Możliwość podlegania ubezpieczeniu w KRUS jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, pozwala bowiem znacznie zaoszczędzić na składkach. Nie każdy może jednak podlegać ubezpieczeniu w KRUS i sam zakup ziemi rolnej nie uprawnia do zarejestrowania się w KRUS.

Reklama

Ubezpieczenie w KRUS: kto jest uprawniony?

Ubezpieczeni w KRUS mogą być jedynie rolnicy, czyli osoby fizyczne, które zamieszkują i prowadzą w Polsce działalność rolniczą – osobiście i na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym pozostającym w ich posiadaniu. Ubezpieczeniu w KRUS mogą podlegać również ich domownicy, czyli osoby posiadające polskie obywatelstwo, mające ukończony 16. rok życia, mieszkające razem z rolnikiem lub w jego sąsiedztwie, oraz które stale pracują w jego gospodarstwie. Warunek jednakże jest taki, aby nie były one z tym rolnikiem związane stosunkiem pracy.

Ubezpieczenie w KRUS a działalność pozarolnicza

Osoby uprawnione do ubezpieczenia się w KRUS mogą prowadzić również działalność gospodarczą niezwiązaną ze swoim gospodarstwem rolnym. Jeśli uprawniony chce zdecydować się na prowadzenie takiej działalności, pozostając w KRUS – musi spełnić następujące warunki:

  • Musi być uprawniony do podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej trzy poprzednie lata i dalej prowadzić działalność rolniczą w swoim gospodarstwie;
  • Złoży oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie czternastu dni od rozpoczęcia działalności pozarolniczej;
  • Nie może mieć statusu pracownika ani pozostawać w stosunku służbowym;
  • Nie może też posiadać uprawnienia do pobierania emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • Kwota podatku dochodowego, należnego za poprzedni rok działalności pozarolniczej, nie może przekroczyć określonej kwoty granicznej, która podlega corocznej waloryzacji. W roku 2015 kwota ta wyniosła 3204 zł.

Ubezpieczenie w KRUS: przekroczenie kwoty granicznej

Kwota graniczna ma wpływ na możliwość pozostania objętym ubezpieczeniem w Kasie Rolniczej w kolejnych latach. Osoba taka zobowiązana jest do 31 maja każdego roku, przy rozliczeniu podatku dochodowego, przedłożyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota ta nie została przez niego przekroczona.

Ubezpieczenie w KRUS: składki przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

Osoba, która spełnia powyższe warunki, zobowiązana jest do opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie – w pojedynczej wysokości.

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama