Ludzie robiący remont
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Co obejmuje ulga remontowa i kto może z niej skorzystać?

Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode.

Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode.

Ulga remontowa: stara ulga

Ulga remontowo-modernizacyjna, zwana ulgą remontową, została wycofana z polskiego prawa z końcem 2013 roku. Prawa do ulgi remontowej, czyli odliczenia kosztów remontu do określonego limitu według starych przepisów, przysługują teraz jedynie osobom, które nabyły wcześniej do niej prawa – osoby te mogą dokonywać odliczeń w kolejnych deklaracjach podatkowych, jeśli zakupów na materiały budowlane w związku z budową lub remontem dokonały w okresie obowiązywania ulgi, a więc przed 2014 rokiem. Wniosek o zwrot części zakupów przeznaczonych na budowę i remont mogą wciąż odliczyć osoby, które mogą udokumentować wydatki fakturą VAT, która została wydana:

  • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – w tym wypadku deklarację składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - do dnia 31 grudnia 2017 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ulga remontowa na nowych zasadach: komu przysługuje

Nowe przepisy zawierają większe niż poprzednio obostrzenia w stosunku do beneficjentów ulgi oraz przedmiotu odliczenia. Według nowych przepisów o zwrot mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę mieszkania albo domu, nie ukończyły 36 lat.

Aby osoba taka mogła ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane, do dnia złożenia wniosku nie mogła być właścicielem domu jednorodzinnego ani lokalu mieszkalnego. Ulga nie dotyczy także osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ani właścicielom lub współwłaścicielom budynku, jeżeli udział tej osoby w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Wyremontowałeś swoje mieszkanie? Już teraz wykorzystaj Link4 kod promocyjny i zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie.

Ulga remontowa: co obejmuje

Aktualnie o zwrot części zapłaconego podatku VAT można się starać jedynie w następujących przypadkach:

  • budowy domu jednorodzinnego,
  • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.
  • Pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r. 

Ważna jest także powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nie może ona przekraczać:

  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy dana osoba w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej trójkę dzieci. Chodzi tu jedynie o dzieci małoletnie, kontynuujące naukę do 25. roku życia, lub (bez względu na wiek) otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgę dotyczącą więc obecnie jedynie budowy nowego domu czy mieszkania o ograniczonej powierzchni, jeśli osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę, nie posiada tytułu do innego domu lub mieszkania. Ulgi nie można już przeznaczyć na remont mieszkania czy domu.


dom w surowym stanie
©ronstik/fotolia
Styl życia
Od jakich materiałów budowlanych można odliczyć VAT?
Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zwrot VAT za materiały budowlane: zmiany prawne Z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot VAT materiałów zakupionych na starych zasadach może nastąpić do końca 2018 roku, dotyczy jednak jedynie tych materiałów, które zostały zakupione do końca 2013 roku. Aktualnie zwrot VAT za zakupione materiały budowlane można otrzymać na podstawie Ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi .   W porównaniu ze starymi regulacjami dotyczącymi ulgi remontowej zakres przedmiotów, za które można uzyskać zwrot VAT-u, uległ znacznemu zawężeniu. Dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 36. roku życia i nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu. Zwrot VAT za materiały budowlane: w jakich przypadkach? Zwrot VAT dotyczy materiałów budowlanych, które są przeznaczone dla celów budownictwa mieszkalnego, jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną od dnia 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku.   Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, które przeznaczone są na budowę domu jednorodzinnego, lub nadbudowę bądź rozbudowę budynku lub jego części na cele mieszkalne. Powierzchnia tego lokalu lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać: 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom), 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba wychowywała przynajmniej...

Dziecko
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady korzystania z ulgi podatkowej na dziecko
Ulga podatkowa na dziecko jest przywilejem, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32%. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci będących pod opieką danej osoby, a jeśli jest to jedno dziecko – również od wysokości dochodów tej osoby.

Ulga podatkowa na dziecko jest przywilejem, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32%. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci będących pod opieką danej osoby, a jeśli jest to jedno dziecko – również od wysokości dochodów tej osoby. Ulga podatkowa na dziecko: kiedy przysługuje Ulga podatkowa przysługuje na każde dziecko, które znajduje się pod władzą rodzicielską określonej osoby, jeśli sprawowała nad nim opiekę prawną lub faktyczną, czyli jeżeli w rzeczywistości osoba ta zajmowała się wychowaniem tego dziecka. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, a także na dzieci do 25. roku życia, jeśli są one niepełnosprawne lub kontynuują naukę. Ulga podatkowa na dziecko: kiedy nie przysługuje Ulga podatkowa nie należy się, jeśli miesięczny dochód dziecka, poza tym pochodzącym z renty rodzinnej, przekracza 3089 zł . Ulga podatkowa nie przysługuje również wtedy, kiedy dziecko znajduje się w związku małżeńskim, oraz jeśli znajduje się w ośrodku który zapewnia mu całodobową opiekę i utrzymanie. Nie dotyczy też dzieci, które rozliczają się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem prywatnego najmu), oraz które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane według stawki 19%. Jeśli rodzic posiada jedno dziecko, to aby skorzystać z ulgi podatkowej nie może przekroczyć rocznego limitu dochodu. Ulga podatkowa na dziecko: kogo dotyczy Ulga podatkowa na dziecko przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom łącznie. Mogą oni odliczyć kwotę ulgi po równo lub w dowolny inny wybrany sposób. Ulga podatkowa na dziecko: limity W przypadku gdy ulga podatkowa na dziecko przysługuje jego rodzicom lub opiekunom, obowiązują ich pewne ograniczenia kwoty odliczenia. Wysokość...

©marino/Fotolia
Styl życia
Jakie ulgi podatkowe przysługują niepełnosprawnym?
Niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ulg, jeśli wydatki ponieśli na leczenie i środki konieczne do funkcjonowania.

Niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ulg, jeśli wydatki ponieśli na leczenie i środki konieczne do funkcjonowania. Ulga rehabilitacyjna, rozliczana w PIT, daje możliwości zmniejszenia kosztów nie tylko samym niepełnosprawnym, ale i osobom, na których utrzymaniu się oni znajdują. Ulga rehabilitacyjna Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne , jak i osoby, które mają niepełnosprawnych na utrzymaniu. Obejmuje ona: adaptację do potrzeb niepełnosprawnych mieszkań, budynków, wyposażenie ich stosownie do potrzeb takich osób, przystosowanie do potrzeb takich osób pojazdów mechanicznych, zakup i naprawa sprzętu i urządzeń koniecznych takim osobom, np. protez, wózków inwalidzkich , zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych na temat niepełnosprawności, stosownie do potrzeb, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy w uzdrowisku, kolonie dla dzieci niepełnosprawnych, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, wydatki na psa przewodnika lub psa asystującego, w kwocie do 2280 zł rocznie, opiekę pielęgniarską w domu w okresie choroby przewlekłej, opłacenie tłumacza języka migowego, leki – ulga obejmuje kwotę powyżej 100 zł, przejazd na konieczne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, również własnym samochodem. Ulga rehabilitacyjna: warunek skorzystania Z ulgi mogą skorzystać osoby, których wydatki na powyższe cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, PFRON lub NFZ . Jeśli zostały sfinansowane przez te instytucje częściowo – można odliczyć różnicę między faktycznie poniesionymi kosztami a wartością częściowej refundacji. Aby osoba, na...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Newsy
Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji
Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021
Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle
Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend
Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle
Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają
Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle
Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat
Anna Kusiak