Mężczyzna podpisuje umowę
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop wychowawczy – gotowy formularz

Mężczyzna podpisuje umowę
Image by LifetimeStock.com

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.

 

Warunki udzielenia urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy (dział ósmy kp - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem). Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Przez ten okres pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a składki emerytalne i zdrowotne opłaca ZUS (prawo chroni pracownika przed zwolnieniem). Czas, w którym rodzic przebywał na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy. Jeśli rodzic zechce wrócić do pracy przed upływem terminu umieszczonym we wniosku, powinien o tym poinformować pracodawcę minimum 30 dni przed planowanym powrotem na stanowisko pracy.

 

Podanie o urlop wychowawczy – formularz do uzupełnienia

 

O urlop wychowawczy mogą starać się oboje rodzice – jednocześnie jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

 

…................................................

miejscowość i data

 

….................................................

 

…..................................................

 

…..................................................

 

(imię i nazwisko, adres pracownika)

 

….................................................

 

......................................................

 

......................................................

(dane pracowdawcy)

 

 

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od …......................r. do ….......................r. w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)

 

 

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam/korzystałem z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko.

 

Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko drugiego rodzica, adres)

 

o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

 

Podstawa prawna art. 186 K.p.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracownika)

 

 

 

W załączeniu:

 

oświadczenie ojca / matki dziecka

 

 

Przeładuj

Gorąca bitwa Patryka i Karola w "The Voice of Poland"! Jurorzy nie wytrzymali...

zobacz 01:48