Party Stories
Kobieta rozmawia ze swoim pracodawcą
©Production Perig/Fotolia
Styl życia

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży i jakie przysługują wtedy prawa

O tym, kiedy poinformować pracodawcę o zajściu w ciążę decyduje pracownica. Warto pamiętać, że od chwili złożenia zaświadczenia od lekarza o ciąży, kobiecie przysługują specjalne prawa. Ciężarnej kobiecie nie można rozwiązać umowy, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony.

O tym, kiedy poinformować pracodawcę o zajściu w ciążę decyduje pracownica. Warto pamiętać, że od chwili złożenia zaświadczenia od lekarza o ciąży, kobiecie przysługują specjalne prawa. Ciężarnej kobiecie nie można rozwiązać umowy, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony.

 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński z mocy prawa. Jest to określone w artykule 180 Kodeksu Pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne w ciąży?

Przed upływem 10. tygodnia ciąży należy wziąć od lekarza ginekologa zaświadczenie o ciąży i okazać je pracodawcy. Cykliczne wizyty lekarskie powinny odbywać się przynajmniej raz na trymestr (drugi trymestr trwa między 13. a 26. tygodniem ciąży, a trzeci między 27. a 40. tygodniem). Dokumentacja z wizyt jest niezbędna do wypłaty becikowego (jest to kwota 1000 złotych wypłacana jednorazowo).

Kiedy najlepiej powiedzieć w pracy o ciąży?

W prawie pracy nie ma przepisu, który mówi o terminie, w którym należy poinformować pracodawcę o ciąży. Warto jednak pamiętać, że od chwili złożenia zaświadczenia o ciąży, kobieta jest objęta specjalnymi uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem (zapisanymi od 175 do 189 artykułu kodeksu pracy).

Umowa na czas nieokreślony a zajście w ciążę

Pracodawca nie może zwolnić (wypowiadając lub rozwiązując umowę o pracę na czas nieokreślony) kobiety w ciąży, która pokazała mu zaświadczenie o ciąży od lekarza.

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Umowa zawarta na czas określony lub na okres próbny (więcej niż miesiąc), która wygasłaby po 3 miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużana do dnia porodu. Dzieje się tak na mocy prawa i nie ma potrzeby składania żadnych oświadczeń czy dopisywania aneksu. Odstępstwem od tego prawa jest umowa na czas określony na zastępstwo za innego pracownika. Nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, to umowa wygasa z czasem na który została zawarta.

Prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Po porodzie przysługuje kobiecie urlop macierzyński, w czasie którego dostaje całą pensję. Po zakończeniu urlopu można zwrócić się do pracodawcy z podaniem o dodatkowy urlop macierzyński. Następnie można się ubiegać o urlop rodzicielski, który trwa 26 tygodni.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
mężczyźni podający sobie dłonie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas określony – jedna z form czasowego zatrudnienia pracownika
Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.

Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.   Istnieje limit umów o pracę na czas określony, które pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. W pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) i powstanie również limit czasowy, czyli maksymalna długość trwania czasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać na ściśle określony czas jej zakończenia. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat stron umowy oraz określać jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny (maksymalnie trzymiesięczny) oraz dwie umowy na czas określony, kolejna umowa będzie już umową bezterminową, czyli na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie jednej umowy a nawiązanie kolejnej dzieli przynajmniej miesięczna przerwa (art. art. 251 § 1 k.p.). Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawem osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę na czas określony jest również prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego nie może się zrzec (art. 152 §1-2). Pracownikom ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast ci ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu. Nowelizacja Kodeksu pracy Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiona przez Sejm ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie nadużyć dotyczących czasowego zatrudnienia . Dotychczas przepisy prawa nie regulowały czasu zatrudnienia, teraz maksymalny okres zatrudnienia, czyli limit, którego pracodawca nie będzie mógł przekroczyć, będzie wynosić 36 miesięcy (wraz z umową na okres...

kobieta w ciąży
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ciąża w sytuacji umowy o pracę na czas określony
Jeśli umowa na czas określony miałaby być rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, automatycznie przedłużona zostaje do dnia porodu.

Jeśli umowa na czas określony miałaby być rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, automatycznie przedłużona zostaje do dnia porodu.   Kobiety w okresie ciąży są szczególnie chronione przez przepisy prawa. Dotyczy to kobiet zatrudnionych zarówno na mocy umowy o pracę na czas nieokreślony , jak umowy o pracę na czas określony. Umowa na czas określony Obok umowy o pracę na czas nieokreślony i umowy na czas wykonywania określonej pracy, umowa na czas określony jest jedną z umów, której sposób zawarcia oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Zgodnie z prawem każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny, na okres nie dłuższy niż trzymiesięczny (art. 25 § 2). W pierwsze połowie 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ograniczy nadużycia związane z czasowym zatrudnianiem , tzn. zacznie obowiązywać 36 miesięczny (włączając w to czas trzymiesięcznej umowy na okres próbny) limit zatrudnienia na czas określony. Po upływie 33 miesięcy umowa automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony. Ochrona do dnia porodu Przy umowie na czas określony pracownica podlega ochronie (czyli przedłużeniu umowy do dnia porodu), jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3). Zgodnie z ustaleniami Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r.) okres ciąży liczony jest za pomocą tzw. miesięcy księżycowych (zatem każdy jeden miesiąc ciąży to 28 dni). Kobieta zobowiązana jest przedstawić świadectwo lekarskie, a pracodawca zobowiązany jest umożliwić pracownicy korzystanie z badań lekarskich związanych z ciążą (bez wpływu na wynagrodzenie), jeśli nie istnieje możliwość przeprowadzenia badań poza godzinami pracy (art. 185 § 1-2). Pracodawca nie ma również prawa zatrudniać kobiety w ciąży w wymiarze godzin...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner