kasa fiskalna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Na czym polega ochrona pracy?

Ochrona pracy polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw pracowniczych. Kontrole przeprowadzane są przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Ochrona pracy polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw pracowniczych. Kontrole przeprowadzane są przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

System ochrony pracy może dotyczyć zarówno kontroli i nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy.

Wybrane organy w systemie ochrony pracy

Cały system ochrony pracy łączy działania różnych organów i organizacji m.in.:

  • jako ustawodawców: Sejm i Senat oraz Radę Ministrów,
  • jako organy rozstrzygające spory: sądy powszechne i komisje pojednawcze,
  • jako organy nadzoru: np. Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Kontrola i nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy

Dwa główne organy państwowe odpowiedzialne są za nadzór nad warunkami pracy. Są to Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Społeczny nadzór nad warunkami pracy sprawują związki zawodowe oraz społeczna inspekcja pracy. Pracodawca, który dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy) może podlegać karze mandatu lub grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Społeczna inspekcja pracy pełniona jest przez samych pracowników, a o decyzji, czy w danym zakładzie powstanie społeczne inspekcja pracy decydują związki zawodowe. Zadaniem społecznej inspekcji pracy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych.

Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy

Kodeks pracy reguluje zarówno prawa, jak i obowiązki pracownika i pracodawcy. W sytuacji sporów z zakresu prawa pracy rozstrzygającym organem wymiaru sprawiedliwości jest sąd pracy. Sąd pracy może m.in. zająć się sprawą o ustalenie stosunku pracy, czyli na przykład często wskazywanym przez Państwową Inspekcję Pracy wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, jakim jest zawieranie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) na warunkach określonych przez Kodeks pracy dla umowy o pracę.

 

System ochrony pracy obejmuje zatem zarówno pracownika, jak i pracodawcę, a w tworzenie systemu ochrony pracy zaangażowanych jest wiele organów i organizacji.

kobieta krzycząca na telefon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika pracodawca może być obciążony karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika pracodawca może być obciążony karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.   W Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku można odnaleźć informacje na temat częstotliwości i rodzaju wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Poniżej kilka przykładów częstych wykroczeń. Rodzaj umowy Pracodawcy, którzy w celu ograniczenia kosztów, zawierają z pracownikiem umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenie) w warunkach, w których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) powinna być zawarta umowa o pracę, dopuszczają się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z artykułem 22 §1 Kodeksu pracy pracownik (czyli osoba zatrudniona na mocy umowy o pracę) zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę , a także pod jego kierownictwem. Jeśli takie elementy zawarte są również w umowie cywilnoprawnej, może zachodzić ryzyko wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Przepisy BHP Częstym wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest również nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (np. nieaktualne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, nieprawidłowości dotyczące środków ochrony indywidualnej czy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka). Osobie odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo osobie kierującej pracownikami, która nie przestrzega przepisów BHP oprócz kary grzywny, może grozić również mandat. Czas pracy i urlop wypoczynkowy Naruszane są często także prawa pracowników związane z czasem pracy, na przykład zatrudnianie pracowników powyżej 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym lub zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 11 godzinnym odpoczynku dobowym. Inspektorzy bardzo często wskazują również...

Mężczyzna trzyma pod pachą żółty kask
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Co określają przepisy BHP?
Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy. Podstawa prawna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Najważniejszym dokumentem określającym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe przepisy w zakresie BHP zawiera też kodeks pracy. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach określają rozporządzenia rady ministrów oraz ministrów właściwych ds. branży, której dotyczą przepisy. Osobno zostały więc opisane np. przepisy BHP dotyczące pracy w szkołach wyższych, przepisy obowiązujące przy produkcji wyrobów gumowych, przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego czy podczas wykonywania robót budowlanych. Jakie aspekty pracy regulowane są przepisami BHP? Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają m.in. takie aspekty środowiska oraz procesu pracy, jak: wielkość, wyposażenie , oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja oraz oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których wykonuje się pracę, oraz na terenie zakładu pracy; zasady minimalizowania zagrożeń związanych z procesem pracy , wyposażenie stanowisk pracy, zasady korzystania ze sprzętu niezbędnego do pracy, dopuszczalne wartości hałasu podczas pracy, zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia; dostępność, wyposażenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (m.in....

zdenerwowana kobieta
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który porzucił pracę?
Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu.

Obowiązek świadczenia pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, którego ciężkim naruszeniem jest porzucenie pracy przez pracownika. Poprzez porzucenie pracy rozumie się opuszczenie pracy przez pracownika bez zamiaru powrotu. Porzucenie pracy a przepisy Kodeksu pracy Przed Nowelizacją Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) z 1996 roku przepisy prawa mówiły jasno, iż konsekwencją porzucenia pracy przez pracownika było wygaśnięcie umowy o pracę . Jednak teraz przepisy nie określają porzucania pracy jako równoznacznego z wygaśnięciem umowy. To pracodawca musi dopełnić wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy z pracownikiem . I w takiej sytuacji to od pracodawcy zależeć będzie, jaka forma zakończenia współpracy będzie zastosowana: rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem lub bez niego, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwolnienie dyscyplinarne czy może skierowanie sprawy do sądu pracy.   Pracodawca, zanim podejmie ostateczną decyzję, powinien wziąć pod uwagę okoliczności towarzyszące niestawieniu się pracownika w miejscu pracy i uwzględnić fakt, czy nieobecność pracownika jest od niego zależna, czy też nie. Zwolnienie dyscyplinarne jako konsekwencja porzucenia pracy Zwolnieniem dyscyplinarnym określa się sytuację, którą opisuje artykuł 52 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na skorzystanie z tej formy rozwiązania umowy pracodawca ma miesiąc od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zakończenie współpracy. Podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego może być m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych , zatem również świadome porzucenie pracy przez pracownika. Odszkodowanie na rzecz pracodawcy Kodeks pracy chroni interesy pracowników, jak i pracodawców. W sytuacji, gdy pracownik decyduje się na porzucenie...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner