Składka rentowa należy do obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, ale także zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Reklama

Składka rentowa: ile wynosi?

Obecnie składka rentowa wynosi 8%. Ciężar ten ponoszony jest w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składki przez ubezpieczonego oraz 6,5% podstawy wymiaru składki przez płatnika składki. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podlegające tej składce dobrowolnie ponoszą jej ciężar w całości ze środków własnych.

Podstawa wymiaru składki to wynagrodzenie brutto pracownika. Nie może ona jednak przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy. W momencie przekroczenia tej kwoty w kolejnych miesiącach składki z tytułu ubezpieczenia rentowego nie będą pobierane.

Składka rentowa: kiedy jest opłacana?

Do opłacania składki rentowej zobowiązani są pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, a także zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zobacz także

Składka ta jest opłacana:

  • do 10. dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – ten termin obowiązuje dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca przez pozostałe podmioty.
Reklama

Składkę rentową w części przypadającej na pracownika przelewa do ZUS pracodawca. Kwota składki rentowej płaconej przez zatrudnionego (1,5%) potrącana jest z pensji.

Reklama
Reklama
Reklama