uścisk dłoni
Flickr/드림포유/CC BY-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Styl życia

Umowa-zlecenie a składki ZUS

Jeśli wiąże cię umowa-zlecenie, musisz wiedzieć, kiedy pracodawca opłaca za ciebie składki ZUS – nie zawsze przysługuje ci tytuł do ubezpieczenia. Sytuacja komplikuje się, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, masz więcej niż 55 lat lub prowadzisz własną działalność gospodarczą.

Jeśli wiąże cię umowa-zlecenie, musisz wiedzieć, kiedy pracodawca opłaca za ciebie składki ZUS – nie zawsze przysługuje ci tytuł do ubezpieczenia. Sytuacja komplikuje się, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, masz więcej niż 55 lat lub prowadzisz własną działalność gospodarczą.

Obowiązki pracodawcy

Zasadniczo naliczanie składek ZUS z tytułu umowy-zlecenia jest obowiązkowe. Jeśli pracodawca zatrudnia swojego etatowego pracownika na dodatkowym zleceniu, to na mocy takiej umowy jest zobligowany do opłacania wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Wyjątek stanowią pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim – ubezpieczenie chorobowe dla nich ma charakter dobrowolny. To samo dotyczy pracowników z zewnątrz współpracujących z firmą na zasadach umowy-zlecenia. Obowiązkowe są składki emerytalne, rentowe, składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczy, a poza tym – ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne.

Komu nie przysługuje ubezpieczenie?

Należy pamiętać o tym, że w ramach tych rodzajów ubezpieczeń występują sytuacje wyjątkowe. Sytuacja zmienia się, gdy zostanie przekroczony limit podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych lub kiedy pracownik osiągnie wiek, po przekroczeniu którego nie opłaca się już składek na FP ani FGŚP (kobiety – 55 lat, mężczyźni – 60). Składkom ZUS przy umowie-zleceniu nie podlegają też studenci do ukończenia 26. roku życia. Przy tym za studentów nie uznaje się osób odbywających studia doktoranckie ani podyplomowe. Dopiero po przekroczeniu wieku 26 lat przez pracownika obejmuje się go obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Umowa-zlecenie z właścicielem innej firmy

Inaczej wygląda umowa-zlecenie z osobą, która prowadzi własną firmę. Jeśli przychody z takiej umowy pokrywają się u tej osoby z przychodami z jej działalności gospodarczej, wówczas pracownik nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnym. Natomiast jeśli umowa podpisywana przez taką osobę nie jest wykonywana w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, pracodawca pokrywa koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Wiele umów-zleceń – jedna składka ZUS

Są osoby, które zawierają jednocześnie kilka umów-zleceń z różnymi pracodawcami. Prawo ogranicza składki ZUS takiego zleceniobiorcy. Podlega nim tylko jedna z umów – ta zawarta najwcześniej. Nie ma dolnej granicy wysokości wynagrodzenia, które może być podstawą do wymiaru składki, co oznacza, że dochodzi do sytuacji, kiedy umowa o niższej podstawie eliminuje umowę o podstawie wyższej.

młodzi ludzie przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie jako tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.   Od sytuacji zawodowej zleceniobiorcy zależy to, czy i które składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zdrowotne będą odprowadzane z tytułu umowy zlecenia . Strony umowy zlecenia Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Obie strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę (art. 746 § 1-2). Uczniowie i studenci do 26 roku życia a ZUS od umów zlecenia Uczący się to grupa osób, która przy pracy na umowę zlecenie, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu tej umowy. W tym przypadków za studentów nie można uznać uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich . Studenci i uczniowie do ukończenia 26. roku życia nie musza więc płacić ZUS od umów zleceń. Pracownik na etacie a ZUS od umowy zlecenia Pracownikiem w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) jest osoba, która nawiązała stosunek pracy na mocy umowy o pracę. Umowa o pracę obciążona jest składkami na ZUS. Jeśli osoba pracująca na etacie podpisuje dodatkowo umowę zlecenia, nie zawsze musi płacić od niej pełen ZUS.   To, czy i na które ubezpieczenia będą odprowadzane składki, zależy od sytuacji zleceniobiorcy – pracownika. Poniżej kilka przykładów: pracownik, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje zlecenie na jego rzecz: ubezpieczenie ZUS jest obowiązkowe (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne); pracownik, który z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego oraz zawarł umowę zlecenie nie ze swoim pracodawcą i nie wykonuje zlecenia...

para przed latopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie zlecenia – składki na ZUS trzeba płacić jak za etat
Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.

Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.   Jeśli strony związane umową o pracę, czyli w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) – pracownik i pracodawca decydują się jednocześnie na nawiązane współpracy na mocy umowy zlecenia (której przepisy reguluje Kodeks cywilny) pracodawca – zleceniodawca powinien pamiętać, iż pod względem ubezpieczeniowym zleceniobiorca traktowany jest w tej sytuacji jak pracownik. Umowa zlecenie W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3 k.c.). Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Można zatem powiedzieć, iż umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych traktowana jest tak, jak umowa o pracę . Od takiego zlecenia składki na ZUS opłaca się w pełnej wysokości. Ubezpieczenia przy umowie zleceniu z własnym pracownikiem Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w sytuacji, gdy zleceniobiorca...

tworzenie wykresu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Emeryt na umowie zlecenia – kiedy trzeba płacić składki na ZUS?
Od tego, czy jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, zależeć będzie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu umowy zlecenia.

Od tego, czy jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, zależeć będzie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu umowy zlecenia.   Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy zlecenia może w określonych sytuacjach przynieść firmie oszczędności. Przyjmuje się, że emerytem jest osoba, która nabyła prawo do emerytury na podstawie polskich przepisów, jak również w sytuacji, gdy prawo do świadczenia przysługuje jej z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych. Umowa zlecenie Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i właśnie w Kodeksie cywilnym (a nie w Kodeksie pracy, jak w przypadku umowy o pracę) należy szukać regulacji prawnych dotyczących tej formy umowy. Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Umowa zlecenie jako jedyna forma zatrudnienia emeryta Jeśli dla emeryta umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, wówczas podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od umowy zlecenia emeryta trzeba wówczas opłacać większość składek na ZUS . Emeryt ma w tej sytuacji tylko prawo do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Czy zleceniodawca będzie zobowiązany opłacać również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , zależeć będzie od wieku emeryta, gdyż od określonego wieku obowiązuje powszechne zwolnienie ze składek na owe fundusze. Dla kobiet wiek ten wynosi 55 lat, dla mężczyzn natomiast 60 lat. Emeryt zatrudniony jednocześnie na mocy umowy o pracę Zawsze, gdy zleceniobiorca (także emeryt) zawiera umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje określone w umowie czynności prawne na jego rzecz, przez zleceniodawcę-pracodawcę,...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner