Stos formularzy pit i kalkulator
©SylaK/Fotolia
Styl życia

Zeznanie podatkowe, czyli jaki PIT wypełnić

To który PIT należy wypełnić zależy od źródła i sposobu uzyskania dochodu. Inne zeznania podatkowe składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, inne osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, a jeszcze inne podatnik, który uzyskał dochód z tytułu zbycia praw majątkowych.

To który PIT należy wypełnić zależy od źródła i sposobu uzyskania dochodu. Inne zeznania podatkowe składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, inne osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, a jeszcze inne podatnik, który uzyskał dochód z tytułu zbycia praw majątkowych.

 

Opodatkowanie osób fizycznych przez nałożenie na te osoby podatku dochodowego regulowane jest dwiema ustawami. Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1999 (Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.) roku oraz ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu zakończenia roku podatkowego do dnia 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego każdy podatnik zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

PIT-36, PIT-37 czy PIT-38 - jaki pit wypełnić?

Podatnicy zobowiązani są złożyć PIT - zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym lub zeznanie o wysokości poniesionych strat. Jaki PIT złożyć w urzędzie powinien podatnik zależy od źródła uzyskania dochodu.

 

  • PIT-36 – składają ci podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnicy, którzy uzyskali swoje dochody z zagranicy oraz podatnicy, którzy prowadzili specjalne działy produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową.
  • PIT-36L – ten formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie. PIT-36L powinny złożyć osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą bądź specjalne działy produkcji rolnej, które były opodatkowane 19% podatkiem.
  • PIT-37 – składają go nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej podatnicy, których dochody opodatkowane były zgodnie z ogólnymi zasadami skali podatkowej i podatnik uzyskał je od płatnika na terytorium RP. Zeznanie PIT-37 składają np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Podatnicy, którzy pobierają renty, emerytury, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Osoby otrzymujące stypendia lub uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych.
  • PIT-38 – obowiązek złożenia tego formularza mają ci podatnicy, których dochody podlegały opodatkowaniu 19% podatkiem zgodnie z postanowieniami art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT-38 złożyć powinny osoby, które uzyskały dochód np. z objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną.
  • PIT-39 – zobowiązany jest złożyć podatnik, którego dochód uzyskany został z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości, które nabył po 31 grudnia 2008 roku, a dochód ten zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowany 19% podatkiem lub zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy jest zwolniony z opodatkowania.
  • PIT CFC – składają osoby, które uzyskały dochód z działalności prowadzonej przez kontrolowane spółki zagraniczne. Zeznanie PIT CFC składają także ci podatnicy, którzy uzyskali dochód z więcej niż jednej spółki kontrolowanej znajdującej się poza granicami RP.

 

Zeznanie podatkowe PIT można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet.  

mężczyzna trzymający pieniądze
©ewakubiak/Fotolia
Styl życia
Co oznacza pojęcie dochodu brutto z działalności gospodarczej?
Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto.

Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto. Dochód brutto z działalności gospodarczej: podatek dochodowy Kwestie dotyczące obliczania podatku od dochodu z działalności gospodarczej regulują ustawy o podatku dochodowym – ustawa PIT (czyli o podatku dochodowym od osób fizycznych ) i CIT (o podatku dochodowym od osób prawnych).   Dochód z działalności ustalany jest w oparciu o księgi handlowe przedsiębiorstwa lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dochód brutto stanowi podstawę opodatkowania, i jest nim przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu. Dochód brutto z działalności gospodarczej: przychody i koszty Definicje przychodów i kosztów można znaleźć w ustawie o PIT. Określa ona też źródła przychodów. Zgodnie z zamieszczonymi w ustawie wyjaśnieniami, przychodami są otrzymane w danym roku pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń w naturze, wartość innych nieodpłatnych świadczeń . Ustawa reguluje też kwestię tego, co stanowi wyjątek od tej zasady.   Kosztami uzyskania przychodu są zaś wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania tego przychodu, lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia określonych wydatków do kosztów przychodu jest więc to, aby miały ścisły związek z prowadzoną działalnością. Kosztami takimi są wszelkie koszty związane z prowadzeniem takiej działalności, takie jak dokonywane zakupy, składki na ZUS , koszty związane z wypłatą wynagrodzeń . Ustawa wskazuje też, jakie wydatki nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Faktura imienna jest wystawiana tym kontrahentom, którzy są osobami fizycznymi .  Chcesz dofinansować działalność gospodarczą ze środków unijnych? Sprawdź, jak to zrobić .  Zanim postawisz pierwsze kroki w...

młody przedsiębiorca
©Peter Atkins/Fotolia
Styl życia
Własna działalność gospodarcza – podatek dochodowy od osób fizycznych
Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam.

Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam. Podatek dochodowy od osób fizycznych Obowiązek ponoszenia ciężaru PIT dotyczy wszystkich osób fizycznych osiągających przychód z działalności zarobkowej, również tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Oblicza się go od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu. Opłacany jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych, rozliczany zaś jest w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika , czyli miejscowość, gdzie osoba ta stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno sam podatek, jak i zaliczkę na jego poczet podatnik ma obowiązek wyliczać sam. Zobowiązany jest także do jego regularnego uiszczania – do 20. dnia kolejnego miesiąca. Podatek dochodowy od osób fizycznych: forma opodatkowania Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru: wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%. Ta forma opodatkowania daje możliwość skorzystania z przywileju ulgi prorodzinnej czy kwoty wolnej od podatku, dokonując wyboru podatku liniowego w wysokości 19%, opłacając zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Jeśli przedsiębiorca, rejestrując swoją działalność , nie dokonał wyboru jednej z powyższych form – wówczas objęty jest automatycznie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. Może jednak w późniejszym terminie dokonać takiego wyboru. Możliwa też jest w późniejszym terminie zmiana...

elegancka kuchnia
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek dochodowy od wynajmu mieszkania?
Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.

Właściciel mieszkania, który pobiera czynsz najmu, musi płacić podatek dochodowy. Może wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek ryczałtowy. Może też wynajmować mieszkanie jako firma i płacić podatek liniowy 19%.   Podatek od wynajmu mieszkania został uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: metody opodatkowania Aktualnie ustawa daje możliwość opodatkowania najmu mieszkania na dwa sposoby: według zasad ogólnych, czyli przyjmując stawki 18 i 32%, bądź w ramach ryczałtu ewidencjonowanego , wynoszącego 8,5%. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: zasady ogólne Metoda rozliczania według zasad ogólnych obowiązuje, jeśli nie złoży się oświadczenia o rozliczaniu się z najmu za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego bądź rozliczaniu najmu przez założoną przez siebie firmę , gdzie nieruchomość staje się tak zwanym środkiem trwałym, z którego dochód można opodatkować według zasad ogólnych lub na zasadzie podatku liniowego w stałej wysokości 19%.   W razie braku złożenia oświadczenia dochód z najmu rozlicza się wraz z pozostałymi osiąganymi dochodami. Stosuje się wówczas skalę podatkową, czyli stawkę podatku 32% liczy się od dochodu przekraczającego 85 528 zł. Należy pamiętać, że z dochodu z tytułu wynajmowania mieszkania należy rozliczać się nie tylko na koniec roku, ale także w trakcie roku podatkowego , opłacając terminowo zaliczki na podatek dochodowy.   Przy obliczaniu należnego podatku od najmu należy pamiętać też o tym, że wyliczając przychód można obniżyć go o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatek liczy się jedynie od czystej kwoty dochodu. Podatek dochodowy od najmu mieszkania: ryczałt ewidencjonowany Aby rozliczać się w tej formie należy złożyć specjalne oświadczenie – do 20 stycznia danego roku, a...

Nasze akcje
Dua Lipa, Rihanna, Alessandra Ambrosio
Newsy
Te gwiazdy wiedzą jak stworzyć niezapomniane stylizacje!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik