Dwupiętrowy dom jednorodzinny.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Dokumenty potrzebne do odbioru domu jednorodzinnego

Dokumenty potrzebne do odbioru domu to: zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o nadanie numeru budynku i wniosek o stałe zameldowanie. W niektórych przypadkach niezbędnym dokumentem jest także pozwolenie na użytkowanie.

Dokumenty potrzebne do odbioru domu to: zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o nadanie numeru budynku i wniosek o stałe zameldowanie. W niektórych przypadkach niezbędnym dokumentem jest także pozwolenie na użytkowanie.

Dokumenty potrzebne do odbioru domu: zawiadomienie o zakończeniu budowy

Pierwszym i niezbędnym dokumentem, jaki należy złożyć w najbliższym Inspektoracie Nadzoru Budowanego jest zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć zawiadomienie w ciągu 14 dni od zakończenia prac budowlanych.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

Kasia gotuje z Polki.pl: wołowina po syczuańsku

 •  dziennik budowy,
 • oświadczenie, w którym kierownik budowy potwierdza zgodność wykonania budynku z projektem budowlanym lub wyznaczonymi warunkami pozwolenia na budowę i uporządkowaniu terenu budowy,
 • oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokół ewentualnych kontroli i sprawdzeń,
 • dokumentację geodezyjną zawierającą: wyniki interwencji podwykonawczej oraz informację potwierdzającą zgodność usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki,
 • potwierdzenie odbioru przyłączy do budynku,
 • wynik oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uzasadnienie zarządcy drogi,
 • rysunki projektu budowlanego,
 • dokument poświadczający brak sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 

Od marca 2015 roku do składanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie trzeba dołączać kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest zwolnione z opłat.

 

Użytkowanie budynku inwestor może rozpocząć w chwili, gdy w ciągu 14 dni od złożenia zawiadomienia, organ nadzoru nie zgłosi pisemnego sprzeciwu.

Black Friday kody rabatowe to doskonała okazja, aby zrobić ostatnie zakupy przed odbiorem nowego domu!

Dokumenty potrzebne do odbioru domu: pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie jest konieczne, gdy:

 • nastąpiły nieprawidłowości związane z budową domu, np. wykonane prace nie są zgodne z projektem budynku,
 • budynek został wybudowany niezgodnie z warunkami zabudowy, np. kąt nachylenia dachu jest inny niż ten, który został przewidziany w planie,
 • wnioskodawca chce rozpocząć użytkowanie budynku jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych.

 

Do pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć:

 • dziennik budowy,
 • oświadczenie, w którym kierownik budowy potwierdza zgodność wykonania budynku z projektem budowlanym lub wyznaczonymi warunkami pozwolenia na budowę i uporządkowaniu terenu budowy, oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokoły przeprowadzonych kontroli,
 • dokumentację geodezyjną zawierającą: wyniki interwencji podwykonawczej oraz informację potwierdzającą zgodność usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki,
 • potwierdzenie odbioru przyłączy.

Dokumenty potrzebne do odbioru domu: wniosek o nadanie numeru budynku

Niezbędnym dokumentem do odbioru domu jest złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, na terenie których znajduje się dom. Terminy rozpatrywania wniosków oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od danego urzędu. Warto, więc przed złożeniem wniosku o nadanie numeru budynku, sprawdzić, jakich dokumentów będziemy potrzebować.

Dokumenty potrzebne do odbioru domu: wniosek o zameldowanie

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, na terenie których znajduje się dom. Składając wniosek należy przedstawić dowód osobisty, akt własności nieruchomości, w której chcemy się zameldować, zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca zamieszkania, pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do użytkowaniu domu przez wnioskodawcę. Wniosek oraz decyzja o zameldowaniu są zwolnione z opłat.

 

Dom
© KB3/Fotolia.com
Styl życia
Formalności do budowy domu: warunki zabudowy, mapa geodezyjna, zgłoszenie budowy
Etapem poprzedzającym budowę domu jest dopełnienie formalności. Jest to konieczny element, przez musi przejść każdy, kto chce wybudować dom zgodnie z przepisami prawa. W 2015 roku zrezygnowano z pozwoleń na budowę, ale jako inwestorzy w dalszym ciągu powinniśmy złożyć wniosek o warunki zabudowy, wnioski o warunki przyłączy, posiadać projekt i dziennik budowy.

Etapem poprzedzającym budowę domu jest dopełnienie formalności. Jest to konieczny element, przez musi przejść każdy, kto chce wybudować dom zgodnie z przepisami prawa. W 2015 roku zrezygnowano z pozwoleń na budowę, ale jako inwestorzy w dalszym ciągu powinniśmy złożyć wniosek o warunki zabudowy, wnioski o warunki przyłączy, posiadać projekt i dziennik budowy.   Przed rozpoczęciem budowy należy złożyć wnioski w urzędzie gminy, otrzymać od geodety mapę do celów projektowych i oddać projekt do adaptacji. Następnie należy uzyskać warunki techniczne przyłączy, złożyć zgłoszenie o planowanej budowie i odebrać dziennik budowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy działki Zanim zakupimy projekt powinniśmy zorientować się czy i jaki dom możemy wybudować na naszej działce. W tym celu musimy uzyskać informacje z urzędu gminy na temat tego, czy dla określonego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MZRP) .   Jeżeli gmina posiada MZPR sprawa będzie prostsza a proces załatwiania formalności budowlanych krótszy. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się jakie kryteria powinien spełniać nasz dom, czy działka zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej oraz w jaki sposób zaplanowano zagospodarowanie gruntów, które znajdują się w sąsiedztwie naszej działki. Kwestia warunków jakie powinien spełniać budynek może być opisana bardziej ogólnie lub szczegółowo, wszystko zależy od danej gminy. Kryteria obejmują zwykle kąt nachylenia dachu , liczbę kondygnacji, szerokość elewacji frontowej i linię zabudowy.   W przypadku, gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić go urzędu gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. W takim wniosku załączamy informacje o tym, jaki...

Ludzie robiący remont
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Co obejmuje ulga remontowa i kto może z niej skorzystać?
Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode.

Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode. Ulga remontowa: stara ulga Ulga remontowo-modernizacyjna, zwana ulgą remontową, została wycofana z polskiego prawa z końcem 2013 roku. Prawa do ulgi remontowej, czyli odliczenia kosztów remontu do określonego limitu według starych przepisów, przysługują teraz jedynie osobom, które nabyły wcześniej do niej prawa – osoby te mogą dokonywać odliczeń w kolejnych deklaracjach podatkowych, jeśli zakupów na materiały budowlane w związku z budową lub remontem dokonały w okresie obowiązywania ulgi, a więc przed 2014 rokiem. Wniosek o zwrot części zakupów przeznaczonych na budowę i remont mogą wciąż odliczyć osoby, które mogą udokumentować wydatki fakturą VAT , która została wydana: od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – w tym wypadku deklarację składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - do dnia 31 grudnia 2017 r., od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do dnia 31 grudnia 2018 r. Ulga remontowa na nowych zasadach: komu przysługuje Nowe przepisy zawierają większe niż poprzednio obostrzenia w stosunku do beneficjentów ulgi oraz przedmiotu odliczenia. Według nowych przepisów o zwrot mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę mieszkania albo domu, nie ukończyły 36 lat. Aby osoba taka...

Kieliszek likieru pomarańczowego i ćwiartka pomarańczy.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wniosek o uzyskanie koncesji na alkohol
Koncesja na alkohol jest niezbędnym dokumentem, który uzyskać powinien przedsiębiorca, aby sprzedawać napoje alkoholowe bez ryzyka opłacenia grzywny lub kary zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Koncesja wydawana jest na czas określony.

Koncesja na alkohol jest niezbędnym dokumentem, który uzyskać powinien przedsiębiorca, aby sprzedawać napoje alkoholowe bez ryzyka opłacenia grzywny lub kary zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Koncesja wydawana jest na czas określony. Koncesja na sprzedaż alkoholu - kto udziela? Koncesji na alkohol zależnie od charakteru sprzedaży udziela: wójt, burmistrz, prezydent miasta (sprzedaż detaliczna), minister do spraw gospodarki lub marszałek województwa (sprzedaż hurtowa). Od lokalizacji miejsca sprzedaży napojów alkoholowych zależy to do kogo należy zgłosić się w celu uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. Koszt uzyskania koncesji na sprzedaż różnych alkoholi (piwa, wina i wódki) to kwota 3100 zł. Koncesja na sprzedaż alkoholu – załączniki do wniosku Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać kilka niezbędnych załączników. Należą do nich: pozytywna decyzja sanepidu dotycząca spełniania warunków sanitarnych, odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do ewidencji, dokument poświadczający, że przedsiębiorca ma prawny tytuł do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż (np. umowa najmu, akty własności), w przypadku, gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie mieścił się w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się inne rodziny, niezbędne jest także dołączenie zgody administratora budynku, zarządcy lub właściciela. Koncesja na alkohol – elementy wniosku Wniosek o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu należy złożyć pisemnie do właściwego organu. W sporządzonym przez przedsiębiorcę piśmie powinny znaleźć się informacje takie jak: dane firmy – adresy, siedziby, przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży,  adres punktu, w którym przedsiębiorca zmierza składować alkohol (magazyn dystrybucyjny), rodzaj...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik