pisanie na laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Umowa o pracę nakładczą – odrębna forma zatrudnienia

Umowa o pracę nakładczą to forma zatrudnienia łącząca w sobie cechy umowy o pracę i umowy o dzieło. Stronami są tu wykonawca i nakładca.

Umowa o pracę nakładczą to forma zatrudnienia łącząca w sobie cechy umowy o pracę i umowy o dzieło. Stronami są tu wykonawca i nakładca.

 

Można powiedzieć, że praca nakładcza jest pośrednią formą zatrudnienia pomiędzy nawiązaniem stosunku pracy (regulowanym przepisami Kodeksu pracy - zobacz tekst ustawy) a współpracą na mocy umowy o dzieło (której przepisy reguluje Kodeks cywilny). Stronami umowy o pracę nakładczą są wykonawca (osoba zatrudniona) i nakładca (osoba zatrudniająca). Wykonawca nabywa uprawnienia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, ale wynagrodzony jest wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę.

Podstawa prawna umowy o pracę nakładczą

Istnieje odrębna podstawa prawna opisująca sposób zawierania umowy o pracę nakładczą oraz uprawnienia osób decydujących się na tę formę pracy. Przepisy te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Elementy umowy o pracę nakładczą

W pisemnej umowie powinny znaleźć się informacje na temat rodzaju pracy, terminu jej rozpoczęcia oraz zasad wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie jest konieczne, aby umowa zawierała informację na temat określonych godzin ani miejsca wykonywanej pracy. W praktyce oznacza to, że często osoby wykonujące pracę nakładczą, mogą pracować w dowolnym momencie także z własnego domu, stąd też przyjęło się określenie pracy nakładczej jako chałupnictwa. Umowa taka może być zawarta na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony.

Wynagrodzenie w pracy nakładczej

Podstawowym obowiązkiem nakładcy jest zapewnienie wykonawcy takiej ilości pracy nakładczej, aby ten mógł osiągnąć określone wynagrodzenie poprzez wywiązanie się z powierzonej pracy. Minimum wynagrodzenia, które musi zostać osiągnięte, zależy od profilu wykonawcy. W sytuacji, gdy praca nakładcza nie jest jedynym źródłem dochodu wykonawcy, wówczas musi on osiągnąć przynajmniej wynagrodzenie w wysokości połowy pensji minimalnej. Natomiast gdy praca nakładcza stanowi jedyne zatrudnienie, nakładca zobowiązany jest zapewnić taką ilość pracy, aby wykonawca mógł osiągnąć wynagrodzenie przynajmniej w wysokości pensji minimalnej.

 

Na mocy porozumienia stron umowa nakładcza może być rozwiązana w dowolnym momencie. W przypadku umowy zawartej na okres próbny obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie, natomiast w przypadku umowy o pracę nakładczą na czas nieokreślony – miesięczne.

mężczyźni podający sobie dłonie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas określony – jedna z form czasowego zatrudnienia pracownika
Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.

Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.   Istnieje limit umów o pracę na czas określony, które pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. W pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) i powstanie również limit czasowy, czyli maksymalna długość trwania czasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać na ściśle określony czas jej zakończenia. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat stron umowy oraz określać jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny (maksymalnie trzymiesięczny) oraz dwie umowy na czas określony, kolejna umowa będzie już umową bezterminową, czyli na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie jednej umowy a nawiązanie kolejnej dzieli przynajmniej miesięczna przerwa (art. art. 251 § 1 k.p.). Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawem osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę na czas określony jest również prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego nie może się zrzec (art. 152 §1-2). Pracownikom ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast ci ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu. Nowelizacja Kodeksu pracy Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiona przez Sejm ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie nadużyć dotyczących czasowego zatrudnienia . Dotychczas przepisy prawa nie regulowały czasu zatrudnienia, teraz maksymalny okres zatrudnienia, czyli limit, którego pracodawca nie będzie mógł przekroczyć, będzie wynosić 36 miesięcy (wraz z umową na okres...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Strefa luksusu

Marzysz o sielsko-anielskim relaksie? Znajdziesz go w hotelu Bania!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner