Składka emerytalna jest obowiązkowym świadczeniem na ubezpieczenia społeczne. Wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika i opłacana jest w równym wymiarze przez pracownika i pracodawcę.

Reklama

Składka emerytalna: ile wynosi?

Obecnie składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pracownika. Maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne na dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ubezpieczony i płatnik składki, czyli co do zasady pracodawca, ponoszą jej koszt w wysokości po 9,76%.

Składka emerytalna: kiedy jest opłacana?

Składka emerytalna jest obowiązkową składką na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzana jest comiesięcznie, a jej koszty w równej wysokości ponosi ubezpieczony i pracodawca. Obowiązek jej opłacania dotyczy tak pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Składka ta jest opłacana:

  • do 10. dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – ten termin obowiązuje dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca opłacana jest przez pozostałe podmioty.

Składka emerytalna przekazywana jest w całości do ZUS, jeśli pracownik nie dokonał wyboru otwartego funduszu emerytalnego. W przeciwnym razie na konto ZUS trafia 12,22%, natomiast na rzecz OFE – na subkonto w ZUS – 7,3%.

Zobacz także

Reklama

Składkę emerytalną opłacaną przez pracownika – podobnie jak pozostałe składki na ZUS – pracodawca potrąca od wynagrodzenia i przelewa na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych razem z pozostałymi składkami.

Reklama
Reklama
Reklama