Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.

Reklama

Przyjęcie do pracy emeryta jest korzystne nie tylko ze względu na duże doświadczenie takiej osoby. Nie każda opcja jej zatrudnienia jest jednak równie korzystna.

Składki w przypadku zatrudnienia emeryta: umowa o pracę

W zależności od rodzaju umowy, jaką pracodawca decyduje się zawrzeć z osobą będącą na emeryturze, różnie kształtuje się obowiązek opłacania składek na ZUS. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę prowadzi do powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za taką osobę należy opłacić wszystkie składki – emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Z tytułu zatrudnienia emeryta nie trzeba jednak opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki w przypadku zatrudnienia emeryta: umowa cywilnoprawna

Korzystniejsze może więc okazać się zatrudnienie takiej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najkorzystniejsza jest umowa o dzieło, bowiem nie rodzi obowiązku opłacania żadnych składek na ZUS, a jedynie konieczność opłacenia podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

Zobacz także

W sytuacji umowy zlecenia istnieje obowiązek opłacenia ubezpieczeń społecznych, będzie to jednak opcja korzystna, jeśli osoba taka jest równocześnie zatrudniona na umowę o pracę z innym pracodawcą. Wówczas należy opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Reklama

Umowa cywilnoprawna z własnym pracodawcą

Inaczej jest jednak, jeśli pracodawca zawrze umowę zlecenia z własnym pracownikiem, zatrudnionym u niego na podstawie umowy o pracę – wówczas wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, a więc również od niego naliczane będzie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podobnie, jeśli pracodawca zawrze z własnym pracownikiem umowę o dzieło, to i od tego przychodu opłacane będą składki.

Reklama
Reklama
Reklama