gotówka w ręku
©olejx/fotolia
Styl życia

Komu przysługuje i ile wynosi renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom pełnoletnim, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do pracy. Kwota renty socjalnej jest stała i wynosi 84% najniższej renty przysługującej niezdolnym do pracy. Można łączyć to świadczenie z rentą rodzinną.

Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom pełnoletnim, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do pracy. Kwota renty socjalnej jest stała i wynosi 84% najniższej renty przysługującej niezdolnym do pracy. Można łączyć to świadczenie z rentą rodzinną.

Renta socjalna: komu przysługuje

Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom, które przebywają na terytorium polskim, ale niekoniecznie mają obywatelstwo polskie. Mogą to być też cudzoziemcy przebywający w Polsce na pobyt stały, czasowy, oraz osoby które są uchodźcami, oraz będące obywatelami UE lub EFTA.

 

Jeśli zaś obywatel Polski przebywa czasowo poza terytorium kraju, na przykład ze względu na naukę za granicą, to nie traci prawa do renty socjalnej.

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia, oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy, jeśli naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej – bez względu na wiek.

Renta socjalna: ile wynosi

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości. Wynosi ona 84% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli osoba uprawniona do pobierania renty socjalnej ma równocześnie uprawnienie do renty rodzinnej która nie przekracza 200% najniższej renty socjalnej, to ma ona prawo do obydwu tych świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty przysługującej ze względu na całkowitą niezdolność do pracy.

gotówka
©Pio Si/fotolia
Styl życia
Renta chorobowa i renta socjalna - wysokość
Wysokość renty uzależniona jest od jej rodzaju. Wysokość renty chorobowej zależy od długości okresów opłacania składek ZUS i okresów nieskładkowych i jest różna dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych jedynie częściowo. Wysokość renty socjalnej jest stała.

Wysokość renty uzależniona jest od jej rodzaju. Wysokość renty chorobowej zależy od długości okresów opłacania składek ZUS i okresów nieskładkowych i jest różna dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych jedynie częściowo. Wysokość renty socjalnej jest stała. Renta socjalna i renta chorobowa Renta socjalna i renta chorobowa są przyznawane z powodu niezdolności do pracy, jednak powstałej w różnych okresach. Różna jest także ich wysokość. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy . O istnieniu niezdolności do pracy, a co za tym idzie - przyznaniu renty, decyduje lekarz orzecznik ZUS . Renta socjalna Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy na skutek naruszenia czynności organizmu przed 18. lub 25. rokiem życia, a więc uczniów i studentów. Rentę socjalną przyznaje się również doktorantom lub osobom odbywającym aspiranturę naukową w tej samej sytuacji. Może być przyznana na stałe lub na pewien okres. Przysługuje obywatelom polskim, ale nie jest uzależniona od przebywania na terytorium kraju . Może też zostać przyznana cudzoziemcom, którzy na stałe przebywają w Polsce. Renta chorobowa Renta chorobowa to renta z tytułu niezdolności do pracy – całkowitej lub częściowej. Naruszenie czynności organizmu musi nastąpić w czasie wykonywania pracy zarobkowej, a więc opłacania składek ZUS . Dotyczy również bezrobotnych, osób na zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym – a więc będących w okresach nieskładkowych. Jednak w ich przypadku niezdolność do pracy musi powstać nie później niż z upływem 18 miesięcy od zakończenia okresu składkowego. Wymagany okres składkowy i nieskładkowy uzależniony jest od wieku osoby starającej się o rentę. Renta socjalna: wysokość Renta socjalna przyznawana jest w stałej...

kobieta z gotówką w ręku
©Piotr Marcinski/fotolia
Styl życia
Komu przysługuje i ile wynosi renta rodzinna?
Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty bądź pobierała zasiłek przedemerytalny. Wysokość świadczenia zależy od wysokości przysługującej osobie zmarłej emerytury lub renty oraz od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej.

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty bądź pobierała zasiłek przedemerytalny. Wysokość świadczenia zależy od wysokości przysługującej osobie zmarłej emerytury lub renty oraz od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej. Renta rodzinna: komu przysługuje Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury , renty pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy . Dotyczy to zarówno świadczeń z ZUS jak i z KRUS. Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Członkowie rodziny uprawnieni do pobierania renty to: Dzieci własne osoby zmarłej, jego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia. Jeśli osoba w chwili ukończenia 25. roku życia jest na ostatnim roku studiów, wówczas na prawo pobierania renty rodzinnej do końca tego roku akademickiego. Nie ma znaczenia, w jakim trybie studiuje dziecko – dziennie czy zaocznie; Wnuki, którymi opiekował się zmarły przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci, Rodzeństwo, którym zmarły opiekował się przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci; Inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości; o ile zostały przyjęte pod opiekę co najmniej na rok przed śmiercią opiekuna. Warunek ten nie musi być spełniony, jeśli śmierć była wynikiem wypadku. Dzieci takie nie mogą mieć prawa do renty po swoich rodzicach, renta rodzinna przysługuje im jedynie wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania lub gdy sąd przyznał prawo do opieki nad nimi zmarłemu lub jego współmałżonkowi ....

Okulary na klawiaturze
©fox17/Fotolia
Styl życia
Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?
Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł.

Wysokość świadczenia emerytalnego dla zwolnionych z pracy, będących w okresie ochronnym, do 1 marca 2016 roku wynosi 1027,39 zł. Wysokość świadczenia dla osób, które utraciły rentę, wynosi tyle, co ostatnio pobierana renta. Nie może jednak być wyższe niż 1027,39 zł. Świadczenie przedemerytalne: ile wynosi? Aktualnie wysokość świadczenia przedemerytalnego , przysługującego osobom zwolnionym z pracy z winy pracodawcy w tzw. okresie ochronnym, wynosi 1027,39 zł. W takiej wysokości obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Świadczenie to podlega okresowej waloryzacji.   Inaczej ustala się wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie, która utraciła prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest ono przyznawane w wysokości ostatnio pobieranej renty. Nie może jednak być wyższe niż kwota ryczałtowa , czyli 1027,39 zł. Świadczenie przedemerytalne: zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia Jeśli osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zarabia, to świadczenie to może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce, jeśli zarobki uprawnionego do świadczenia wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale mniej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Ta kwota graniczna w roku 2015 wynosiła 945,90 zł. Gwarantowana kwota świadczenia wypłacanego takiej osobie wynosi 513,70 zł. Natomiast jeśli zarabia więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 2648,50 zł, to wypłata świadczenia ulega zawieszeniu. Świadczenie przedemerytalne: wysokość świadczenia za niepełny miesiąc Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało w inny dzień niż początek miesiąca, wówczas jego wysokość na ten miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni, za które ono przysługuje. Aby obliczyć tę wysokość dzieli się kwotę świadczenia przez liczbę...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner