Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.

Reklama

Istnieje limit umów o pracę na czas określony, które pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. W pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) i powstanie również limit czasowy, czyli maksymalna długość trwania czasowego zatrudnienia.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać na ściśle określony czas jej zakończenia. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat stron umowy oraz określać jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny (maksymalnie trzymiesięczny) oraz dwie umowy na czas określony, kolejna umowa będzie już umową bezterminową, czyli na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie jednej umowy a nawiązanie kolejnej dzieli przynajmniej miesięczna przerwa (art. art. 251 § 1 k.p.).

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawem osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę na czas określony jest również prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego nie może się zrzec (art. 152 §1-2). Pracownikom ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast ci ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu.

Zobacz także

Nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiona przez Sejm ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie nadużyć dotyczących czasowego zatrudnienia. Dotychczas przepisy prawa nie regulowały czasu zatrudnienia, teraz maksymalny okres zatrudnienia, czyli limit, którego pracodawca nie będzie mógł przekroczyć, będzie wynosić 36 miesięcy (wraz z umową na okres próbny). W tym czasie strony będą mogły zawrzeć trzy umowy: umowę na maksymalnie trzymiesięczny okres próbny oraz dwie umowy czasowe. Zawarcie kolejnej lub praca po przekroczeniu limitu 33 miesięcy będą równoznaczne z przejściem na umowę na czas nieokreślony. Zasady wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będą zrównane z zasadami obowiązującymi w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli: 2 tygodnie okresu wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie trwał miesiąc, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 k.p.).

Reklama

W Polsce odsetek osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony jest dużo wyższy, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Reklama
Reklama
Reklama