Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.

Reklama

Obecnie obowiązują inne zasady wypowiedzenia dla umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony. Nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) przewiduje zrównanie okresu wypowiedzenia do tego obowiązującego dla umowy na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest jedną z form nawiązania stosunku pracy, której przepisy reguluje Kodeks pracy. Zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony, jak i tak na czas określony, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące (art. 25 § 2).

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Ustawodawca nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Zatem jeśli strony chcą zapewnić sobie możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, umowa powinna być zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy, a po drugie w treści umowy powinna się znaleźć informacja o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (art. 33). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zatrudniony jest na mocy umowy na zastępstwo, wówczas zgodnie z artykułem 331 możliwe jest rozwiązanie umowy z uwzględnieniem 3 dni wypowiedzenia.

Zobacz także

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy

W pierwszej połowie 2016 roku powinna wejść w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zarówno wprowadzenia limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony (maksymalnie pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na umowy czasowe przez 33 miesiące, lub w sytuacji umowy na okres próbny przez 36 miesięcy) jak i sposobu ich wypowiedzenia. Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają zostać zrównane z tymi dotyczącymi umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli okres wypowiedzenia będzie uzależniony od stażu pracy pracownika. I tak pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy będzie dotyczył dwutygodniowy okres wypowiedzenia, miesięczny okres wypowiedzenia będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracowników z co najmniej trzyletnim stażem pracy (art. 36 § 1).

Reklama

Planowane zmiany będą korzystniejsze z punktu widzenia pracowników.

Reklama
Reklama
Reklama