Średnio jedną czwartą pensji Polacy wydają na żywność. Co piątą złotówkę przeznaczają na mieszkanie i energię, a co dziesiątą na transport. Zaledwie 6,5% wydajemy na rozrywkę, a 5% na odzież i obuwie.

Reklama

Przeciętne miesięczne wydatki

Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego na temat Budżetów Gospodarstw Domowych, w 2013 r. udział wydatków w dochodzie stanowił 81,7%. Struktura wydatków gospodarstw domowych przedstawiała się następująco: 24,9% wydatków stanowiła żywność i napoje bezalkoholowe, 20,8% użytkowanie mieszkania i nośniki energii, 9,6% transport, 6,5% rekreacja i kultura, 5,8% pozostałe towary i usługi, i po 5,1%: łączność, zdrowie oraz odzież i obuwie.

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w każdym roku i jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłoszona musi być w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Minimalne wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 1600 zł, w roku 2014 było to 1680 zł, rok 2015 przyniósł kwotę 1750 zł. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł.

W 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1850 zł.

Reklama

Polska na tle innych krajów Europy

Badania dotyczące rynku pracy prowadzi Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), a analizą objęte są kraje należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W roku 2014 spośród 21 krajów, w których ustawowo określona jest płaca minimalna, Polska znalazła się na 13 miejscu z kwotą 387 euro. Na szczycie listy pojawił się Luksemburg z kwotą 1921 euro, a zamknęła listę Bułgaria z kwotą 174 euro.

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama