Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.

Reklama

Pracownikowi za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie. W sytuacji, gdy rozwiązany został lub wygasł stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 K.p.).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa stanowią, iż za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. W artykule 172 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) istnieje również informacja o sposobie obliczenia zmiennych składników wynagrodzenia, czyli na przykład prowizji czy premii.

Zobacz także

Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu również urlopu bezpłatnego, którego czas trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent takie jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05) pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża na to zgody.

Czy można wziąć ekwiwalent zamiast urlopu?

Pracownik, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a nie odchodzi z firmy, nie może zamienić prawa do urlopu na dodatkowe pieniądze. Ekwiwalent za urlop może być wypłacony wyłącznie w momencie odejścia z pracy.

Reklama

Zgodnie z przepisami pracownik nie może zrezygnować z prawa do urlopu i przysługuje mu prawo do urlopu płatnego, corocznego i nieprzerwanego, o czym stanowi artykuł 152 Kodeksu pracy.

Reklama
Reklama
Reklama