Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem pracy. Koniecznie należy zgłaszać wypadki przy pracy, gdyż prowadzi to do wszczęcia postępowania powypadkowego, którego ustalenia uprawniają do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego.

Reklama

Wypadek przy pracy: co oznacza?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe wydarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które wywołuje uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi nastąpić w związku z pracą – podczas lub w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą, wykonywanych na polecenie pracodawcy lub w czasie pozostawania przez pracownika do dyspozycji pracodawcy poza miejscem pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, oraz podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Wypadek przy pracy: jakie świadczenia przysługują?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Następnie ma prawo do zasiłku chorobowego, który może trwać do 182 dni. Później przysługuje mu zasiłek rehabilitacyjny, jeśli pozostaje niezdolny do pracy, ale jego stan rokuje, iż po dalszym leczeniu lub rehabilitacji będzie w stanie kontynuować pracę. Zasiłek rehabilitacyjny może być pobierany nie dłużej niż 12 miesięcy. Później pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Poza tymi świadczeniami w sytuacji wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Zobacz także

Świadczenia powyższe nie przysługują, jeśli pracownik przyczynił się do wypadku poprzez zachowanie niezgodne z przepisami w zakresie ochrony życia i zdrowia. Nie przysługują też, jeśli osoba ta była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

Wypadek przy pracy: postępowanie w razie wypadku

Należy dokonać zgłoszenia wypadku. Robi to pracownik, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, lub inne osoby, np. świadkowie.

  • Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który określa przyczyny i okoliczności wypadku oraz ustala, czy wypadek miał związek z pracą.
  • Sporządza się protokół powypadkowy lub kartę wypadku, która jest podstawą do ustalenia należnych pracownikowi lub jego rodzinie świadczeń odszkodowawczych. Co do zasady sporządza ją pracodawca. Sporządza się ją po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku, jednak w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawiadomienia o zdarzeniu.
  • Na podstawie karty wypadku wypełnia się statystyczną kartę wypadku GUS.
  • Podmioty ustalające przyczyny i okoliczności wypadku mają obowiązek powiadomić o rozpoczęciu postępowania powypadkowego właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
Reklama

Postępowanie powypadkowe obejmuje kwalifikację prawną zdarzenia – czy jest to „wypadek przy pracy”, czy „wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy” itp.; następnie ustala się, czy istnieją okoliczności, które powodują, że poszkodowany straci prawo do świadczeń odszkodowawczych; w dalszej kolejności określa się środki i wnioski prewencyjne, czyli działania mające na celu niedopuszczenie do takich zdarzeń w przyszłości.

Reklama
Reklama
Reklama