Mężczyzna z dokumnetami
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia

Jak zamknąć działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, tak jak jej otwarcie i zawieszenie, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do CEIDG. Zamknięcie działalności oznacza także obowiązek rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, tak jak jej otwarcie i zawieszenie, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do CEIDG. Zamknięcie działalności oznacza także obowiązek rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

1. Zgłoszenie do CEIDG

Podobnie jak przy otwarciu działalności gospodarczej i przy jej zawieszeniu oraz odwieszeniu, aby zakończyć działalność firmy, należy wypełnić wniosek CEIDG-1. W rubryce 01 należy zaznaczyć opcję „Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG”. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od zaprzestania działalności. Skutkiem jego wniesienia jest zaznaczenie w ewidencji wzmianki o dacie zakończenia działalności gospodarczej.

2. Wyrejestrowanie z ZUS

W celu wyrejestrowania się z ZUS należy złożyć formularz ZUS ZWUA. Wniosek ten należy złożyć w przypadku prowadzenia działalności indywidualnie, jak i wówczas, gdy zatrudnia się pracowników – deklarację tę złożyć należy za każdego z nich.

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka brokułowa

3. Spis majątku i wycena składników majątku dla celów rozliczenia podatku VAT i PIT.

Do sporządzenia spisu majątku i wyceny jego składników zobowiązani są czynni podatnicy podatku VAT, którzy likwidują działalność. Ewidencji tej należy również dokonać w celu rozliczenia podatku dochodowego. Spis z natury wygląda nieco inaczej dla potrzeb jednego i drugiego podatku:

  • Dla potrzeb PIT dokonuje się spisu wszystkich składników majątku – dóbr materialnych i niematerialnych – z których przedsiębiorca rozliczał się, gdy prowadził działalność. Wykaz ten stanowi podstawę zamknięcia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wraz ze spisem majątku dokonuje się spisu z natury, który obejmuje materiały i towary znajdujące się w majątku firmy w chwili jej likwidacji. Pozwala to na oszacowanie wysokości dochodu, od którego odprowadzana była zaliczka na podatek dochodowy. O sporządzeniu takiego spisu należy uprzednio zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.
  • Dla celów podatku VAT dokonuje się spisu z natury podobnie jak dla celów podatku PIT, jednak z uwzględnieniem wyposażenia, środków trwałych, gruntów i energii, jeśli przedsiębiorca miał do nich prawo. Spis ten obejmuje te składniki majątku, które uprawniały przedsiębiorcę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Na podstawie spisu określa się wysokość podatku VAT, który należy się do zapłaty w związku z dokonanymi wcześniej odliczeniami tego podatku. Informację o spisie z natury dołącza się do ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7k.

4. Rozliczenie podatku VAT.

Dokonuje się go na druku VAT-Z, na podstawie sporządzonego spisu z natury.

5. Rozliczenie podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o majątek firmy, to staje się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy, z tego tytułu nie trzeba więc odprowadzać podatku. Jeśli natomiast decyduje się sprzedać składniki majątku – wówczas stanowią one przychód z działalności gospodarczej nawet wówczas, gdy jest już ona zamknięta i należy go rozliczyć. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli z dniem sprzedaży majątku nie minęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja firmy. Należy wówczas opłacić zaliczkę na podatek dochodowy i wykazać dochód ze sprzedaży w rocznym rozliczeniu PIT, natomiast po upływie tego terminu nie trzeba rozliczać podatku dochodowego.

6. Przedsiębiorca, który zamyka działalność gospodarczą, zobowiązany jest przechowywać dokumentację firmową przez 5 lat.

Okres ten liczy się od końca roku, w którym sporządzono dany dokument. Obowiązek ten dotyczy zarówno faktur i rachunków, jak i wydruków z KPiR, a także potwierdzeń zapłaty. Dokumenty te są niezbędne na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Człowiek z dokumentami
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Zawieszenie działalności gospodarczej a deklaracje VAT i składki na ZUS
Zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wpisaną do CEIDG, które odbywa się poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1, jest jednocześnie zgłoszeniem do US i ZUS. Zawieszenie działalności gospodarczej a deklaracje VAT, ubezpieczenia ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne – jakie są zasady ustania obowiązków, jakie z nich wynikają?

Zawieszenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wpisaną do CEIDG, które odbywa się poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1, jest jednocześnie zgłoszeniem do US i ZUS. Zawieszenie działalności gospodarczej a deklaracje VAT, ubezpieczenia ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne – jakie są zasady ustania obowiązków, jakie z nich wynikają? Zawieszenie działalności gospodarczej Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może w każdej chwili dokonać zawieszenia działalności gospodarczej , jeśli nie zatrudnia pracowników na podstawie kodeksu pracy. Zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności przez osoby wpisane do CEIDG składa się na formularzu CEIDG-1, czyli tym samym, na którym zgłasza się jej założenie oraz zamknięcie. Złożenie tego wniosku sprawia, że przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania odrębnych zgłoszeń do ZUS, US i GUS – instytucje te zostają powiadomione o zmianach automatycznie. Zawieszenie działalności gospodarczej: ZUS Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, któremu podlega przedsiębiorca, ulega zawieszeniu wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej. Obowiązek ubezpieczeń ustaje z dniem, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia, i nie podlega mu aż do dnia wznowienia działalności. ZUS automatycznie dokonuje wyrejestrowania płatnika składek, członków jego rodziny oraz osób współpracujących. Nie ma więc w tym czasie obowiązku opłacania składek ani obowiązku składania w tym czasie dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Jeśli zawieszenie działalności następuje w trakcie miesiąca, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby dni, kiedy działalność gospodarcza była jeszcze prowadzona. W tym wypadku podstawę wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu , a następnie mnoży przez liczbę dni podlegania...

Mężczyzna w aucie
©ldprod/Fotolia
Styl życia
Jak wycofać samochód z działalności gospodarczej?
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne nie jest czynnością odpłatną, nie wywołuje więc skutków w zakresie podatku dochodowego. To znaczy, że przekazując firmowy samochód na potrzeby prywatne nie trzeba płacić podatku PIT.   Wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego następuje w chwili dokonania adnotacji w prowadzonej ewidencji środków trwałych. Należy wskazać w ewidencji, że samochód wycofywany z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany będzie na potrzeby prywatne. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: odpłatne zbycie Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli nie przekazujemy samochodu na potrzeby prywatne, lecz go sprzedajemy. Nawet jeśli samochód został uprzednio wycofany z działalności na potrzeby prywatne, lecz został sprzedany przed upływem 6 lat od początku miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło wycofanie – zalicza się tę transakcję do przychodów z działalności gospodarczej. Od takiej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: darowizna Można zdecydować się również na wycofanie samochodu z działalności gospodarczej , a następnie darować go dowolnej osobie. W tej sytuacji, jako że zbycie jest również nieodpłatne, skutki w zakresie podatku dochodowego nie następują. Powstanie jedynie obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego. Osoba, która otrzymała samochód w darowiźnie będzie musiała...

Mężczyzna za biurkiem
©Rido/Fotolia
Styl życia
Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?
Wznowienie działalności gospodarczej następuje po okresie jej zawieszenia, czyli nie później niż po 24 miesiącach od dnia jej zawieszenia. Aby odwiesić działalność należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu CEIDG-1, który składa się w urzędzie gminy lub droga elektroniczną. Wznowienie oznacza bezpośrednią kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.

Wznowienie działalności gospodarczej następuje po okresie jej zawieszenia, czyli nie później niż po 24 miesiącach od dnia jej zawieszenia. Aby odwiesić działalność należy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu CEIDG-1, który składa się w urzędzie gminy lub droga elektroniczną. Wznowienie oznacza bezpośrednią kontynuację wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Wznowienie działalności gospodarczej: kiedy wznowić? Zgodnie z przepisami można zawiesić działalność gospodarczą jeśli firma nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie może trwać od 1 do 24 miesięcy. We wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej podaje się termin zawieszenia. Aby podjąć działalność na nowo, należy złożyć kolejny wniosek, tym razem o odwieszenie działalności. Jeśli jednak nie zrobimy tego w terminie do 24 miesięcy od zawieszenia, należy liczyć się z tym, że działalność zostanie wykreślona z ewidencji, i będziemy zmuszeni zakładać ją od nowa. Dodatkowo może zostać nałożona grzywna. Warto więc pamiętać o tym terminie. Wznowienie działalności gospodarczej: co należy zrobić? Aby wznowić działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 , czyli ten sam, który wypełnia się zakładając działalność i zawieszając ją. Składa się go do urzędu miasta lub gminy, osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.   W formularzu należy zaznaczyć opcję „wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”, a także wskazać datę wznowienia działalności. Data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Konieczne jest oznaczenie we wniosku danych przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania i adresu. Wniesienie wniosku o wznowienie działalności skutkuje automatycznym przekazaniem informacji o wznowieniu do ZUS i US.   Od dnia wznowienia należy pamiętać o...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik