Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia
Styl życia

Od czego zależy wysokość odprawy?

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy: pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, podlega przepisom ustawy o szczególnych warunkach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tutaj znajduje się tekst tego aktu prawnego). Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, a więc np. z powodów ekonomicznych, przysługuje odprawa:

  • jeśli pracownik pracuje krócej niż dwa lata – odprawa powinna wynosić kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeśli pracuje 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeśli zaś pracuje ponad 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawy przysługują w przypadku zwolnień grupowych, czyli zwolnienia:

Co najmniej

  • 10 osób, gdy łącznie firma zatrudnia mniej niż 100 osób
  • 10% załogi gdy firma zatrudnia od 100 do 300 osób
  • 30 osób, gdy w firmie pracowało 300 lub więcej osób

Przy zwolnieniu indywidualnym odprawa przysługuje, jeśli sytuacja firmy (problemy finansowe, likwidacja stanowiska, działu lub firmy) jest jedyną przyczyną zwolnienia. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 sygn. I PR 319/90 - należy to rozumieć jako sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika

Wysokość odprawy: maksymalna wysokość

Odprawa nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł, a więc odprawa może wynieść maksymalnie 26 250 zł. W 2016 minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 1850 zł, a więc odprawa maksymalna wyniesie 27 750 zł.

Wysokość odprawy: inni pracodawcy

Pracodawcy nie podlegający wyżej wspomnianej ustawie, a więc zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie są zobowiązani do wypłacania odpraw pieniężnych. Mogą to jednak robić dobrowolnie, według własnego uznania.

mężczyzna pracuje przed komputerem
©lulu/fotolia
Styl życia
Kiedy przysługuje odprawa emerytalna?
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie kodeksu pracy, gdy przechodzi on na emeryturę. Wypłacana jest przez pracodawcę. Zasadniczo wynosi kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, można jednak ustalić, że jej wysokość będzie korzystniejsza dla pracownika. Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje? Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi przez pracodawcę. Wypłacane jest wtedy, gdy pracownik przechodzi na emeryturę , rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także jeśli pracownik przechodzi na wcześniejszą emeryturę.   Odprawa emerytalna przyznawana jest bez względu na inne świadczenia, czyli wypłacona musi być również w sytuacji zwolnień grupowych, jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania emerytury lub renty. Przysługuje bez względu na staż pracy. Nie jest także zależna od tego, na podstawie jakiej umowy o pracę opierało się zatrudnienie. Dotyczy jednak tych umów, które ujęte są w kodeksie pracy, a więc nie obejmuje zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych .   Odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz – jeśli więc zostanie wypłacona przez jednego z pracodawców, to od drugiego już nie przysługuje. Nie zostanie również wypłacona, jeśli pracownik wcześniej pobrał odprawę rentową.   Za niewypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi, który spełnia warunki do otrzymania odprawy emerytalnej, grozi pracodawcy kara grzywny. Odprawa emerytalna: ile wynosi Odprawa emerytalna co do zasady wypłacana jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jej wysokość nie jest zależna od stażu pracy. W umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym mogą być jednak określone wyższe kwoty odprawy emerytalnej. Poza tym wyższe odprawy mogą przysługiwać na mocy odrębnych przepisów – tak jest w sytuacji nauczycieli, urzędników...

mężczyzna w czarnym garniturze
©GianlucaCiroTancredi/fotolia
Styl życia
Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna i kto ją otrzymuje?
Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie, które pracodawca wypłaca rodzinie zmarłego pracownika. Jego wysokość nie jest stała – zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy, który wypłaca odprawę pośmiertną.

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie, które pracodawca wypłaca rodzinie zmarłego pracownika. Jego wysokość nie jest stała – zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy, który wypłaca odprawę pośmiertną. Odprawa pośmiertna: komu przysługuje? Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi pracownika , chyba, że byli oni w separacji. Przysługuje również tym członkom rodziny, którym przysługuje renta rodzinna. Są to dzieci zmarłego, dzieci adoptowane, do ukończenia 16. roku życia lub, jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia . Wiek dzieci nie ma znaczenia, jeśli są one całkowicie niezdolne do pracy.   Odprawa pośmiertna przysługuje również dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie, czyli np. wnukom czy rodzeństwu, którymi pracownik się opiekował. Przejęcie pieczy musi nastąpić przed osiągnięciem przez te dzieci pełnoletniości i nastąpić ponad rok przed śmiercią. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do śmierci pracownika doszło wskutek wypadku przy pracy – wówczas odprawa przysługuje im mimo krótszego okresy trwania pieczy.   Kolejną grupą osób uprawnionych są rodzice zmarłego, w tym macocha lub ojczym, jeśli są oni niezdolni do pracy lub ukończyli 50. rok życia.   Krąg uprawnionych określa pracodawca, na podstawie akt osobowych pracownika i dokumentów składanych przez osoby zgłaszające się po odprawę pośmiertną . Odprawa pośmiertna: kiedy przysługuje? Odprawa pośmiertna należy się wtedy, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, oraz w czasie gdy pracownik przebywał na zasiłku z tytułu niezdolności do pracy bądź na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim. Jeśli osoba zmarła była zatrudniona u kilku pracodawców, to świadczenie to należy się od każdego z nich.   Świadczenie to nie przysługuje, jeśli pracownik był przez pracodawcę ubezpieczony na...

kobieta z mężczyzną w garniturze
© contrastwerkstatt/fotolia
Styl życia
Kiedy i komu przysługuje odprawa rentowa?
Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem przysługującym pracownikowi od pracodawcy. Aby ją otrzymać trzeba spełnić wymagania dla otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy musi być ściśle związane z nabyciem tego uprawnienia.

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem przysługującym pracownikowi od pracodawcy. Aby ją otrzymać trzeba spełnić wymagania dla otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy musi być ściśle związane z nabyciem tego uprawnienia. Odprawa rentowa: kiedy przysługuje? Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę pracownikom , którzy przechodzą na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu pracownik został uznany za niezdolnego do pracy .   Pomiędzy zakończeniem zatrudnienia z powodu przejścia na rentę a spełnieniem wymagań do uzyskania tej renty musi istnieć związek przyczynowy i czasowy. Ustanie stosunku pracy musi mieć więc ścisły związek z tym, że pracownik nie może pracować z powodu niezdolności do pracy, na podstawie czego przysługuje mu renta. Może się jednak zdarzyć tak, że przed pobraniem odprawy rentowej przebywał on przez kilka miesięcy na zwolnieniu, pobierając zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny – nie pozbawia go to prawa do odprawy rentowej. Nie przysługuje ona natomiast pracownikowi, który przechodzi na świadczenie przedemerytalne .   Jeśli pracownik już raz pobrał odprawę rentową, to później nie będzie mu ona przysługiwała. Pobranie odprawy rentowej sprawia również, że pracownik nie będzie miał prawa do otrzymania w późniejszym terminie odprawy emerytalnej. Odprawa rentowa: ile wynosi? Odprawa rentowa wynosi kwotę równą jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie z okresu, który poprzedza pobranie tej odprawy. Dla wysokości obliczenia odprawy nie ma znaczenia staż pracy .   Odprawa rentowa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obowiązuje z mocy prawa. Nie ma jednak przeszkód, aby wysokość odprawy była wyższa – może to być określone w umowie o pracę ,...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner