Dziecko w sukience
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Jak dochodzić alimentów na dziecko?

Skierowanie do sądu wniosku o alimenty, czyli pozwu, jest jedynym sposobem otrzymania alimentów w braku porozumienia między rodzicami. Mogą oni jednak porozumieć się poza sądem, podpisując umowę u notariusza lub ugodę przed mediatorem.

Skierowanie do sądu wniosku o alimenty, czyli pozwu, jest jedynym sposobem otrzymania alimentów w braku porozumienia między rodzicami. Mogą oni jednak porozumieć się poza sądem, podpisując umowę u notariusza lub ugodę przed mediatorem.

Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: lasagne ze szpinakiem

Dochodzić alimentów w imieniu dziecka można na kilka sposobów. W razie braku porozumienia między rodzicami jest to zwykle złożenie do sądu pozwu o alimenty i uzyskanie orzeczenia w tej sprawie. Wysokość świadczenia zależy wówczas od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów. Orzeczenie takie po uprawomocnieniu staje się tytułem egzekucyjnym. Jeśli jednak między rodzicami dziecka istnieje porozumienie co do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, wówczas mogą oni się zdecydować na zawarcie ugody przed sądem lub przed mediatorem, lub podpisać porozumienie w tej sprawie u notariusza. Wszystkie te sposoby prowadzą do otrzymania tytułu egzekucyjnego, pozwalającego dochodzić zobowiązań.

Alimenty na dziecko: pozew i orzeczenie sądowe

Pozew o alimenty należy złożyć do właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwość sądu ustala się ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli tego rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.

Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Należy wskazać miejscowość, datę, określić sąd, do którego kierujemy pozew, a także określić powoda i pozwanego. Pozwanym jest drugi rodzic dziecka, powodem – dziecko. Rodzic występujący z pozwem jest przedstawicielem dziecka przed sądem – niezbędne więc jest podanie również jego danych. Należy również podać wartość przedmiotu sporu, którą będzie wartość świadczeń alimentacyjnych za jeden rok. Następnie trzeba wskazać, czego się domagamy – czyli płatności określonej kwoty od pozwanego na rzecz dziecka, oraz uzasadnić, na jakiej podstawie się tego domagamy, poprzez wskazanie dowodów w postaci dokumentów czy zeznań świadków, których wezwania na rozprawę się domagamy. Można też żądać nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Konieczne jest również wskazanie wszystkich załączników oraz własnoręczne podpisanie pozwu.

Alimenty na dziecko: umowa alimentacyjna u notariusza

Jeśli między rodzicami istnieje porozumienie co do tego, jak powinny rozkładać się między nimi obowiązki utrzymania dziecka, mogą uniknąć rozprawy sądowej i udać się do notariusza. Przed nim należy podpisać umowę alimentacyjną, w której rodzice zgodnie zobowiążą się do ponoszenia określonych kosztów utrzymania dziecka. Strony dobrowolnie poddają się w niej egzekucji. Jeśli jedna z nich przestanie opłacać to zobowiązanie – wówczas należy skierować wniosek do sądu rejonowego o nadanie umowie notarialnej klauzuli wykonalności, a po jej otrzymaniu skierować do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji.

Alimenty na dziecko: ugoda sądowa i ugoda przed mediatorem

Jeśli pozew został skierowany do sądu, a jednak rodzice dojdą do wniosku, że są w stanie się porozumieć w sprawie alimentów, można zawrzeć przed sądem ugodę, zamiast zdawać się na uznanie sędziego w tej kwestii.

Sąd może również skierować strony do mediacji, czyli próby zawarcia porozumienia przed bezstronnym mediatorem, specjalizującym się w rozwiązywaniu sporów tego rodzaju. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, również stanowi tytuł egzekucyjny. Strony mogą dobrowolnie poddać się mediacji i zwrócić się o nią jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową.

Dziewczynka przy biurku
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić krok po kroku?
Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.

Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na jego utrzymanie wystarczający jest dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów.   Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Można więc żądać zarówno przyszłych alimentów, jak i zaległych z tego okresu. Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić? Sporządzając pozew o alimenty trzeba pamiętać o elementach, które muszą się w nim znaleźć: 1. Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia. 2. Określenie sądu. Wybór pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zależy od uznania powoda. Aby właściwie oznaczyć sąd, należy podać, o który sąd...

Pozew o alimenty
© krivinis/Fotolia.com
Styl życia
Pozew o alimenty na dziecko: jak przygotować?
Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.   Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli decyduje się ono na pracę zarobkową, a może też trwać dłużej, jeśli dziecko kontynuuje kształcenie.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka , jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów .   Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Wynika z tego, że można domagać się zarówno alimentów, które będą wypłacane w przyszłości, jak i tych, które należały się w ciągu ostatnich trzech lat. Alimenty na dziecko: jak napisać pozew? Przygotowując pozew o alimenty trzeba pamiętać o wszystkich niezbędnych dla ważności tego dokumentu elementów. Są to:   Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia pozwu.   Określenie sądu. Powód dokonuje wyboru pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce...

dziewczynka czyta książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?
Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.   Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli pracuje ono zarobkowo, a może też trwać kilka lat dłużej – jeśli dziecko zdecydowało się kontynuować kształcenie lub z innego powodu nie może podjąć pracy . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na utrzymanie dziecka wystarcza dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Wysokość alimentów zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów . Alimenty na dziecko bez rozwodu Aby dziecko miało prawo do otrzymywania alimentów nie ma znaczenia, czy jego rodzice są małżeństwem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców, a drugi uchyla się od ponoszenia kosztów niezbędnych do jego utrzymania, to drugi rodzic może wnioskować o alimenty na rzecz dziecka w jego imieniu, jako jego przedstawiciel ustawowy. Alimenty wypłacane są do rąk tego rodzica jako przedstawiciela ustawowego dziecka i jego opiekuna, nie zaś na rzecz tego rodzica. To znaczy, że z alimentów należy pokrywać potrzeby dziecka, a nie...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik