kobieta przegląda papiery
©gpointstudio/Fotolia
Styl życia

Ulga abolicyjna – na czym polega?

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga abolicyjna: co oznacza?

Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych, przewidzianych przez polskie przepisy (tekst tzw. ustawy abolicyjnej dostępny tutaj), pozwalająca zmniejszyć należny fiskusowi podatek. Polega ona na tym, że podatek zapłacony za granicą odlicza się od łącznej sumy dochodów osiąganych w Polsce i za granicą.

Ulga ta przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, ale nie mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce. Zwolnienie takie przysługuje na zasadzie zwolnienia z progresją, jeśli ta metoda wyliczania podatku przewidziana jest w podpisanej z danym krajem umowie międzynarodowej. W takim przypadku nie płaci się w Polsce podatku od dochodów uzyskiwanych za granicą. Zwolnienie z progresją polega więc po prostu na tym, że państwa-strony umowy rezygnują z opodatkowania dochodów, które zostały uzyskane w drugim państwie. Jednocześnie jednak uwzględnia ono te dochody na potrzeby ustalenia stawki procentowej podatku dochodowego w Polsce.

 

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosujemy, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie tej metody lub jeśli nie jest podpisana żadna umowa dotycząca opodatkowania.

Ulga abolicyjna: wysokość

Wysokość ulgi abolicyjnej jest równa różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem, który wylicza się zgodnie z metodą zwolnienia z progresją.

Odliczenie stosuje się jednak jedynie do określonego limitu. Oblicza się go według wzoru:

  • P × (DZ ÷ DŁ)

P to podatek od łącznych dochodów (wg skali podatkowej), DZ - dochód zagraniczny, DŁ - dochód łączny.

Metoda odliczenia proporcjonalnego a zwolnienie z progresją

Podatek według metody odliczenia proporcjonalnego oblicza się następująco:

oblicza się podatek według skali podatkowej (18 i 32%) od sumy dochodów w Polsce i za granicą,

od tak obliczonego podatku należy odjąć podatek pobrany za granicą, ale tylko do ustalonego limitu,

wynik to podatek, który należy opłacić w Polsce.

 

Natomiast przy zwolnieniu z progresją:

  • do obliczenia podatku należnego w Polsce od polskich dochodów stosuje się stawkę podatku (według skali podatkowej) dla sumy dochodów polskich i zagranicznych,
  • następnie oblicza się stopę procentową dla wyliczonej sumy podatku (jeśli suma dochodów wyniosła 50 000 zł, to podatek według skali podatkowej wynosi 8443,98 zł. Należy następnie ten podatek podzielić przez sumę dochodów – 8443,98 ÷ 50 000 = 16,89% - to stopa procentowa),

według tak ustalonej stawki oblicza się podatek od dochodów osiągniętych w Polsce.

Ulga abolicyjna: do jakich przychodów można ja zastosować?

Ulgę abolicyjną można zastosować do przychodów, które pochodzą:

  • z umowy o pracę, ze stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku służbowego, pracy nakładczej,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wyjątkiem rozporządzania nimi.

Nie można tej ulgi zastosować do dochodów uzyskiwanych w tzw. rajach podatkowych.

Ulga abolicyjna: wymagane dokumenty

Z ulgi abolicyjnej można skorzystać przy rozliczeniu rocznym. Nie można z niej skorzystać w trakcie roku podatkowego. Do PIT-u należy dołączyć załączniki PIT/ZG.

 

Ponadto należy posiadać dokumenty świadczące o zapłaceniu podatku za granicą. Nie trzeba ich załączać do zeznania podatkowego, jednak należy je zachować, na wypadek kontroli podatkowej, przez 5 lat od końca roku, w którym złożone zostało zeznanie.

kobieta w biurze
©contrastwerkstatt/Fotolia
Styl życia
Na czym polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, mająca na celu ochronę podatników, osiągających dochód w dwóch krajach, przed zapłatą podatku dochodowego dwukrotnie. Do obliczenia podatku należnego w Polsce stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego lub zasadę zwolnienia z progresją.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, mająca na celu ochronę podatników, osiągających dochód w dwóch krajach, przed zapłatą podatku dochodowego dwukrotnie. Do obliczenia podatku należnego w Polsce stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego lub zasadę zwolnienia z progresją. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to umowa międzynarodowa, zawierana pomiędzy dwoma krajami, mająca na celu ochronę osób uzyskujących dochód w dwóch krajach przed opłacaniem podatku od tego dochodu dwukrotnie – w kraju pochodzenia i w kraju uzyskania tego dochodu. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego albo zasadę zwolnienia z progresją . Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania: zasada zwolnienia z progresją Zasada zwolnienia z progresją jest korzystniejszą dla podatnika metodą odliczania podatku dochodowego zapłaconego w kraju, w którym dochód został uzyskany. Stosuje się ją jedynie wtedy, kiedy została przewidziana w umowie międzynarodowej. Aby obliczyć podatek należny w Polsce, należy dokonać następujących wyliczeń: do obliczenia podatku należnego w Polsce od polskich dochodów stosuje się stawkę podatku (według skali podatkowej) dla sumy dochodów polskich i zagranicznych, następnie oblicza się stopę procentową dla wyliczonej sumy podatku, według tak ustalonej stawki oblicza się podatek od dochodów osiągniętych w Polsce.   Zwolnienie z progresją nie ma zastosowania, jeśli w Polsce nie został osiągnięty żaden dochód. Wówczas podatnik po prostu nie rozlicza się z polskim fiskusem. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania: metoda odliczenia proporcjonalnego Metoda odliczenia proporcjonalnego jest to metoda, zgodnie z którą od podatku należnego w Polsce odlicza się podatek zapłacony w innym kraju, ale jedynie...

Dziecko
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Zasady korzystania z ulgi podatkowej na dziecko
Ulga podatkowa na dziecko jest przywilejem, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32%. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci będących pod opieką danej osoby, a jeśli jest to jedno dziecko – również od wysokości dochodów tej osoby.

Ulga podatkowa na dziecko jest przywilejem, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli według stawek 18 i 32%. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci będących pod opieką danej osoby, a jeśli jest to jedno dziecko – również od wysokości dochodów tej osoby. Ulga podatkowa na dziecko: kiedy przysługuje Ulga podatkowa przysługuje na każde dziecko, które znajduje się pod władzą rodzicielską określonej osoby, jeśli sprawowała nad nim opiekę prawną lub faktyczną, czyli jeżeli w rzeczywistości osoba ta zajmowała się wychowaniem tego dziecka. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, a także na dzieci do 25. roku życia, jeśli są one niepełnosprawne lub kontynuują naukę. Ulga podatkowa na dziecko: kiedy nie przysługuje Ulga podatkowa nie należy się, jeśli miesięczny dochód dziecka, poza tym pochodzącym z renty rodzinnej, przekracza 3089 zł . Ulga podatkowa nie przysługuje również wtedy, kiedy dziecko znajduje się w związku małżeńskim, oraz jeśli znajduje się w ośrodku który zapewnia mu całodobową opiekę i utrzymanie. Nie dotyczy też dzieci, które rozliczają się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem prywatnego najmu), oraz które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane według stawki 19%. Jeśli rodzic posiada jedno dziecko, to aby skorzystać z ulgi podatkowej nie może przekroczyć rocznego limitu dochodu. Ulga podatkowa na dziecko: kogo dotyczy Ulga podatkowa na dziecko przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom łącznie. Mogą oni odliczyć kwotę ulgi po równo lub w dowolny inny wybrany sposób. Ulga podatkowa na dziecko: limity W przypadku gdy ulga podatkowa na dziecko przysługuje jego rodzicom lub opiekunom, obowiązują ich pewne ograniczenia kwoty odliczenia. Wysokość...

mężczyzna przed komputerem
©Andrey Popov/Fotolia
Styl życia
Ulga za oddanie krwi. Jak odliczyć wartość oddanej krwi od podatku?
Odliczenie darowizny krwi od podatku zostało przewidziane w ustawie o PIT. Dokonuje się go podczas rocznego rozliczenia z podatku dochodowego. 1 litr krwi oznacza 130 zł ulgi podatkowej, jednak limit odliczenia nie może wynieść więcej niż 6% dochodu za dany rok.

Odliczenie darowizny krwi od podatku zostało przewidziane w ustawie o PIT. Dokonuje się go podczas rocznego rozliczenia z podatku dochodowego. 1 litr krwi oznacza 130 zł ulgi podatkowej, jednak limit odliczenia nie może wynieść więcej niż 6% dochodu za dany rok. Odliczenie darowizny krwi od podatku: kto może skorzystać? Do odliczenia od podatku mają prawo krwiodawcy, czyli osoby, które oddały krew bezpłatnie i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Ulga wynika z ustawy o PIT (tekst ustawy dostępny tutaj) i dotyczy podatników składających roczne zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37. Mogą z niej skorzystać również osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składając roczne zeznanie PIT-28. Pomniejszają oni swoje przychody o wartość oddanej bezpłatnie krwi .   Odliczając tę ulgę pomniejszamy swój dochód. W konsekwencji niższa jest podstawa opodatkowania, a więc zmniejsza się podatek dochodowy. Odliczenie dla honorowych krwiodawców: jak odliczyć? Wartość ulgi zależy od ilości oddawanej honorowo krwi . Wartość tę oblicza się mnożąc ilość oddanej krwi lub osocza przez przyjęty przelicznik – ekwiwalent pieniężny za 1 litr krwi wynosi 130 zł. Standardowo oddaje się 450 mililitrów krwi, co daje odpowiednio 58,50 zł.   Ulga ta jest odliczeniem w ramach darowizny . Z tego powodu odliczenie podatkowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (dotyczy to wszystkich rozliczanych darowizn). W przypadku osób rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest to 6% przychodu.   Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców należy wypełnić załącznik PIT/O. Wskazuje się w nim kwotę odliczenia oraz dane obdarowanego, czyli stacji krwiodawstwa. Wystarczy zaświadczenie tylko jednej takiej jednostki, jeśli oddawaliśmy krew w kilku...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner