podarty kontrakt o pracę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Zmiana warunków zatrudnienia, czyli warunków pracy lub płacy

Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.

Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.

 

Pracodawca może modyfikować warunki zatrudnienia pracownika. Zmianie podlegać mogą różne kwestie związane ze stosunkiem pracy, jak na przykład wynagrodzenie, zakres obowiązków czy warunki pracy.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany warunków pracy lub płacy i jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Pracownik ma do wyboru:

  • zgodzić się na nowe warunki, wówczas określona zmiana wywołana będzie po upływie okresu wypowiedzenia starej umowy;
  • odmówić i w tej sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia;
  • nie zareagować w żaden sposób, gdyż jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 § 3).

Porozumienie zmieniające

W odróżnieniu od wypowiedzenia zmieniającego (które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy), porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron. Zmiana treści umowy o pracę na podstawie porozumienia zmieniającego może być zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika. Oczywiście pracodawca nie może na mocy takiego porozumienia pozbawić pracownika uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Bez konieczności stosowania wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną, niż określona jest w umowie o prace. Zmiana taka może być zastosowana na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i muszą być zachowane zasady określone w artykule 42 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy), czyli:

  • zmiana została podyktowana potrzebami pracodawcy,
  • powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
  • zmiana nie spowodowała obniżenia wynagrodzenia pracownika.

W sytuacji, w której modyfikacje proponowane przez pracodawcę są dla pracownika niekorzystne i ten nie wyrazi zgody na określone zmiany, skutkować to może rozwiązaniem umowy o pracę.  

Dokumenty podawane z rąk do rąk
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Zasady zmiany stanowiska pracy: skierowanie do innych zadań, aneks do umowy, wypowiedzenie zmieniające
Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Zmiana stanowiska pracy: skierowanie na inne stanowisko Kodeks pracy (jego tekst dostępny jest tutaj ) dopuszcza możliwość skierowania pracownika na inne stanowisko pracy. Możliwe jest to w razie uzasadnionych potrzeb zakładu pracy, jednak na czas nie dłuższy, niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana stanowiska pracy nie może pociągać za sobą obniżenia wynagrodzenia, a także musi być zgodna z kwalifikacjami i możliwościami pracownika. Jeśli pracodawca przekroczyłby dozwolony okres 3 miesięcy lub skierował pracownika do pracy niezgodnej z jego kwalifikacjami, to pracownik ma prawo odmówić wykonywania takiej pracy. Natomiast obniżenie wynagrodzenia pozwala pracownikowi wystąpić z roszczeniem o przyznanie należnej mu różnicy.   Zmiana stanowiska pracy na okres 3 miesięcy nie wymaga formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych warto posiadać takie pisemne potwierdzenie zmiany stanowiska. Zmiana stanowiska pracy: wypowiedzenie zmieniające Możliwość delegowania pracownika do czynności innych niż te, które zwykle on wykonuje, zależy w dużej mierze od zapisów umowy o pracę. Mogą one być bardziej lub mniej szczegółowe. Jeśli są określone ogólnikowo, to pracodawca ma większe możliwości delegowania pracownika do innych czynności w ramach poleceń służbowych . Natomiast w sytuacji bardziej szczegółowego określenia obowiązków pracownika może okazać się konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Jest ono uzasadnione w razie istotnej zmiany warunków pracy, gdy brak jest...

pan pracuje
©industrieblick/fotolia
Styl życia
Oddelegowanie pracownika do innej pracy – kiedy jest możliwe?
Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji. Oddelegowanie pracownika do innej pracy: kiedy jest możliwe Kodeks pracy pozwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy, niż ta, która określona jest w umowie o pracę. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy w drodze polecenia służbowego. Aby tak się stało, musi jednak spełnić szereg warunków:   oddelegowanie do innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika, praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Jeśli te warunki są spełnione, to nie jest wymagana zmiana umowy o pracę, związana z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Kodeks pracy określa, że takie oddelegowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Nie określa jednak, co to oznacza. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że chodzi o potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko określonej jednostki organizacyjnej tego zakładu . Mogą to być potrzeby organizacyjne lub techniczne, spowodowane nieobecnością innego pracownika, wzrostem sprzedaży lub produkcji w zakładzie pracy.   To, że praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika , oznacza zarówno to, że nie może ona ich przewyższać, jak i być dla niego poniżająca czy ośmieszająca. Kwalifikacje pracownika i jego staż pracy muszą sprawiać, że pracę, do której został skierowany, będzie on w stanie wykonywać, ale i będzie w mógł podczas jej wykonywania...

dwóch mężczyzn naprzeciwko siebie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – krok po kroku
Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.   O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jest to najłagodniejszy sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Każda umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, pod warunkiem zgody obydwu (pracownika i pracodawcy). Podstawą prawną są przepisy Kodeksu pracy  (art. 30 § 1 pkt. 1). Możliwości rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron Istnieją trzy sposoby, aby rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron . Pracodawca może zaproponować to rozwiązanie pracownikowi, a ten się na nie zgadza. Sytuacja odwrotna, czyli pracownik występuje z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, a pracodawca ją akceptuje. I trzecia możliwość: obie strony (pracownik i pracodawca) tworzą wspólny dokument i składają na nim podpis. Elementy porozumienia Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron powinno zawierać dane dotyczące: miejsca i daty jego sporządzenia, danych pracodawcy oraz danych pracownika (imię, nazwisko, adres), umowy, która jest rozwiązywana (kiedy, gdzie i pomiędzy kim została podpisana), proponowanego terminu rozwiązania umowy. Porozumienie powinno być uwieńczone podpisem oraz datą. Przyjmujący wypowiedzenie, jeśli je akceptuje, składa swój podpis z wyraźną adnotacją, np. „zgadzam się na powyższe warunki wypowiedzenia” i datą przyjęcia. Wady i zalety wypowiedzenia za porozumieniem stron W sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron, pracownik, gdy zdecyduje się na zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, przez okres karencji (90 dni) nie będzie mógł pobierać zasiłku....

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner