Party.pl

fiszka orange Advertisement


kobieta uśmiecha się przed komputerem
©goodluz/Fotolia

Odpis na ZFŚS – zasady naliczania

kobieta uśmiecha się przed komputerem
©goodluz/Fotolia

Odpis na ZFŚS wynosi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego pracownika. Odpisu dokonuje się proporcjonalnie do liczby pracowników, według prognoz zatrudnienia w danym roku. Można go dokonać jednorazowo lub w ratach, jednak z zachowaniem dwóch podstawowych terminów – 31 maja i 30 września.

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 osób – w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsi pracodawcy mogą tworzyć fundusz dobrowolnie, chyba, że w grę wchodzi pracodawca będący jednostką samorządową lub samorządowym zakładem budżetowym – tacy pracodawcy mają obowiązek tworzenia funduszu w każdym wypadku.

 

Środki z funduszu wykorzystywane są na zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników. Ze środków funduszu tworzone są żłobki i przedszkola przyzakładowe, finansowane są usługi rekreacyjne, sportowe, kulturalne dla pracowników.

 

Fundusz wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania odpisu. Pracodawca jest również zobowiązany rozsądnie gospodarować tymi środkami.

ZFŚS: wysokość odpisu

Wysokość odpisu na ZFŚS może być dowolnie kształtowana przez pracodawców, którzy nie są jednostkami samorządowymi ani samorządowymi zakładami budżetowymi. Pracodawców należących do sfery budżetowej obowiązują następujące zasady:

  • wysokość corocznego odpisu podstawowego wynosi, na jednego pracownika, 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego roku – w zależności od tego, która kwota jest wyższa;
  • wysokość odpisu podstawowego na pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • w przypadku pracowników młodocianych jest to odpowiednio 5, 6, i 7%, w zależności od roku nauki – I, II lub III;
  • w przypadku pracowników niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25% lub 7,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • w przypadku tworzenia żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego – można odpis zwiększyć o 7,5% na jednego pracownika.

W 2015 roku podstawą jest kwota 2917,14 zł.

ZFŚS: naliczanie odpisu

Naliczanie odpisu odbywa się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty. Aby ustalić ich liczbę, należy liczbę pracowników z każdego miesiąca zsumować, a następnie podzielić przez 12. Końcem roku należy tę liczbę skorygować do faktycznej liczby pracowników.

 

Pracodawca dokonane odpisy musi odprowadzić na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września. Do 31 maja powinien przekazać na ten rachunek 75% wartości odpisów. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach, należy jednak trzymać się tych terminów. Jeśli liczba pracowników faktycznie zatrudnionych w danym roku, która jest znana dopiero końcem tego roku, nie zgadza się z obliczoną liczbą planowaną – należy dokonać odpowiedniej korekty na rachunku.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34