Stół z dokumentami
©Iurii Sokolov/Fotolia
Styl życia

Czym się charakteryzuje spółka partnerska?

Spółka partnerska jest spółką osobową przewidzianą przez kodeks spółek handlowych. Tworzą ją partnerzy spółki w celu wykonywania wolnych zawodów pod własną firmą. Każdy z nich sam odpowiada za popełnione przez siebie błędy w sztuce.

Spółka partnerska jest spółką osobową przewidzianą przez kodeks spółek handlowych. Tworzą ją partnerzy spółki w celu wykonywania wolnych zawodów pod własną firmą. Każdy z nich sam odpowiada za popełnione przez siebie błędy w sztuce.

Spółka partnerska: cechy charakterystyczne

Spółka partnerska to spółka osobowa, która zakładana jest przez wspólników, czyli partnerów. Zakłada się ją w celu wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą.

 • Firma spółki powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego z partnerów, oraz określenie „i partner” lub „i partnerzy”, albo „spółka partnerska”. Powinna też zawierać określenie wykonywanego w ramach tej spółki wolnego zawodu.
 • Majątkiem spółki są wniesione przez partnerów wkłady oraz przedmioty nabyte przez spółkę w czasie jej działalności. Wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. Może to być więc określona kwota, a także prawa do nieruchomości, określone świadczenia na rzecz spółki. Jeśli nie określono inaczej, zakłada się, że wkłady te mają równą wartość.
 • Spółka partnerska jest tak zwaną ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ma jednak zdolność prawną i zdolność sądową – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana.
 • Spółka partnerska jest płatnikiem podatku VAT. Podatek dochodowy jest jednak opłacany przez partnerów samodzielnie. Nie mają możliwości opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Spółka partnerska: wspólnicy
 • Wspólnikami spółki partnerskiej, czyli partnerami, mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania działalności w ramach wolnych zawodów. Jest to więc forma organizacyjna stosowana przez adwokatów, radców prawnych, aptekarzy, architektów, lekarzy itp. Wolne zawody określone są przez kodeks spółek handlowych. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, to każdy z partnerów ma prawo do jej samodzielnego reprezentowania. Reprezentacja może być powierzona zarządowi spółki.
 • Stosunki wewnętrzne pomiędzy partnerami, czyli ich organizacja pracy, może zostać dowolnie ukształtowana przez umowę między nimi. Każdy wspólnik ma zawsze prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątkowym spółki, może przeglądać jej księgi oraz dokumenty – tych praw nie można ograniczyć w umowie.

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej jest ograniczona. Za zobowiązania spółki które nie są związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu przez konkretnego wspólnika odpowiadają oni solidarnie całym swoim majątkiem, podobnie za zobowiązania podatkowe. Jednak nie ponoszą odpowiedzialności za tak zwane błędy w sztuce czy zaniedbania innych wspólników. Każdy odpowiada za swoje działania oraz za działania pracowników bezpośrednio mu podległych.

Spółka partnerska: powstanie

Spółka partnerska powstaje na podstawie umowy zawartej między partnerami w formie pisemnej. Powstaje ona z chwilą wpisania jej do KRS. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

 • określenie wykonywanego wolnego zawodu,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeśli strony decydują się go oznaczyć,
 • określenie wkładów wnoszonych przez wspólników oraz ich wartość.

Grupa młodych osób
©contrastwerkstatt/Fotolia
Styl życia
Czym się charakteryzuje spółka jawna?
Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jej forma organizacyjna jest bardzo zbliżona do spółki cywilnej, uregulowanej w kodeksie cywilnym, podlega jednak wpisowi do KRS, co daje jej większą wiarygodność.

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jej forma organizacyjna jest bardzo zbliżona do spółki cywilnej, uregulowanej w kodeksie cywilnym, podlega jednak wpisowi do KRS, co daje jej większą wiarygodność. Spółka jawna: cechy charakterystyczne Spółka jawna (w skrócie sp. j.) to spółka osobowa prawa handlowego, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, nie będąca zarazem inną spółką handlową. Jest przedsiębiorcą, który prowadzić może działalność zarówno zarobkową, jak i niezarobkową – na przykład dydaktyczną czy naukowo-badawczą. Będąc spółką osobową opiera się na osobach wspólników i ich współpracy, nie zaś na wniesionym przez nich kapitale, jak to się ma w przypadku spółek kapitałowych. Nie jest osobą prawną, a tak zwaną ułomną osobą prawną. Nie stosuje się więc do niej przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy rozliczają wspólnicy samodzielnie. Spółka jest natomiast podatnikiem podatku VAT. Tak zwana ułomna osobowość prawna oznacza również posiadanie przez spółkę zdolności prawnej i zdolności sądowej – może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Co do zasady spółka jawna nie posiada też organów, przez które działa – w jej imieniu działają i reprezentują ją na zewnątrz wspólnicy. W umowie wspólnicy mogą jednak ustalić dowolne zasady współpracy. Każdy ze wspólników ma zarówno prawo, jak i obowiązek prowadzenia jej spraw. Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, oraz tzw. ułomne osoby prawne. Wszyscy wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem, również osobistym. Wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję z majątków osobistych dłużników dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna....

pracownicy przeglądają papiery
©Photographee.eu/fotolia
Styl życia
Rodzaje spółek handlowych
Spółki handlowe dzieli się ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest podział ze względu na podstawowy element ich powstania – osoby wspólników lub kapitał. Spółki osobowe charakteryzują się pełną odpowiedzialnością wspólników, natomiast wspólnicy w spółkach kapitałowych odpowiadają do wysokości wkładu.

Spółki handlowe dzieli się ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest podział ze względu na podstawowy element ich powstania – osoby wspólników lub kapitał. Spółki osobowe charakteryzują się pełną odpowiedzialnością wspólników, natomiast wspólnicy w spółkach kapitałowych odpowiadają do wysokości wkładu. Rodzaje spółek handlowych Spółka handlowa to zrzeszenie osób lub kapitału, powstałe w celu realizacji pewnego celu gospodarczego. Możliwe są różne formy prawno-organizacyjne funkcjonowania spółek.  Spółka cywilna uregulowana jest w kodeksie cywilnym, nie należy więc do grupy spółek handlowych, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych.   Spółki handlowe można dzielić na grupy według różnych kryteriów. Podział spółek na osobowe i kapitałowe wynika z podstawy ekonomicznej utworzenia takiej jednostki . O ile w spółkach osobowych najważniejszym elementem jest oparcie umowy głównie na relacji pomiędzy wspólnikami, to w spółkach kapitałowych najważniejszy jest kapitał, służący do realizacji celów gospodarczych. Spółki osobowe: rodzaje Spółki osobowe to: Spółka jawna (Sp. j.) – prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stanowi na gruncie prawa handlowego odpowiednik spółki cywilnej, uregulowanej w KC; Spółka partnerska – utworzona jest w celu wykonywania przez wspólników wolnego zawodu. Prowadzą oni przedsiębiorstwo pod własną firmą , która powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera; Spółka komandytowa – w przypadku tej spółki, również działającej pod własną firmą, odpowiedzialność za zobowiązania spółki przynajmniej jednego ze wspólników jest nieograniczona (jest to komplementariusz), natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego innego wspólnika jest ograniczona do pewnej wysokości; Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) – w tej spółce,...

pisanie umowy spółki jawnej
©Andrey Burmakin/Fotolia
Styl życia
Umowa spółki jawnej: jak napisać?
Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Koniecznie trzeba w umowie spółki określić jej firmę i siedzibę, wkłady wnoszone do majątku spółki przez jej wspólników oraz ich wartość, a także przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Koniecznie trzeba w umowie spółki określić jej firmę i siedzibę, wkłady wnoszone do majątku spółki przez jej wspólników oraz ich wartość, a także przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony. Umowa spółki jawnej Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jej charakterystyczną cechą jest osobista odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania spółki, a także osobiste prowadzenie spraw spółki przez jej wspólników . Od spółki cywilnej różni się tym, że jest odrębnym od wspólników podmiotem – nie posiada co prawda osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, sądową i procesową. To spółka, a nie wspólnicy, zaciągają zobowiązania, spółka może pozywać i być pozywana. Spółka jawna posiada także swój odrębny majątek, który jest niezależny od majątku wspólników. Wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie i subsydiarnie – czyli własnym majątkiem odpowiadają wtedy, kiedy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań . Umowa spółki jawnej: jak napisać? Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Może być zawarta w formie aktu notarialnego, z urzędowym poświadczeniem podpisu lub z urzędowym poświadczeniem daty. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, jeśli do majątku spółki wnoszone są nieruchomości. Umowa powinna zawierać następujące elementy: Data i miejsce sporządzenia umowy. Określenie wspólników – ich imiona, nazwiska, nazwy, adresy, numery PESEL i NIP, KRS. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, np. inne spółki, z wyłączeniem spółki cywilnej. Określenie firmy i siedziby spółki. Firma powinna zawierać nazwiska lub firmy...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Newsy
Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji
Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021
Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle
Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend
Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle
Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają
Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle
Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat
Anna Kusiak