej).

Dofinansowanie z urzędu pracy jest dotacją jednorazową i przy spełnieniu wszystkich warunków bezzwrotną. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej) lub absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej).

Warunki dofinansowania do działalności gospodarczej z urzędu pracy

1. Przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku osoba nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Przez 24 miesiące przed złożeniem wniosku osoba nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Zakładana działalność gospodarcza będzie prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy.

4. Działalność ma być prowadzona na trenie Polski.

5. Środki otrzymane z Funduszu Pracy zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

6. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie skorzystała dotąd ze środków Funduszu Pracy oraz żadnych innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej ani na założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

7. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny: propozycji zatrudnienia, pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

8. Przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie osoba z własnej winy nie przerwała: stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, publicznych i społecznie użytecznych ani udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy jest bezzwrotne. Zwrotowi podlega równowartość zwróconego lub odliczonego podatku zgodnie z ust. z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Dotacja ze środków Funduszu Pracy wynosi nie więcej niż 600% wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być przyznane tylko na zakup nowych towarów i usług, przede wszystkim na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, konsultację i doradztwo, pokrycie kosztów pomocy prawnej. Starając się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do właściwego urzędu pracy.

 

Elementy wniosku o dofinansowanie do działalności gospodarczej:

  • kwota, o jaką osoba wnioskuje,
  • rodzaj działalności gospodarczej,
  • kalkulacja kosztów wiążących się z podjęciem działalności,
  • proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dotacji (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, blokada rachunku bankowego),
  • specyfika wydatków przeznaczonych na zakup towarów i usług.

 

W ciągu roku urzędy prowadzą kilka naborów, a jeden wniosek może być składany kilkakrotnie. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy pracy, dlatego należy śledzić ogłoszenia o konkursach, np. na stronie internetowej urzędu pracy.

 

Jeżeli wniosek otrzyma pozytywną ocenę urząd pracy podpisuje z właścicielem firmy umowę. Jest ona zobowiązaniem do minimum 12 miesięcy prowadzenia firmy i nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Z otrzymanej dotacji należy się rozliczyć w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jeżeli warunki zostaną naruszone osoba jest zobowiązana zwrócić otrzymaną dotację wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
złote monety
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Finanse na otwarcie firmy z urzędu pracy
Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym.

Pieniądze na założenie firmy można zdobyć dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy. Dotacja na własną firmę przysługuje jedynie zarejestrowanym bezrobotnym. Kto może się starać o dofinansowanie z urzędu pracy? By starać się o dofinansowanie z urzędu pracy trzeba być pełnoletnim i posiadać status osoby bezrobotnej . Ponadto osoba starająca się o fundusze nie może przez rok poprzedzający złożenie wniosku (w niektórych urzędach dłużej) prowadzić działalności gospodarczej . Poza tym osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być studentem dziennym, zwykle może studiować zaocznie. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane osobom, które w przeciągu roku odrzuciły propozycję stażu czy zatrudnienia w firmie, były karane sądownie za przestępstwa przeciwko rynkowi gospodarczemu. Procedura przyznania dofinansowania z urzędu pracy Po złożeniu wniosku i biznesplanu należy odczekać około miesiąca (niekiedy i kilka miesięcy) na decyzję urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać około tygodnia na podpisanie umowy pomiędzy osobą bezrobotną, poręczycielem i urzędem pracy . Następnie w ciągu kilku dniu od zatwierdzenia pisma, na konto osoby ubiegającej się o dofinansowanie powinny wpłynąć pieniądze. Urząd pracy proponuje najwyższą sumę dotacji w wysokości 22 tysięcy złotych, a uzyskane pieniądze trzeba wydać w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Chciałbyś założyć własne przedsiębiorstwo? Weź  dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy .  Jesteś na etapie poszukiwania zajęcia? Sprawdź,  kto może skorzystać ze stażu z urzędu pracy .  Jeśli jesteś osobą bez pracy dowiedz się,  czy warto korzystać ze staży dla bezrobotnych .  Szukasz pracy, a nie masz doświadczenia? Poznaj,  czym jest staż zawodowy . 

Banknoty euro
Pixabay/Puurchantal/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dofinansowanie do działalności gospodarczej z projektów unijnych
Dofinansowanie do działalności gospodarczej może pochodzić ze środków Unii Europejskiej (m.in. na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER lub Regionalnych Programów Operacyjnych).

Dofinansowanie do działalności gospodarczej może pochodzić ze środków Unii Europejskiej (m.in. na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER lub Regionalnych Programów Operacyjnych). Warunki ubiegania się o dotacje unijne Dotacje z Unii Europejskiej przewidują programy wspierające zakładanie własnej firmy . Mogą się o nie ubiegać osoby bezrobotne i pracujące (jest to jednak zależne od tego, jaką grupę docelową wskazała instytucja realizująca projekt). Dotacje unijne mają wspierać te grupy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. zł. Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków unijnych: W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osoba przystępująca do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wykluczeniu podlegają także osoby, które zarejestrowały, ale nie rozpoczęły działalności oraz te, które zawiesiły dotychczasową działalność. Brak zaległości w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków.   Największe szanse otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej mają: osoby przed 25 rokiem życia, osoby mieszkające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety – przede wszystkim powracające na rynek pracy np. po urlopie macierzyńskim, osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Dofinansowanie do działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to odpowiedź na konieczność wprowadzenia reform w kwestiach takich jak m.in.: zatrudnienie, zdrowie i dobre rządzenie. Działania programu skierowane są do osób...

spora gotówka
©Pio Si/Fotolia
Styl życia
Zdobądź finanse na otwarcie firmy z Unii Europejskiej
By zdobyć pieniądze na założenie firmy z Unii Europejskiej należy złożyć odpowiednie wnioski i przejść wszystkie etapy rekrutacji. Unia Europejska oferuje nawet do 40 tysięcy złotych na założenie własnej działalności.

By zdobyć pieniądze na założenie firmy z Unii Europejskiej należy złożyć odpowiednie wnioski i przejść wszystkie etapy rekrutacji. Unia Europejska oferuje nawet do 40 tysięcy złotych na założenie własnej działalności. Dofinansowanie z Kapitału Ludzkiego lub mikropożyczka Dofinansowanie z Unii Europejskiej można uzyskać z kilku programów unijnych, a najpopularniejszy z nich to Kapitał Ludzki . Dotację z tego programu może uzyskać osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Ponadto osoba ubiegająca się o fundusze nie może przez 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku prowadzić własnej działalności gospodarczej . Unia Europejska oferuje jednorazowo 40 tysięcy złotych, a każdego miesiąca przez rok można otrzymywać dodatkowe wsparcie pomostowe, czyli 1000 złotych na ZUS lub czynsz .   Drugą formą unijnej pomocy jest mikropożyczka, dzięki której można uzyskać maksymalnie 50 tysięcy złotych. Pożyczka jest nisko oprocentowana, a jej spłatę można zawiesić nawet na rok, nie ponosząc dodatkowych opłat. Aby dostać dofinansowanie należy ustanowić zabezpieczenie przez hipotekę, zastaw, czy poręczenie banku. Wnioski dotyczące dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Etapy rekrutacji w dotacjach unijnych Na samym początku należy przejść rekrutację, która składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wypełnienie, przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie dokumentów, a drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym zakończeniu etapów jesteśmy kierowani na szkolenia doradcze. Dopiero po przejściu szkolenia należy złożyć wniosek o dotację bądź mikropożyczkę, a do niego dołączyć biznesplan . Całość i pomysł na biznes ocenia komisja. Jeśli przydzieli pożyczkę pozostanie tylko podpisanie umowy. Właściciele firm, którzy ubiegają się o fundusze z Unii...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner