Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny: kiedy przysługuje?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli po wyczerpaniu zwolnienia chorobowego wciąż jest niezdolny do pracy, jednak jego stan rokuje powrót do zdrowia pod warunkiem dalszego leczenia czy rehabilitacji.

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres, który niezbędny jest do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż 12 miesięcy. Po tym terminie w razie braku odzyskania zdolności do pracy, pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny: kto może otrzymać?

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które opłacają składkę na to ubezpieczenie. Są to:

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę podczas pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy,
 • Osoby wykonujące pracę agencyjną lub pracę na podstawie umowy zlecenia, lub na podstawie innej umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu; dotyczy także osób, które z nimi współpracują,
 • Nianie, które wykonują pracę w ramach umowy uaktywniającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy,
 • Duchowni,
 • Osoby wykonujące służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a ponadto:

 • Posłom i senatorom pobierającym uposażenie, po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • Osobom pobierającym stypendia sportowe,
 • Słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej którzy pobierają stypendia,
 • Osobom pobierającym stypendia, skierowanym przez PUP na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe,
 • Funkcjonariuszom Służby Celnej.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje uprawnionym do pobierania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ponadto nie przysługuje, jeśli osoba zachowuje prawo do wynagrodzenia na mocy odrębnych przepisów, przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana przez umyślne przestępstwo lub wykroczenie potwierdzone wyrokiem sądu. Nie przysługuje także za miesiąc, w którym stwierdzone zostało, że osoba wykonuje prace zarobkową, oraz za dalszy okres, kiedy faktycznie pracuje.

Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje również wtedy, kiedy poszkodowany w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku przy pracy – czy to poprzez nieprzestrzeganie przepisów BHP, czy przez pracę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje: absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych; ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; ubezpieczonym obowiązkowo , którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat; posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od...

Lekarka trzymająca pastylkę
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Czy po ustaniu zatrudnienia można otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia lekarskiego?
Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni.

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Przyznaje się go na podstawie zwolnienia lekarskiego. Choroba będąca jego podstawą musi jednak wystąpić w terminie do 14 dni lub 3 miesięcy od ustania zatrudnienia i trwać 30 dni. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy przysługuje? Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli choroba rozpoczęła się jeszcze w czasie jego trwania, bądź jeśli rozpoczęła się: Do 14 dni od jego ustania, Do 3 miesięcy (90 dni) od ustania zatrudnienia, w przypadku choroby zakaźnej, której objawy występują później niż 14 dni od zarażenia. Co więcej, niezdolność do pracy z powodu choroby musi trwać co najmniej 30 dni, aby powstało prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: kiedy nie przysługuje Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie należy się osobom, które: posiadają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, mają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych , zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie przepracowały 30 dni - nie nabywają wówczas prawa do otrzymywania zasiłku , oraz osoby, w przypadku których ubezpieczenie ustało z tego powodu, że wyczerpały uprzednio pełny okres uprawnienia do pobierania zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia: jakie dokumenty należy przedstawić? Zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy więc złożyć wniosek o jego zapłatę. Oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które trzeba przedstawić w terminie 7 dni od jego wystawienia, należy przedstawić oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10. Oświadcza w nim, że nie jest zatrudniony, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie podlega aktualnie...

Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia
Styl życia
Jakie zasiłki z ubezpieczenia społecznego można uzyskać?
Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Zasiłki z ubezpieczenia społecznego przysługują osobom odprowadzającym składki na te ubezpieczenia bądź ich rodzinom. Niektóre przysługują od początku podlegania ubezpieczeniu , niektóre dopiero po pewnym czasie opłacania składek. Zasiłki przysługują w różnym wymiarze , będącym przede wszystkim procentem podstawy wymiaru zasiłku, zależnej od wynagrodzenia pracownika. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy. Przysługuje od 34. dnia choroby, bowiem wcześniej wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. W przypadku osób które ukończyły 50 lat – od 15. dnia choroby. Aby otrzymać ten zasiłek, co do zasady trzeba podlegać ubezpieczeniu przez 30 dni, jeśli ubezpieczenie jest obowiązkowe i 90 dni – jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi, do 182 dni, a jeśli choroba przypada na okres ciąży lub spowodowana jest gruźlicą – do 270 dni. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, a w razie pobytu w szpitalu – 70%. 100% podstawy wymiaru przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom, które chorują wskutek wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy lub poddają się badaniom i zabiegom przewidzianym dla dawców tkanek i narządów. Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a choć wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to rokuje poprawę stanu zdrowia. Przysługuje nie dłużej niż przez 12...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner