podatek
©jaaff/fotolia
Styl życia

Co to jest podatek odroczony?

Podatek odroczony służy odzwierciedleniu rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dotyczy jedynie firm prowadzących pełną księgowość Podatek odroczony to taki, który wynika z danej transakcji, ale w momencie jej dokonania nie trzeba jeszcze go opłacić.

Podatek odroczony służy odzwierciedleniu rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dotyczy jedynie firm prowadzących pełną księgowość Podatek odroczony to taki, który wynika z danej transakcji, ale w momencie jej dokonania nie trzeba jeszcze go opłacić.

Podatek odroczony: czym jest?

Podatek odroczony to część składowa podatku dochodowego. Wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym okresie rozliczeniowym. Jest to podatek, który zapisuje się w księgach handlowych, chociaż obowiązek jego uiszczenia nie powstał jeszcze w danym okresie rozliczeniowym. Trzeba go będzie opłacić później, np. z końcem roku, jednak jego uwzględnienie w księgowości pozwala na oszacowanie przyszłych zysków i strat. Może też wynikać z różnych momentów rozpoznawania zysków i strat w sprawozdaniach finansowych.

 

W księgach handlowych zapisuje się podatek, który należy uiścić dopiero później. Zapisuje się go w takiej wysokości, jaka wynika z sytuacji na rynku w danym momencie. Pozwala to oszacować przyszłe zyski i straty.

Podatek odroczony: cel stosowania

Stosowanie podatku odroczonego pozwala na utrzymanie zasady adekwatności kosztów do przychodów. Oznacza to, że efekt podatkowy danej transakcji powinien być w sprawozdaniach finansowych ujęty wtedy, kiedy faktycznie dokonano danej transakcji. Wiąże się to z tym, że obowiązek podatkowy powstaje często później, niż dokonywana jest dana transakcja ujęta w księgowości firmy. Ujęcie w sprawozdaniach podatku odroczonego, czyli takiego, co do którego obowiązek uiszczenia powstanie później, pozwala na bieżąco wykazywać rzeczywiste zobowiązania podatkowe wynikające z dokonywanych transakcji.


kalkulator na stole
©thodonal/fotolia
Styl życia
Co to jest odroczony podatek dochodowy?
Podatek odroczony to część podatku dochodowego, którą ujmuje się w księgach handlowych, choć nie nadszedł jeszcze termin ich zapłaty. Odroczony podatek dochodowy stosuje się w celu odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji finansów firmy.

Podatek odroczony to część podatku dochodowego, którą ujmuje się w księgach handlowych, choć nie nadszedł jeszcze termin ich zapłaty. Odroczony podatek dochodowy stosuje się w celu odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji finansów firmy. Odroczony podatek dochodowy: co to jest? Podatek odroczony jest częścią podatku dochodowego. Jest to podatek, który wynika z przeprowadzonej w danym okresie transakcji, jednak nie powstał jeszcze obowiązek opłacenia go do urzędu skarbowego. Mimo to, zapisuje się go w księgach handlowych w tym okresie, w którym została przeprowadzona transakcja, z której on wynika .   Odroczony podatek dochodowy dotyczy jedynie firm, które stosują pełną księgowość, a więc prowadzą księgi handlowe. Odroczony podatek dochodowy: po co się go stosuje? Podatek odroczony służy ukazaniu rzeczywistej sytuacji finansowej firmy . Podatek ten uwzględnia się w księgowości w takiej wysokości, jaka wynika z aktualnej sytuacji na rynku, choć rzeczywisty obowiązek podatkowy (który powstanie np. dopiero końcem roku) może ukształtować się inaczej. Dzięki uwzględnieniu go w księgach handlowych łatwiej jest przewidzieć przyszłe zyski i straty. Ujęcie tego podatku w sprawozdaniach finansowych, mimo, że nie trzeba go jeszcze uiścić, pozwala wykazywać na bieżąco faktycznie zaistniałe w danym okresie zobowiązania podatkowe . Od osiągniętego na początku roku dochodu oblicza się zaliczkę na podatek. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych  wpłacana jest na konto U=urzędu skarbowego. Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej powinna warunkować jej opłacalność. Osoba fizyczna powinna sama obliczyć, który  podatek dochodowy od osób fizycznych  będzie najkorzystniejszy. Działalność gospodarcza może przynieść nawet 150...

kobieta z pieskiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi „podatek od psa”?
Tak zwany podatek od posiadania psa aktualnie nie jest podatkiem, a opłatą lokalną. Uiszcza się ją w wysokości określonej przez odpowiedni organ gminy w wysokości nie większej, niż ustalony odgórnie limit.

Tak zwany podatek od posiadania psa aktualnie nie jest podatkiem, a opłatą lokalną. Uiszcza się ją w wysokości określonej przez odpowiedni organ gminy w wysokości nie większej, niż ustalony odgórnie limit. Opłata za posiadanie psa: ile wynosi? Aktualnie nie ma już obligatoryjnego „podatku od psa” . Na skutek nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przekształcony został on w fakultatywną opłatę. Wysokość należności na rzecz budżetu gminy za posiadanie psa nie jest jednolita w skali kraju, bowiem ustala ją jednostka samorządu terytorialnego – rada gminy. Każdego roku ustalana jest odgórnie opłata maksymalna, na którą jednak samorządy zwykle się nie decydują , a która wynosi niewiele ponad sto złotych, choć niemal rokrocznie jej wysokość wzrasta. Zwykle rady gmin ustalają tę opłatę w wysokości około 30-70 zł rocznie. Często jednak gminy nie decydują się ustanawiać jej wcale. Opłata za posiadanie psa: zwolnienia Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty za posiadanie psa nie pobiera się od: dyplomatów , osób niepełnosprawnych , osób, które ukończyły 65 lat, jeśli są samotne i mają jednego czworonoga, osób opłacających podatek rolny – zwolnienie obejmuje do dwóch psów. Istnieje rodzaj zobowiązania finansowego wobec urzędu skarbowego, który zapisuje się w księgach, ale uiszcza później.  Podatek odroczony pozwala oszacować  przyszłe zyski i straty. Kwota podatku liniowego nie zmienia się zależnie od wysokości dochodów .  Podatek liniowy ma stałą wartość - 19%. Płatnik VAT sam oblicza podatek należny od transakcji. Następnie pomniejsza podatek należny o zapłacony wcześniej podatek naliczony .

biznesmen w pracy
©UBER IMAGES/Fotolia
Styl życia
Jak obliczyć wymiar podatku należnego i podatku naliczonego?
Podatek należny i podatek naliczony to często mylone pojęcia. Oblicza się je na różnej podstawie – podatek należny wynika z przychodu firmy. Podatek naliczony to suma zapłaconego podatku od towarów i usług. Pomniejsza on podatek należny. Różnica między jednym a drugim zostaje później uregulowana – na rzecz Urzędu Skarbowego, lub na rzecz podatnika.

Podatek należny i podatek naliczony to często mylone pojęcia. Oblicza się je na różnej podstawie – podatek należny wynika z przychodu firmy. Podatek naliczony to suma zapłaconego podatku od towarów i usług. Pomniejsza on podatek należny. Różnica między jednym a drugim zostaje później uregulowana – na rzecz Urzędu Skarbowego, lub na rzecz podatnika. Podatek naliczony Ten podatek wynika z faktur VAT, które podatnik otrzymuje w chwili nabycia towaru lub usługi. Jego wysokość zależy od ceny netto towaru i stawki podatku VAT. Przy imporcie zaś podatek należny stanowi sumę kwot podatku wynikających z dokumentów celnych. O kwotę tego podatku można obniżyć podatek w rzeczywistości „należący się” budżetowi państwa, czyli podatek należny. Podatek należny Podatek ten oblicza się od przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Wynika on z faktur własnych podmiotu prowadzącego działalność . Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania, czyli wartości netto towaru lub usługi. Obliczanie podatku należnego i naliczonego Podstawowa zasada jest taka, że płatnik podatku VAT, czyli sprzedawca, oblicza podatek należny od danych transakcji i pomniejsza go o zapłacony wcześniej podatek naliczony. Podatek naliczony związany jest z wcześniejszą transakcją opodatkowaną zawartą w fakturach zakupu . Uwzględnia on wszelkie upusty i rabaty. Obliczanie tych podatków wymaga od płatnika prowadzenia specjalnych rejestrów dokonywanych sprzedaży i zakupów.   W sytuacji, gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego , wówczas różnicę trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego. W sytuacji przeciwnej – różnica zostanie zwrócona podatnikowi, lub też ma on prawo do odliczenia różnicy w następnym okresie płatności. Prawo do odliczenia nie przysługuje jednak każdemu. Zarezerwowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, nie dotyczy...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner