Zmięte kartki papieru, długopis i laptop.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Podanie o urlop macierzyński – elementy wniosku i istotne informacje

Podanie o urlop macierzyński należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Płatny urlop obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które płacą ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie.

Podanie o urlop macierzyński należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Płatny urlop obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które płacą ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie.

 

Za pierwsze 26 tygodni urlopu macierzyńskiego ZUS wypłaca osobie będącej na zwolnieniu 100% pensji. Za kolejne 26 tygodni urlopu (urlop rodzicielski) ZUS wypłaca 60% pensji. Osoby, które jednocześnie składają podanie o urlop macierzyński i urlop rodzicielski (łącznie 52 tygodnie) w każdym miesiącu będą otrzymywały od ZUS-u 80% pensji.

Kasia gotuje z Polki.pl: kluski z makiem

Urlop macierzyński i rodzicielski – czas trwania

„Roczny urlop macierzyński” nie istnieje. Po urodzeniu dziecka rodzic (matka lub ojciec) ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Podanie o urlop macierzyński należy złożyć u pracodawcy. W przypadku osób posiadających własną działalność gospodarczą – w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Elementy podania o urlop macierzyński i rodzicielski

Podanie o urlop macierzyński może złożyć matka lub ojciec dziecka. Rodzice, którzy podjęli decyzję o tym kto decyduje się na urlop, zobowiązani są złożyć wniosek u pracodawcy względnie w oddziale ZUS. W podaniu o urlop macierzyński powinny znaleźć się informacje takie jak:

 

1. podstawowe dane wnioskodawcy oraz pracodawcy: dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość i data – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;

 

2. prośba o udzielenie urlopu: osoba, która składa wniosek zobowiązana jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop macierzyński – poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy akapit podania o urlop macierzyński powinien zawierać prośbę o to, by pracodawca udzielił urlopu macierzyńskiego. Tutaj należy dołączyć także informacje o tym jak długo będzie trwał urlop macierzyński oraz podać dane dziecka – imię, nazwisko i datę urodzenia.

 

Pierwszy akapit mógłby wyglądać następująco:

 

W związku z narodzinami mojego syna/córki (imię, nazwisko) urodzonego (data urodzenia dziecka), zwracam się z prośbą o udzielenie przysługujących mi 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 

3. Deklaracja drugiego rodzica – w drugim akapicie podania o urlop macierzyński znaleźć się powinna informacja o tym, że w tym samym czasie na urlopie macierzyńskim nie będzie przebywał drugi rodzic dziecka.

 

Przykładowy wzór drugiego akapitu:

 

Oświadczam, że w tym samym czasie z urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał ojciec dziecka (imię, nazwisko, pesel).

 

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. Podanie o urlop macierzyński powinno być własnoręcznie podpisane.

 

Istotne informacje dla osób zamierzających złożyć podanie o urlop macierzyński

 

  • Urlop macierzyński może być podzielony pomiędzy rodziców, np. pierwsze 8 tygodni z dzieckiem spędza matka, kolejne 10 ojciec i ponownie ostatnie 8 tygodni matka. Każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. Części powinny następować bezpośrednio po sobie.
  • Rodzice mogą spędzić urlop macierzyński wspólnie, jednak wówczas wymiar 26 tygodni należy podzielić na obojga rodziców – spędzą oni na wspólnym urlopie macierzyńskim 13 tygodni.
  • Osoba, która złoży wniosek o urlop macierzyński i urlop rodzicielski w całości, może zmienić zdanie i wrócić wcześniej do pracy. Warunkiem jest jednak wcześniejsze poinformowanie o tym pracodawcy (minimum 14 dni przed planowanym powrotem).  

Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop ojcowski – informacje konieczne do złożenia wniosku
Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni. Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej . Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jak napisać podanie o urlop ojcowski? Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:   1. dane pracownika i pracodawcy : dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;   2. prośba o udzielenie urlopu : składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy...

Rodzna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Sposoby wykorzystania urlopu rodzicielskiego
Uprawnienia związane z rodzicielstwem mają za zadanie usprawnić prawnie opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Urlop rodzicielski to jedna z opcji, które można wykorzystać po porodzie. Pamiętaj, że kobiety po urodzeniu dziecka mogą wykorzystać urlop macierzyński, który wynosi 20. tygodni, z czego matka musi wykorzystać 14. tygodni, a resztę może przejąć ojciec.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem mają za zadanie usprawnić prawnie opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Urlop rodzicielski to jedna z opcji, które można wykorzystać po porodzie. Pamiętaj, że kobiety po urodzeniu dziecka mogą wykorzystać urlop macierzyński, który wynosi 20. tygodni, z czego matka musi wykorzystać 14. tygodni, a resztę może przejąć ojciec . Urlop rodzicielski – długość Urlop rodzicielski został wprowadzony w 2013 roku i wynosi 26 tygodni. Może zostać przyznany zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Jest jedną z opcji przewidzianych przez kodeks pracy i wyróżniony jest wśród urlopu macierzyńskiego (20. tygodni) i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6. tygodni). Dokumenty wymagane przy urlopie rodzicielskim Aby uzyskać urlop rodzicielski należy złożyć wniosek do pracodawcy z prośbą o jego udzielenie. Kobieta może złożyć go razem z wnioskiem o urlop macierzyński. Mężczyzna powinien ubiegać się o niego nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Dokument powinien zawierać konkretne daty urlopu: kiedy kończy się macierzyński, a zaczyna rodzicielski i ile tygodni będzie trwał. Rodzice mogą podzielić między sobą ten okres urlopowy. Zasiłek rodzicielski przy urlopie rodzicielskim Mamy do wyboru dwa rodzaje świadczeń rodzicielskich i są one uzależnione od dotychczasowych zarobków ( wyciąga się średnią zarobków z dwunastu ostatnich miesięcy ) oraz odkładanych składek ZUS. Można rozwiązać sytuację w taki sposób: 1. Przez cały okres urlopu ( macierzyński i rodzicielski ) pobierać 80% dotychczasowej wypłaty; 2. Przez okres urlopu macierzyńskiego pobierać 100% wypłaty, a w przez okres trwania urlopu rodzicielskiego tylko 60%.   Jeżeli rodzice planują opiekować się dzieckiem na zmianę, to muszą wcześniej między sobą ustalić wysokość świadczenia.  

zdenerwowana kobieta nad papierami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.

Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.   Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy . Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest możliwa, choć wymaga uwzględnienia określonych terminów. Urlop rodzicielski Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop taki może być udzielony jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach , a każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (art. 1821a § 1-2). Wniosek o urlop rodzicielski Są dwa sposoby na złożenie wniosku o urlop rodzicielski i od wyboru któregoś z nich będzie zależała późniejsza możliwość rezygnacji.   Zgodnie z artykułem 1791 Kodeksu pracy pracownica może złożyć nie później niż 14 dni po porodzie zbiorczy wniosek. W takim pisemnym wniosku prośba dotyczy udzielenia bezpośrednio po sobie: dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego . Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.   Druga możliwość dotyczy osobnego składania wniosków o wyżej wymienione urlopy. Wówczas każdy z wniosków powinien być złożony na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego Zgodnie z artykułem 1793 Kodeksu pracy pracownica może w całości lub w części zrezygnować z prawa do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy złożyła wcześniej...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik