Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com

Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?

Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny: kiedy przysługuje?

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli po wyczerpaniu zwolnienia chorobowego wciąż jest niezdolny do pracy, jednak jego stan rokuje powrót do zdrowia pod warunkiem dalszego leczenia czy rehabilitacji.

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres, który niezbędny jest do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż 12 miesięcy. Po tym terminie w razie braku odzyskania zdolności do pracy, pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny: kto może otrzymać?

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które opłacają składkę na to ubezpieczenie. Są to:

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę podczas pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy,
 • Osoby wykonujące pracę agencyjną lub pracę na podstawie umowy zlecenia, lub na podstawie innej umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu; dotyczy także osób, które z nimi współpracują,
 • Nianie, które wykonują pracę w ramach umowy uaktywniającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy,
 • Duchowni,
 • Osoby wykonujące służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeśli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a ponadto:

 • Posłom i senatorom pobierającym uposażenie, po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • Osobom pobierającym stypendia sportowe,
 • Słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej którzy pobierają stypendia,
 • Osobom pobierającym stypendia, skierowanym przez PUP na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe,
 • Funkcjonariuszom Służby Celnej.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje uprawnionym do pobierania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ponadto nie przysługuje, jeśli osoba zachowuje prawo do wynagrodzenia na mocy odrębnych przepisów, przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana przez umyślne przestępstwo lub wykroczenie potwierdzone wyrokiem sądu. Nie przysługuje także za miesiąc, w którym stwierdzone zostało, że osoba wykonuje prace zarobkową, oraz za dalszy okres, kiedy faktycznie pracuje.

Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje również wtedy, kiedy poszkodowany w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku przy pracy – czy to poprzez nieprzestrzeganie przepisów BHP, czy przez pracę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.


Przeładuj

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dzień przed ślubem były partner pisał do Agnieszki. Co na to Wojtek?!

zobacz 02:40