Mężczyzna w biurze rozmawia przez telefon
© TonyRecena/Fotolia.com

Jak zostać syndykiem masy upadłościowej

Mężczyzna w biurze rozmawia przez telefon
© TonyRecena/Fotolia.com

Syndyk masy upadłościowej musi być wpisany na listę syndyków, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do wpisu niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie licencji zawodowej.

 

O tym jak zostać syndykiem decyduje ustawa z 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka. Syndykiem masy upadłościowej może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, zdała egzamin państwowy przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie oraz złożyła wniosek o wydanie licencji.

Jak zostać syndykiem – warunki konieczne do spełnienia

Aby móc ubiegać się o licencję syndyka upadłościowego należy:

  • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i wykonywanie czynności leżących w kompetencjach syndyka;
  • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej ewentualnie państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • odznaczać się stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie powierzonych obowiązków;
  • posiadać nieposzlakowaną opinię, pełnię praw do czynności prawnych oraz oświadczenie o niekaralności;
  • nie być podejrzanym w sprawie z oskarżenia publicznego lub skarbowego;
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra;
  • udokumentować zarządzanie majątkiem upadłego przedsiębiorstwa lub jego częścią przez okres 3 lat na przestrzeni ostatnich 15 lat przed ubieganiem się o licencję;
  • nie figurować w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
  • pozytywnie zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak zostać syndykiem – egzamin państwowy i uzyskanie licencji syndyka

Warunkiem koniecznym, który należy spełnić aby przystąpić do egzaminu, jest złożenie najpóźniej 45 dni przed planowanym terminem egzaminu wniosku do Ministra Sprawiedliwości wraz z dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, która wynosi około 1200 zł. Egzamin jest organizowany średnio dwa, trzy razy w roku. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa upadłościowego i naprawczego, finansów oraz zarządzania. Ma on formę pisemną i ustną, jest przeprowadzany w języku polskim. Część pisemna to test i zadanie problemowe. Test zawiera 100 pytań i trwa 100 minut. Na rozwiązanie zadania problemowego zdający mają 180 minut. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań, które są losowane. Po zdaniu egzaminu syndyk może ubiegać się o licencję w ciągu 2 kolejnych lat. Opłata do wniosku o wydanie licencji wynosi 200 zł.

Zarobki – ile średnio zarabia syndyk?

Wynagrodzenie syndyka regulowane jest art. 162 Prawa upadłościowego i naprawczego. Według tego artykułu syndyk ma prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy, jednak nie może ono przekroczyć 3% funduszy masy upadłości oraz nie może być wyższe niż 140-krotność przeciętnego wynagrodzenia pracownika sektora przedsiębiorstw.

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2015 roku wyniosło 4080,09 złotych, czyli wynagrodzenie syndyka masy upadłościowej nie mogło przekroczyć 571 212 złotych.


Więcej na temat rynek pracy
Przeładuj

Wzruszające wyznanie Anny Dereszowskiej: "Straciłam mamę w wieku 9 lat, na szczęście..."

zobacz 02:10