para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Który urlop jest korzystniejszy – bezpłatny czy wypoczynkowy?

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – porównanie

1. Wynagrodzenie.

Jak sama nazwa wskazuje – podczas urlopu bezpłatnemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, mimo że cały czas pozostaje on w stosunku pracy z zatrudniającym. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – w czasie jego trwania pracownik otrzymuje pensję w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy o pracę.

 

2. Świadczenia.

W momencie przejścia pracownika na urlop bezpłatny, zawieszeniu ulegają wszelkie obowiązki – tak zatrudnionego, jak i zatrudnionego – z tytułu umowy o pracę. W związku z tym pracodawca przestaje opłacać składki ZUS (zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne). Zgodnie z prawem pracy, pracownik po 30 dniach przebywania na urlopie bezpłatnym, traci przywilej darmowego korzystania z opieki zdrowotnej, o ile nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia. Zawieszenie zobowiązań na linii pracodawca-pracownik nie następuje natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że przez okres urlopu zatrudniający odprowadza za zatrudnionego składki ZUS.

 

3. Prawo do urlopu.

Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć każdy pracownik (niezależnie od stażu pracy) w dowolnym momencie – jego przyjęcie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Taka swoboda nie przysługuje pracownikowi starającemu się o urlop wypoczynkowy. Prawo do niego uzyskuje się stopniowo, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 długości urlopu przysługującego na cały rok.

 

4. Długość urlopu.

Czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest limitowany – może to być jeden dzień lub kilka lat. Wszystko zależy od porozumienia z pracodawcą. Natomiast wymiar czasowy urlopu wypoczynkowego ściśle określa prawo pracy. Długość okresu urlopowego, który przysługuje pracownikowi, zależny jest od jego stażu pracy. Wynosi on 20 dni (w ciągu roku), jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeśli pracuje dłużej niż 10 lat.

 

5. Staż pracy.

Urlop bezpłatny, który trwa 30 dni lub dłużej nie wlicza się do stażu pracy – jego długość zostaje odjęta od całkowitej długości okresu zatrudnienia pracownika. Zasada ta nie obowiązuje natomiast przy urlopie wypoczynkowym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pracownik, który idzie na urlop bezpłatny, skraca sobie okres urlopowy (im dłuży jest staż pracy, tym dłuższy urlop przysługuje). Planując połączenie tych dwóch rodzajów urlopu, korzystniej jest więc zacząć od wypoczynkowego. Poza tym warto pamiętać, że staż pracy wpływa nie tylko na długość przysługującego pracownikowi urlopu, ale także na wysokość premii i odpraw pieniężnych (tutaj także długi urlop bezpłatny działa na niekorzyść zatrudnionego).

kobieta w okularach z aparatem fotograficznym
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wynagrodzenie za wykorzystany urlop wypoczynkowy a ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop
Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.

Czym innym jest wynagrodzenie za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a czym innym ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany zaległy urlop.   Pracownikowi za czas wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie . W sytuacji, gdy rozwiązany został lub wygasł stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony on jest od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu, natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 K.p.). Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Przepisy prawa stanowią, iż za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. W artykule 172 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) istnieje również informacja o sposobie obliczenia zmiennych składników wynagrodzenia, czyli na przykład prowizji czy premii.   Natomiast na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu również urlopu bezpłatnego , którego czas trwania nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu (w całości lub w części) z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny . Ekwiwalent takie jest rzadko wypłacany, gdyż częściej pracownik zmuszony jest do wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z...

młodzi ludzie na wakacjach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rodzaje urlopów przy umowie o pracę
Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.

Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracownik ma również prawo do innych rodzajów urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 k.p.). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop uzupełniający Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Oznacza to, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 kodeksu pracy). Urlopy przewidziane dla pracownika – rodzica Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, ojcowski i urlop wychowawczy . Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy, dlatego nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.   Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,...

kalkulator i arkusz obliczeniowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Składki ZUS na urlopie bezpłatnym: ubezpieczenie zdrowotne
Urlop bezpłatny wiąże się z wstrzymaniem odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. W czasie takiego urlopu zostaje przerwany stosunek pracy, w związku z czym pracodawca nie ma obowiązku ani wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, ani opłacania świadczeń na jego rzecz. Biorąc urlop bezpłatny trzeba więc pamiętać, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub zgłosić się do ubezpieczenia w zakładzie pracy członka rodziny.

Urlop bezpłatny wiąże się z wstrzymaniem odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. W czasie takiego urlopu zostaje przerwany stosunek pracy, w związku z czym pracodawca nie ma obowiązku ani wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, ani opłacania świadczeń na jego rzecz. Biorąc urlop bezpłatny trzeba więc pamiętać, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub zgłosić się do ubezpieczenia w zakładzie pracy członka rodziny. Konsekwencje prawne bezpłatnego urlopu W okresie urlopu bezpłatnego zawieszone zostają wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy, czego konsekwencją jest zaprzestanie odprowadzania za pracownika składek w ZUS-ie (zarówno na ubezpieczenia zdrowotne , jak i społeczne). Pracownik traci więc przywilej korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale – zgodnie z obowiązującym prawem pracy – następuje to dopiero po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu. Jedynym sposobem, by tego uniknąć jest wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie lub zostanie zgłoszonym do ubezpieczenia przez członka rodziny. Bezpłatny urlop – nie zerwanie, a przerwanie opłacania świadczeń Pracodawca nie musi wyrejestrowywać pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym z ubezpieczeń, ponieważ nie zrywa, a jedynie przerywa zawarty z nim stosunek pracy. W okresie urlopu bezpłatnego nie może rozwiązać umowy z zatrudnionym (chyba, że dojdzie w tym czasie do ogłoszenia upadłości czy likwidacji firmy bądź do zwolnień grupowych). Aby poinformować ZUS o przerwie w odprowadzaniu składek, pracodawca powinien złożyć za pracownika imienną deklarację – formularz ZUS RSA . W formularzu tym oprócz danych organizacyjnych oraz danych identyfikacyjnych płatnika i osoby ubezpieczonej podaje się informacje o rodzaju i okresie przerwy w odprowadzaniu składek oraz dokonuje się zestawienia wypłaconych...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak