Wypadek w pracy
©highwaystarz/Fotolia
Styl życia

Jakich czynności dokonuje się po wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem pracy. Koniecznie należy zgłaszać wypadki przy pracy, gdyż prowadzi to do wszczęcia postępowania powypadkowego, którego ustalenia uprawniają do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek przy pracy to wypadek, do którego doszło w związku z wykonywaniem pracy. Koniecznie należy zgłaszać wypadki przy pracy, gdyż prowadzi to do wszczęcia postępowania powypadkowego, którego ustalenia uprawniają do otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek przy pracy: co oznacza?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe wydarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które wywołuje uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi nastąpić w związku z pracą – podczas lub w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą, wykonywanych na polecenie pracodawcy lub w czasie pozostawania przez pracownika do dyspozycji pracodawcy poza miejscem pracy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, oraz podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Wypadek przy pracy: jakie świadczenia przysługują?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Następnie ma prawo do zasiłku chorobowego, który może trwać do 182 dni. Później przysługuje mu zasiłek rehabilitacyjny, jeśli pozostaje niezdolny do pracy, ale jego stan rokuje, iż po dalszym leczeniu lub rehabilitacji będzie w stanie kontynuować pracę. Zasiłek rehabilitacyjny może być pobierany nie dłużej niż 12 miesięcy. Później pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Poza tymi świadczeniami w sytuacji wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

 

Świadczenia powyższe nie przysługują, jeśli pracownik przyczynił się do wypadku poprzez zachowanie niezgodne z przepisami w zakresie ochrony życia i zdrowia. Nie przysługują też, jeśli osoba ta była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

Wypadek przy pracy: postępowanie w razie wypadku

Należy dokonać zgłoszenia wypadku. Robi to pracownik, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, lub inne osoby, np. świadkowie.

  • Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który określa przyczyny i okoliczności wypadku oraz ustala, czy wypadek miał związek z pracą.
  • Sporządza się protokół powypadkowy lub kartę wypadku, która jest podstawą do ustalenia należnych pracownikowi lub jego rodzinie świadczeń odszkodowawczych. Co do zasady sporządza ją pracodawca. Sporządza się ją po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku, jednak w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawiadomienia o zdarzeniu.
  • Na podstawie karty wypadku wypełnia się statystyczną kartę wypadku GUS.
  • Podmioty ustalające przyczyny i okoliczności wypadku mają obowiązek powiadomić o rozpoczęciu postępowania powypadkowego właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

Postępowanie powypadkowe obejmuje kwalifikację prawną zdarzenia – czy jest to „wypadek przy pracy”, czy „wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy” itp.; następnie ustala się, czy istnieją okoliczności, które powodują, że poszkodowany straci prawo do świadczeń odszkodowawczych; w dalszej kolejności określa się środki i wnioski prewencyjne, czyli działania mające na celu niedopuszczenie do takich zdarzeń w przyszłości.

Kolizacja samochodowa
©Monkey Business/Fotolia
Styl życia
Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: jakie świadczenia przysługują? Odszkodowanie przysługuje pracownikowi nie tylko w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w czasie wykonywania pracy, ale także w drodze do pracy oraz z pracy.   Podstawowym świadczeniem przysługującym w takiej sytuacji jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% zwykłego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.   Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni (14 dni, jeśli pracownik ma więcej niż 50 lat) – wówczas pracownik uprawniony jest do pobrania zasiłku chorobowego, płaconego przez ZUS, także w wysokości 100% wynagrodzenia. Przysługuje on do 182 dni. W dalszej kolejności może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które może być wypłacane do 12 miesięcy. Później można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.   Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli do wypadku powodującego niezdolność do pracy doszło podczas wykonywania pracy lub w związku z chorobą zawodową. Wypadek w drodze do pracy nie kwalifikuje się więc do tego odszkodowania. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: co oznacza? Wypadkiem w drodze do lub z pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, jeśli doszło do niego w drodze do pracy lub z pracy, a droga, którą poruszała się osoba dotknięta wypadkiem, była najkrótsza. Ważne też, aby droga do pracy lub z pracy nie została przerwana.   Jeśli droga nie jest najkrótsza, ale z powodów komunikacyjnych stanowi trasę najdogodniejszą – wówczas również należy uznać,...

Kobieta, którą masują
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje zasiłek rehabilitacyjny?
Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które należy się osobom ubezpieczonym. Mogą się o nie starać, jeśli nie są w stanie podjąć pracy po wykorzystaniu zwolnienia chorobowego, ale ich stan rokuje, że po odbyciu dalszego leczenia lub rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kiedy przysługuje? Zasiłek rehabilitacyjny to świadczenie z ZUS, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli po wyczerpaniu zwolnienia chorobowego wciąż jest niezdolny do pracy, jednak jego stan rokuje powrót do zdrowia pod warunkiem dalszego leczenia czy rehabilitacji. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje przez okres, który niezbędny jest do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż 12 miesięcy. Po tym terminie w razie braku odzyskania zdolności do pracy, pozostaje staranie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny: kto może otrzymać? Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które opłacają składkę na to ubezpieczenie. Są to: Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę , wykonujący pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę podczas pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy, Osoby wykonujące pracę agencyjną lub pracę na podstawie umowy zlecenia , lub na podstawie innej umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu; dotyczy także osób, które z nimi współpracują, Nianie , które wykonują pracę w ramach umowy uaktywniającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy, Duchowni, Osoby wykonujące służbę zastępczą . Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeśli niezdolność do...

Lekarze
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni. Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.   Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy . Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).   Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa. Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.   Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.   W sytuacji, jeśli...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner