Party.pl

fiszka orange Advertisement


dwie kobiety i mężczyzna przy tablicy
Image by LifetimeStock.com

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy zmianie pracy

dwie kobiety i mężczyzna przy tablicy
Image by LifetimeStock.com

Gdy zmiana pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu liczony jest proporcjonalnie, a za niewykorzystany urlop przysługuje ekwiwalent.

 

Jeśli zmiana pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego, a pracownik nie wykorzystał jeszcze urlopu, przysługujący mu urlop rozlicza się proporcjonalnie. To znaczy, że jeśli pierwsze trzy miesiące były przepracowane w jednej firmie, a pozostałych 9 w kolejnej, w nowej pracy przysługuje 9/12 czyli ¾ wymiaru urlopu. Jeśli pracownik nie wykorzysta u pracodawcy, od którego odchodzi, przysługującego urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny. Urlop nie przenosi się do nowej firmy.

Sposób wyliczenia urlopu proporcjonalnego

Pierwszy krok to ustalenie, czy pracownikowi przysługuje w całym roku kalendarzowym wymiar 20 czy 26 dni urlopu. Kolejny etap polega na sprawdzeniu okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym (na przykład pracownik przepracował w firmie 2 miesiące i 3 dni). W kolejnym kroku należy zaokrąglić niepełny miesiąc pracy do pełnego miesiąca (zaokrągla się w górę). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w jednym miesiącu pracownik kolejno pracował u dwóch pracodawców, a zaokrąglenia dokonał już poprzedni pracodawca. Następnie należy ustalić wymiar urlopu proporcjonalnego, czyli zestawić wymiar urlopu przysługujący w całym roku kalendarzowym (20 lub 26 dni) z liczbą przepracowanych miesięcy w roku. Wynik końcowy należy zaokrąglić do pełnej liczby.

Przykład

Pan Tomasz przepracował w firmie 7 miesięcy. Przysługuje mu 20 dni urlopu w całym roku kalendarzowym. Zatem wyliczenie urlopu proporcjonalnego będzie wyglądało następująco: 20 dni x 7/12 (7 z 12 miesięcy)=11,66 dni (czyli po zaokrągleniu 12). Panu Tomaszowi przysługuje zatem 12 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Zgodnie z artykułem 1551 §1 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u niego czasu i u kolejnego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym albo do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego albo do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent taki jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05) nawet w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża na to zgody, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego określony jest przez Kodeks pracy i związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1).  

Więcej na temat prawo pracy porady prawne Urlop
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34