Kartka z wypowiedzeniem
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest obwarowane większą liczbą reguł wynikających z kodeksu pracy niż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do pouczenia o możliwości odwołania do Sądu Pracy i do podania przyczyny wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest obwarowane większą liczbą reguł wynikających z kodeksu pracy niż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do pouczenia o możliwości odwołania do Sądu Pracy i do podania przyczyny wypowiedzenia umowy.

Jakie konsekwencje prawne ma wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest rozwiązaniem umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik i nie jest do tego wymagana zgoda drugiej strony. Ma ono na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy, ale można je złożyć tylko jeśli umowa o pracę została zawarta:

  • na okres próbny,
  • na czas nieokreślony,
  • na czas określony przekraczający 6 miesięcy (i jeśli zawiera adnotację o możliwości jej wypowiedzenia).

Bezpośrednią konsekwencją złożenia wypowiedzenia jest obowiązek przepracowania płatnego okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od tego, od jak dawna pracownik jest zatrudniony w danej firmie. Okres wypowiedzenia może trwać:

  • 2 tygodnie (przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy),
  • miesiąc (przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat),
  • 3 miesiące (przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata).

Dodatkowo zwolnionemu pracownikowi przysługuje płatny urlop na poszukiwanie pracy, którego długość może trwać 2 (przy dwutygodniowym i miesięcznym okresie wypowiedzenia) lub 3 dni robocze (przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia).

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: forma

Kodeks pracy nie zastrzega, że rozwiązanie umowy powinno zostać przedłożone na piśmie, jednak taka forma jest dużo bezpieczniejsza, bo stanowi dowód, który może okazać się potrzebny, jeśli pracownik odwoła się do sądu. W takim przypadku bez odpowiedniej dokumentacji pracodawca nie jest w stanie udowodnić skuteczności swojego wypowiedzenia. Aby uniknąć niedopowiedzeń, należy dbać o to, by treść wypowiedzenia była ścisła: musi się w niej znaleźć adnotacja o długości trwania okresu wypowiedzenia i o terminie rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: pouczenie o możliwości odwołania do Sądu Pracy

Pracodawcę rozwiązującego umowę o pracę obciąża obowiązek pouczenia pracownika o możliwości odwołania do Sądu Pracy wraz z informacją o terminie, który na to przysługuje (7 lub 14 dni od terminu doręczenia odpowiednich pism) oraz nazwą i adresem siedziby sądu, do którego pracownik może wnieść pozew. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje przedłużeniem terminów przewidzianych na odwołanie do Sądu Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: podanie przyczyny

Pracodawca wypowiadający umowę o pracę musi wskazać przyczynę wypowiedzenia, zwłaszcza jeśli wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony. Wygaśnięcie umów na okres próbny i na czas określony to przyczyny rozwiązani umowy, które nie wymagają uzasadnienia. W razie sporu po zwolnieniu pracownika zatrudnionego bezterminowo pracodawca musi udowodnić zasadność złożonego oświadczenia przez sądem. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę musi być:
1. prawdziwa,
2. konkretna,
3. jasna,
4. zrozumiała dla pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: obowiązek konsultacji

W szczególnych przypadkach pracodawcę obowiązuje skonsultowanie decyzji o planowanym rozwiązaniu umowy z pracownikiem lub związkami zawodowymi. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem. Dotyczy to pracowników w szczególnej sytuacji, którym trudno byłoby znaleźć nową pracę. Ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę regulują przepisy szczególne: w grupie pracowników chronionych znajdują się np. kobiety ciężarne i pracownicy, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Jeśli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony, musi też wcześniej zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową, która w ciągu 5 dni może orzec, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

kobieta w marynarce z okularami
Flickr/Steve wilson/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia
Jak rozwiązać umowę z wypowiedzeniem, czyli na co może sobie pozwolić pracownik
Rozwiązanie umowy o pracę może mieć różne formy, nawet ustną. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie pisemne, nie zawsze jednak można je złożyć. Jak zrezygnować z pracy, żeby nie naruszyć kodeksu?

Rozwiązanie umowy o pracę może mieć różne formy, nawet ustną. Najczęstszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie pisemne, nie zawsze jednak można je złożyć. Jak zrezygnować z pracy, żeby nie naruszyć kodeksu? Pracownik a pracodawca Rozwiązanie umowy ze strony pracownika jest dużo mniej kłopotliwe i wiąże się z o wiele mniejszym sformalizowaniem i obwarowaniem prawnym niż wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Nie istnieją nawet jednoznaczne wytyczne co do formy takiego oświadczenia. Choć praktykuje się raczej pisma składane do pracodawcy, to kodeks pracy dopuszcza również wypowiedzenie składane ustnie, a co za tym idzie – rezygnacja pracownika z formy pisemnej nie wiąże się w kodeksie pracy z żadnymi konsekwencjami. Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak wystosować pismo – w przypadku sporu z pracodawcą skierowanego na drogę sądową, to pracownik ma obowiązek przedstawienia dowodu na to, że złożył wypowiedzenie. Poza tym pisemne rozwiązanie umowy jest też po prostu grzeczne i świadczy o klasie pracownika. Zawiera formułę grzecznościową – podziękowanie za możliwość współpracy. Czy można się zwolnić z pracy bez wypowiedzenia? Zerwanie umowy z pracodawcą z inicjatywy pracownika jest możliwe bez zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadzie natychmiastowej rezygnacji, ale tylko w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę. W każdej innej sytuacji byłoby to po prostu nieprzychodzenie do pracy, które skończyłoby się zwolnieniem dyscyplinarnym. Informacja o tym zostałaby zamieszczona na świadectwie pracy i poznałby ją nasz następny pracodawca. Kiedy można rozwiązać umowę z wypowiedzeniem? Nie zawsze rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem przez pracownika jest możliwe. Praktykuje się je tylko przy określonych rodzajach umów, którymi są: umowa na czas nieokreślony, umowa...

zmartwiona kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia?
Skrócenie okresu wypowiedzenia, który określony jest w kodeksie pracy w zależności od rodzaju umowy, jest możliwe z wyjątkowych powodów – przez pracodawcę, lub za porozumieniem stron. Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli został powołany na inne stanowisko w drodze konkursu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia, który określony jest w kodeksie pracy w zależności od rodzaju umowy, jest możliwe z wyjątkowych powodów – przez pracodawcę, lub za porozumieniem stron. Pracownik może skrócić okres wypowiedzenia, jeśli został powołany na inne stanowisko w drodze konkursu. Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczyć może dotyczyć tylko okresu trzymiesięcznego, a więc pracowników, którzy zatrudnieni są w firmie co najmniej 3 lata. Musi to być umowa na czas nieokreślony. Do okresu trzech lat pracy wlicza się jednak okres zatrudnienia tego pracownika na okres próbny i na czas określony .   Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia pracownikowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony, z trzech miesięcy do jednego, w sytuacji zgłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub innych przyczyn niedotyczących pracowników.   W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Wynosi ono kwotę wynagrodzenia, które należałoby się pracownikowi za okres zatrudnienia, o który stosunek pracy uległ skróceniu. Skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie zgodnej woli stron Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić też na podstawie zgodnej woli stron stosunku pracy. Wciąż to jednak jest wypowiedzenie umowy przez pracownika lub pracodawcę – jedna ze stron musi złożyć wypowiedzenie, proponując skrócony jego okres. Druga strona musi się na to zgodzić. Możliwe jest określenie szczególnych warunków takiego wypowiedzenia, np. wypłata odpowiedniego odszkodowania . Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika Pracownik może więc, w celu skrócenia okresu wypowiedzenia, zaproponować pracodawcy taki termin. Pracodawca musi na to jednak wyrazić zgodę.   Okres wypowiedzenia pracownika może być również...

dwóch mężczyzn i kobieta witają się
©Kzenon/fotolia
Styl życia
Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od długości trwania stosunku pracy. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom kodeksu pracy, który zezwala na jednostronne rozwiązanie tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Dzięki temu jest to najstabilniejsza z form zatrudnienia. Umowa o pracę na czas nieokreślony: regulacje prawne Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zdecydowanie najbardziej stabilną formą zatrudnienia w Polsce. Daje najwięcej uprawnień, jednym z których jest możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem – art. 32 kodeksu pracy stanowi, że każdy może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Od 22 lutego 2016 roku przepisy te dotyczyć będą również umów zawieranych na czas określony . Umowa o pracę na czas nieokreślony: okresy wypowiedzenia Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależnione są od czasu trwania stosunku pracy. Przedstawiają się one następująco: 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwa krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu u konkretnego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy i dłużej, oraz 3 miesiące, jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy trwało co najmniej 3 lata. W pewnych przypadkach – jeśli stanowisko pracy wiąże się z odpowiedzialnością za powierzone mienie – można ustalić w umowie o pracę , że okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej krócej niż 6 miesięcy będzie wynosił jeden miesiąc, a jeśli stosunek pracy trwać będzie 6 miesięcy do 3 lat – będzie to okres trzech miesięcy.   Pamiętać również należy o tym, że do okresu zatrudnienia liczy się również czas przepracowany dla innego pracodawcy , jeśli pracodawca aktualny jest jego następcą prawnym – czyli jeśli dochodzi do przejęcia zakładu pracy bądź jego części .

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner