Małżeństwo
Image by Lifetimestock.com

Zasady rozliczania się wspólnie ze współmałżonkiem

Małżeństwo
Image by Lifetimestock.com

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego jest możliwe, jeśli rozliczają się oni za pomocą skali podatkowej. Musi ich łączyć wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie z podatku dochodowego jest o tyle korzystne, że może doprowadzić do obniżenia należnego podatku.

Wspólne rozliczenie małżonków: kiedy jest możliwe

Wspólne rozliczanie się małżonków z osiąganych dochodów jest finansowo korzystną opcją. Mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej – czyli według stawek 18 i 32%.

Wspólne rozliczenie polega na złożeniu jednej deklaracji PIT, w której ujmuje się dochody obojga małżonków.

Warunkiem wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego jest:

1. Trwanie zarówno małżeństwa, jak i wspólności majątkowej między nimi przez cały rok podatkowy. Nie jest więc możliwe w roku, w którym małżeństwo zostało zawarte, ani w roku, w którym doszło do rozwodu lub separacji. Podkreślenia wymaga fakt, że znaczenie ma chwila nie wydania wyroku, ale jego uprawomocnienia się. Wspólne rozliczenie przestaje być możliwe, jeśli na mocy umowy lub orzeczenia sądu w trakcie małżeństwa dojdzie do ustania wspólności majątkowej. Jeśli natomiast dojdzie do jej ograniczenia lub rozszerzenia – nie ma przeszkód, aby małżonkowie wciąż rozliczali się wspólnie. Jeżeli jeden z małżonków umrze w trakcie roku podatkowego, to nie jest to przeszkodą dla wspólnego rozliczenia się za ten rok podatkowy, w którym doszło do zgonu.

2. Małżonkowie muszą

  • zamieszkiwać na stałe w Polsce,
  • jeśli mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • lub jeśli jedno z nich podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP, drugi natomiast jest rezydentem podatkowym w innym państwie członkowskim UE, innym państwie należącym do EOG, albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

– dla dwóch powyższych przypadków warunkiem jest, aby osiągnęli podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez nich obojga w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji podatkowej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Aby rozliczać się wspólnie z małżonkiem, należy złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie. Składa się go we wspólnym zeznaniu rocznym.

  • Wspólne rozliczenie małżonków: zasady rozliczenia
  • Małżonek zarabiający więcej ma prawo już na początku roku podatkowego zgłosić, iż rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem – wówczas jego pracodawca naliczy niższą zaliczkę na podatek dochodowy.
  • Dla wspólnego rozliczania się nie ma znaczenia fakt, że jeden z małżonków, prowadzący działalność gospodarczą, nie uzyskał w danym roku żadnych dochodów.
  • Zarobki małżonków, w celu rozliczenia, sumuje się, po pomniejszeniu ich o przysługujące im odliczenia.
  • Uzyskaną kwotę dzieli się przez dwa.
  • Od uzyskanej kwoty oblicza się podatek, według skali podatkowej.
  • Następnie podatek mnoży się przez dwa i nalicza na imię obojga małżonków.

 

Dzięki takiemu rozliczeniu, w przypadku gdy jeden z małżonków nie miał żadnych przychodów, dwukrotnie odlicza się kwotę wolną od podatku.

Z kolei gdy jeden z małżonków przekroczył próg podatkowy 85528 zł i zaczął płacić podatek według stawki 32%, po zsumowaniu przychodów i podzieleniu ich przez dwa może okazać się, że próg ten nie zostanie osiągnięty i podatek „zmieści” się w stawce 18%. 

Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45