dwie kobiety i mężczyzna przy tablicy
Image by LifetimeStock.com

Gdy zmiana pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu liczony jest proporcjonalnie, a za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent.

 

Jeśli zmiana pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego, a pracownik nie wykorzystał jeszcze urlopu, przysługujący mu urlop rozlicza się proporcjonalnie. To znaczy, że jeśli pierwsze trzy miesiące były przepracowane w jednej firmie, a pozostałych 9 w kolejnej, w nowej pracy przysługuje 9/12 czyli ¾ wymiaru urlopu. Jeśli pracownik nie wykorzysta u pracodawcy, od którego odchodzi, przysługującego urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny. Urlop nie przenosi się do nowej firmy.

Sposób wyliczenia urlopu proporcjonalnego

Pierwszy krok to ustalenie, czy pracownikowi przysługuje w całym roku kalendarzowym wymiar 20 czy 26 dni urlopu. Kolejny etap polega na sprawdzeniu okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym (na przykład pracownik przepracował w firmie 2 miesiące i 3 dni). W kolejnym kroku należy zaokrąglić niepełny miesiąc pracy do pełnego miesiąca (zaokrągla się w górę). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w jednym miesiącu pracownik kolejno pracował u dwóch pracodawców, a zaokrąglenia dokonał już poprzedni pracodawca. Następnie należy ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, czyli zestawić wymiar urlopu przysługujący w całym roku kalendarzowym (20 lub 26 dni) z liczbą przepracowanych miesięcy w roku. Wynik końcowy należy zaokrąglić do pełnej liczby.

Przykład

Pan Tomasz przepracował w firmie 7 miesięcy. Przysługuje mu 20 dni urlopu w całym roku kalendarzowym. Zatem wyliczenie urlopu proporcjonalnego będzie wyglądało następująco: 20 dni x 7/12 (7 z 12 miesięcy)=11,66 dni (czyli po zaokrągleniu 12). Panu Tomaszowi przysługuje zatem 12 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Zgodnie z artykułem 1551 §1 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u niego czasu i u kolejnego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym albo do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego albo do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent taki jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05) nawet w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża na to zgody, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego określony jest przez Kodeks pracy i związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1).  

Więcej na temat prawo pracy porady prawne Urlop