kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Informacje obligatoryjne i fakultatywne w świadectwie pracy

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy i opisu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy i opisu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

 

Przepisy prawa definiują, jakie informacje pracodawca powinien umieścić na świadectwie pracy. Pierwszym źródłem wiedzy na ten temat jest kodeks pracy (zobacz tekst ustawy), drugim rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca zobligowany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wydanie tego dokumentu nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pomiędzy stronami – pracownikiem i pracodawcą (art. 97 §1 k.p.).

Treść świadectwa pracy

Ustawodawca określa, jakie informacje muszą, a jakie mogą znaleźć się w świadectwie pracy. Dane obligatoryjne dotyczą m.in.:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz wymiaru czasu pracy,
  • zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,
  • trybu i podstawy prawnej wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • wykorzystania urlopów (wypoczynkowego, bezpłatnego czy wychowawczego czy dodatkowego) oraz innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • okresu odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • wzmianki na temat zajęcia wynagrodzenia (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej).

Pełen wykaz wymaganych w świadectwie pracy informacji można odnaleźć w we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

 

Informacje fakultatywne, zamieszczane na żądanie pracownika, dotyczą uzyskanych przez pracownika kwalifikacji oraz wysokości i składników wynagrodzenia.

Wniosek o sprostowanie świadectwa

Zgodnie z prawem (art. 97 § 21 k.p.) pracownik może skierować do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy.

 

W świadectwie pracy powinien się znaleźć wyłącznie określony przez ustawodawcę opis faktów, nie ma w tym dokumencie miejscy na ocenę pracownika. Warto pamiętać, że takim faktem jest także zwolnienie dyscyplinarne, o którym przyszły pracodawca może się dowiedzieć właśnie ze świadectwa pracy .

okulary, długopis i rozliczenia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?
Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie sprzyjających warunków pracy pracownikowi i dbanie o jego rozwój zawodowy.

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie sprzyjających warunków pracy pracownikowi i dbanie o jego rozwój zawodowy.   Podstawowym prawem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika, a obowiązkiem przedstawienie zakresu obowiązków, a także wskazanie pracownikom ich praw (art. 94 § 1). Prawa zatrudniającego Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania podstawowych danych osobowych (art. 22¹ § 1-2). W sytuacji gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, którzy nie są objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala regulamin wynagrodzenia (art. 77² § 1). Przywilejem pracodawcy jest udzielanie pracownikom nagród i wyróżnień (art. 105). Jeśli pracownik złamał postanowienia umowy dotyczące zakazu konkurencji, pracodawca ma prawo ubiegać się o wyrównanie przez pracownika poniesionych szkód (art. 101¹ § 2). Organizacja miejsca pracy Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy pracownikowi w taki sposób, by mógł maksymalnie wykorzystać czas swojej pracy oraz posiadane kwalifikacje i predyspozycje .   Pracodawca powinien zadbać w szczególności o zmniejszenie uciążliwości związanej z wykonywaniem prac monotonnych i rutynowych.   Środowisko pracy powinno wykluczać możliwość dyskryminacji i mobbingu (art. 94 § 2; art. 94³ § 1-4).   Pracodawca jest również odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W celu udowodnienia sprawowanej kontroli konieczne jest odpowiednie przygotowanie zakładu pracy oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 § 4). Wynagrodzenie i inne czynności formalne Wynagrodzenie za pracę wypłacane powinno być w odpowiedni sposób, z zachowaniem obowiązujących terminów (art. 94 § 5). Jeśli pracodawca ma taką możliwość powinien również zadbać o zaspokojenie...

laptop
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podział dokumentów w teczce akt osobowych
Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.

Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.   Pracodawca prawnie zobligowany jest do tego, aby prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a k.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) określa, jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych. Część A W tej części powinny znaleźć się dokumenty zebrane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Zatem przechowuje się tutaj kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Część B W wyżej wspomnianym rozporządzeniu regulującym zasady prowadzenia dokumentacji osobowej znaleźć można spis dokumentów, które powinny znaleźć się w części B – dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika. Będą to m.in.: umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków , a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy...

kobieta w okularach z aparatem fotograficznym
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wynagrodzenie za wykorzystany urlop wypoczynkowy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop
Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.

Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.   Pracownikowi za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie . W sytuacji, gdy rozwiązany został lub wygasł stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 K.p.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Przepisy prawa stanowią, iż za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. W artykule 172 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) istnieje również informacja o sposobie obliczenia zmiennych składników wynagrodzenia, czyli na przykład prowizji czy premii.   Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu również urlopu bezpłatnego , którego czas trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny . Ekwiwalent takie jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner