Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.

Reklama

Kwota bazowa zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość świadczenia, czyli kwota bazowa, określona jest w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także podawana jest w obwieszczeniu w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 16 maja 2014. Zgodnie z nim, zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie:

  • 831,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,
  • 652,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Przed dniem 1 stycznia 2010 nie było podziału na pierwsze trzy miesiące otrzymywania świadczenia i dalszy okres. Zasiłek wynosił wówczas dla wszystkich 666,60 zł.

Wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych

Podane sumy to kwoty bazowe, więc nie zawsze zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w takiej wysokości. Kwota bazowa ulega modyfikacji w zależności od stażu pracy i wynosi:

  • 80% kwoty zasiłku, jeśli okres uprawniający do jego pobierania wynosi mniej niż 5 lat, co daje 664,90 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku, później zaś – 522,10 zł brutto,
  • 100% - jeśli okres ten wynosi 5-20 lat,
  • 120% - jeśli okres ten wynosi więcej niż 20 lat, czyli odpowiednio – 997,40 zł brutto i 783,20 zł brutto po upływie trzech miesięcy.

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłki rosną, bowiem podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzedzającym. Waloryzacji nie dokonuje się, jeśli poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub też uległ zmniejszeniu. Z tego powodu nie nastąpiła zmiana wysokości zasiłku w 2015 roku. Podane powyżej kwoty pozostaną aktualne do dnia 31 maja 2016 roku.

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama