Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy, co do zasady, od pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotu powinno być wówczas określone np. w regulaminie wynagradzania pracowników. Zwrot kosztów dojazdu może przysługiwać z urzędu pracy osobom skierowanym do pracy w innej miejscowości. Niektórym grupom zawodowym zwrot kosztów dojazdu należy się na mocy ustaw.

Reklama

Zwrot kosztów dojazdu do pracy: kiedy się należy?

Poza ustalonymi w przepisach ustawowych wyjątkami pracodawca nie ma obowiązku zwracać swoim pracownikom pieniędzy, które wydają oni na dojazd do pracy, nawet, jeśli mieszkają w innym województwie. Przyznanie przez pracodawcę świadczenia w postaci zwrotu kosztów dojazdu zależy więc zasadniczo tylko od jego dobrej woli. Świadczenie to uzyskiwane jest obok wynagrodzenia i podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu osób fizycznych. Dodatkowe świadczenie w postaci zwrotu kosztów dojazdu powinno być określone w umowie o pracę lub w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danym zakładzie pracy.

Pracodawca może zdecydować się na płacenie ryczałtu za dojazd do pracy lub też przyznawanie tego świadczenia w formie dodatku, uzależnionego od odległości miejsca zamieszkania pracownika od zakładu pracy. Może też zdecydować się na zorganizowanie dowozu pracowników do miejsca pracy.

Zobacz także

Inaczej kwestia wygląda w przypadku podróży służbowych – wówczas pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonania zleconego zadania oraz powrotu do firmy.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy przysługuje na mocy przepisów ustawowych niektórym grupom zawodowym. Wówczas kwota ta zwolniona jest od podatku dochodowego. Dotyczy to między innymi pracowników prokuratury, policji, straży granicznej oraz sędziów.

W zależności od polityki danego urzędu pracy regulaminy przewidziane dla konkretnych programów pomocowych mogą przewidywać zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych, które zdecydowały się podjąć pracę w odległym miejscu. Takie programy dotyczą zwykle osób długotrwale bezrobotnych.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy: jak uzyskać?

Zwrot kosztów dojazdu, jeśli obowiązek taki nie jest przewidziany w przepisach, zależy więc od uznania danego pracodawcy. Aby otrzymać taki dodatek, należy podjąć negocjacje z pracodawcą. Odpowiednie postanowienie powinno znaleźć się w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania.

Pracownik może starać się o dofinansowanie dojazdów od pracodawcy lub z Funduszu Pracy w ten sposób, że złoży wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania. Takie dofinansowanie jest możliwe jednak tylko wówczas, gdy praca została podjęta w ramach skierowania z urzędu pracy, oraz gdy pensja nie przekracza dwukrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik musi wówczas co miesiąc przedstawiać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o swoim przychodzie za dany miesiąc.

W razie podróży służbowej, aby otrzymać zwrot wydatków, należy je odpowiednio udokumentować – może to być koszt dojazdu własnym samochodem, albo koszt biletu kolejowego, autobusowego czy lotniczego. Dokumenty poświadczające wysokość poniesionych kosztów należy więc zawsze zachować.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy a podwyższone koszty uzyskania przychodu

Dojazd do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika wpływa na podwyższenie kosztów uzyskania przez niego przychodów. Ma to wpływ na zmniejszenie podatku dochodowego takiej osoby. Jeśli przejazdy są refundowane przez pracodawcę – pracownik traci prawo do zadeklarowania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama