Dziecko
Image by Lifetimestock.com

Ulga podatkowa na dziecko jest przywilejem, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32%. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci będących pod opieką danej osoby, a jeśli jest to jedno dziecko – również od wysokości dochodów tej osoby.

Ulga podatkowa na dziecko: kiedy przysługuje

Ulga podatkowa przysługuje na każde dziecko, które znajduje się pod władzą rodzicielską określonej osoby, jeśli sprawowała nad nim opiekę prawną lub faktyczną, czyli jeżeli w rzeczywistości osoba ta zajmowała się wychowaniem tego dziecka. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, a także na dzieci do 25. roku życia, jeśli są one niepełnosprawne lub kontynuują naukę.

Ulga podatkowa na dziecko: kiedy nie przysługuje

Ulga podatkowa nie należy się, jeśli miesięczny dochód dziecka, poza tym pochodzącym z renty rodzinnej, przekracza 3089 zł.

Ulga podatkowa nie przysługuje również wtedy, kiedy dziecko znajduje się w związku małżeńskim, oraz jeśli znajduje się w ośrodku który zapewnia mu całodobową opiekę i utrzymanie. Nie dotyczy też dzieci, które rozliczają się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem prywatnego najmu), oraz które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane według stawki 19%.

Jeśli rodzic posiada jedno dziecko, to aby skorzystać z ulgi podatkowej nie może przekroczyć rocznego limitu dochodu.

Ulga podatkowa na dziecko: kogo dotyczy

Ulga podatkowa na dziecko przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom łącznie. Mogą oni odliczyć kwotę ulgi po równo lub w dowolny inny wybrany sposób.

Ulga podatkowa na dziecko: limity

W przypadku gdy ulga podatkowa na dziecko przysługuje jego rodzicom lub opiekunom, obowiązują ich pewne ograniczenia kwoty odliczenia. Wysokość tych limitów jest różna ze względu na liczbę dzieci.

 • na pierwsze dziecko jest to kwota 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko  -  92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko  -  166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte oraz kolejne dziecko - 225 zł (rocznie 2 700 zł).

Ulga podatkowa na dziecko: jedno dziecko w rodzinie

Jeśli podatnik posiada tylko jedno dziecko, to:

 • jeśli pozostaje w związku małżeńskim – przysługuje mu odliczenie, jeśli łączne dochody małżonków nie przekraczają 112 000 zł rocznie,
 • jeśli nie jest w związku małżeńskim, a także gdy jest w separacji lub małżonkowi nie przysługują prawa rodzicielskie i jest osobą samotnie wychowującą dziecko – jeśli jego dochody nie przekraczają rocznie 112 000 zł,
 • jeśli nie pozostaje w związku małżeńskim, ale nie jest osoba samotnie wychowującą dziecko – jeśli dochody tej osoby nie przekraczają rocznie 56 000 zł.

   

 • Niepełnosprawni mają prawo do ulgi podatkowej, jeśli ich wydatki związane są z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych
 • Z ulgi na dziecko mogą skorzystać małżonkowie wspólnie wychowujący dziecko, ale także osoby wychowujące je samotnie. Ulga podatkowa na dziecko: kiedy i kto może ją odliczyć?
 • Ze starej ulgi remontowej można korzystać tylko w ramach praw nabytych. Ulga remontowa: co obejmuje, kto może skorzystać.