Okulary na klawiaturze
©fox17/Fotolia
Styl życia

Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?

Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł.

Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne: ile wynosi?

Aktualnie wysokość świadczenia przedemerytalnego, przysługującego osobom zwolnionym z pracy z winy pracodawcy w tzw. okresie ochronnym, wynosi 1027,39 zł. W takiej wysokości obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Świadczenie to podlega okresowej waloryzacji.

 

Inaczej ustala się wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie, która utraciła prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest ono przyznawane w wysokości ostatnio pobieranej renty. Nie może jednak być wyższe niż kwota ryczałtowa, czyli 1027,39 zł.

Świadczenie przedemerytalne: zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Jeśli osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zarabia, to świadczenie to może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce, jeśli zarobki uprawnionego do świadczenia wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale mniej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Ta kwota graniczna w roku 2015 wynosiła 945,90 zł. Gwarantowana kwota świadczenia wypłacanego takiej osobie wynosi 513,70 zł. Natomiast jeśli zarabia więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 2648,50 zł, to wypłata świadczenia ulega zawieszeniu.

Świadczenie przedemerytalne: wysokość świadczenia za niepełny miesiąc

Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało w inny dzień niż początek miesiąca, wówczas jego wysokość na ten miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które ono przysługuje. Aby obliczyć tę wysokość dzieli się kwotę świadczenia przez liczbę dni w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje.

 

kalkulator i dokumenty
©v.poth/Fotolia
Styl życia
Kwota bazowa ZUS – ile wynosi i do czego służy?
Kwota bazowa ZUS ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim i obowiązuje od 1 marca danego roku. Stosuje się ją do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych.

Kwota bazowa ZUS ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim i obowiązuje od 1 marca danego roku. Stosuje się ją do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych. Kwota bazowa ZUS: ile wynosi Kwota bazowa wynosi 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, po pomniejszeniu jej o składki na ubezpieczenia społeczne. Kwotę bazową określa się corocznie i obowiązuje ona od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Wyliczana jest na podstawie wskazanych wyżej wartości z roku poprzedniego.   Od 1 marca 2015 roku kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.   Wysokość kwoty bazowej ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Termin na ogłoszenie tego komunikatu upływa siódmego dnia roboczego lutego. Kwota bazowa ZUS: do czego służy? Kwota bazowa wpływa na wysokość emerytur i rent. Przy obliczaniu wysokości tych świadczeń bierze się pod uwagę kwotę bazową obowiązującą w dniu, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony wcześniej, niż powstało prawo do tego świadczenia, stosuje się kwotę bazową obowiązującą wtedy, kiedy to prawo powstało .   Kwota bazowa wpływa na tzw. podstawę wymiaru świadczenia. Wylicza się ją poprzez przemnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury, czyli stosunku wskazanych przez wnioskodawcę zarobków do przeciętnej płacy z lat, w których zostały osiągnięte, przez kwotę bazową.   Kwota ta ma znaczenie również przy zmniejszeniu wysokości świadczeń z ZUS , co ma miejsce wówczas, gdy emeryt osiąga przychód z działalności gospodarczej w określonej wysokości. Jeśli przychód ten wynosi 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, to emerytura zostaje zmniejszona. Jeśli wynosi więcej niż 130% – ulega zawieszeniu....

mężczyzna pracuje przed komputerem
©lulu/fotolia
Styl życia
Kiedy przysługuje odprawa emerytalna?
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika. Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje? Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Wypłacane jest wtedy, gdy pracownik przechodzi na emeryturę , rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także jeśli pracownik przechodzi na wcześniejszą emeryturę.   Odprawa emerytalna przyznawana jest bez względu na inne świadczenia, czyli wypłacona musi być również w sytuacji zwolnień grupowych, jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty. Przysługuje bez względu na staż pracy. Nie jest także zależna od tego, na podstawie jakiej umowy o pracę opierało się zatrudnienie. Dotyczy jednak tych umów, które ujęte są w kodeksie pracy, a więc nie obejmuje zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych .   Odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz – jeśli więc zostanie wypłacona przez jednego z pracodawców, to od drugiego już nie przysługuje. Nie zostanie również wypłacona, jeśli pracownik wcześniej pobrał odprawę rentową.   Za niewypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi, który spełnia warunki do otrzymania odprawy emerytalnej, grozi pracodawcy kara grzywny. Odprawa emerytalna: ile wynosi Odprawa emerytalna co do zasady wypłacana jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość nie jest zależna od stażu pracy. W umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym mogą być jednak określone wyższe kwoty odprawy emerytalnej. Poza tym wyższe odprawy mogą przysługiwać na mocy odrębnych przepisów – tak jest w sytuacji nauczycieli, urzędników...

kobieta z gotówką w ręku
©Piotr Marcinski/fotolia
Styl życia
Komu przysługuje i ile wynosi renta rodzinna?
Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty bądź pobierała zasiłek przedemerytalny. Wysokość świadczenia zależy od wysokości przysługującej osobie zmarłej emerytury lub renty oraz od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej.

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty bądź pobierała zasiłek przedemerytalny. Wysokość świadczenia zależy od wysokości przysługującej osobie zmarłej emerytury lub renty oraz od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej. Renta rodzinna: komu przysługuje Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury , renty pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy . Dotyczy to zarówno świadczeń z ZUS jak i z KRUS. Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Członkowie rodziny uprawnieni do pobierania renty to: Dzieci własne osoby zmarłej, jego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia. Jeśli osoba w chwili ukończenia 25. roku życia jest na ostatnim roku studiów, wówczas na prawo pobierania renty rodzinnej do końca tego roku akademickiego. Nie ma znaczenia, w jakim trybie studiuje dziecko – dziennie czy zaocznie; Wnuki, którymi opiekował się zmarły przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci, Rodzeństwo, którym zmarły opiekował się przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci; Inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości; o ile zostały przyjęte pod opiekę co najmniej na rok przed śmiercią opiekuna. Warunek ten nie musi być spełniony, jeśli śmierć była wynikiem wypadku. Dzieci takie nie mogą mieć prawa do renty po swoich rodzicach, renta rodzinna przysługuje im jedynie wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania lub gdy sąd przyznał prawo do opieki nad nimi zmarłemu lub jego współmałżonkowi ....

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner