para dojrzałych ludzi
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Emerytura a dodatkowa praca

Wielu emerytów decyduje się na dalszą pracę. To, czy mogą uzyskiwać dodatkowy przychód bez konsekwencji dla wysokości ich emerytury, zależy od tego, czy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

Wielu emerytów decyduje się na dalszą pracę. To, czy mogą uzyskiwać dodatkowy przychód bez konsekwencji dla wysokości ich emerytury, zależy od tego, czy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

Dodatkowy przychód u ustawowego emeryta

Emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, nie są ograniczeni żadnymi limitami, jeśli chodzi o dodatkowy przychód. Zatem dodatkowe wynagrodzenie bez względu na jego wysokość, nie będzie miało wpływu na wymiar emerytury. W 2015 roku wiek emerytalny kobiet to 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Czyli na przykład w grudniu 2015 roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w marcu 1955 roku, a mężczyźni urodzeni w marcu roku 1950. Osiągnięcie ustawowo określonego wieku emerytalnego uprawnia do zakończenia zawodowej aktywności zawodowej, ale zakończenie tej aktywności nie jest obowiązkiem.

Dodatkowy przychód u osoby, która przeszła na wcześniejszą emeryturę

Osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę (czyli nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, a przysługuje im prawo do wcześniejszej emerytury) i jednocześnie podejmują dodatkowe zatrudnienie, ograniczone są pewnymi limitami.

 

Wysokość emerytury będzie zależeć od wysokości przychodów z dodatkowego źródła. Jako punkt odniesienia brana jest pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale. I tak emeryt, który osiągnął wynagrodzenie na poziomie nieprzekraczającym 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może liczyć na wypłatę całego świadczenia emerytalnego. W sytuacji, gdy jego zarobki zawierają się w granicy od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie emerytalne jest pomniejszone o kwotę, o jaką dodatkowy przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast całkowicie zawieszona zostaje wypłata emerytury w sytuacji, gdy emeryt w dodatkowej pracy przekroczył pułap 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowy przychód a wymiar podstawy emerytury

Praca w trakcie emerytury, jeśli były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, może wpłynąć na podniesienie podstawy wymiaru emerytury. W sytuacji, gdy wskaźnik podstawy wymiaru emerytury obliczony z uwzględnieniem dodatkowych zarobków okaże się wyższy od poprzedniego, emeryt po złożeniu odpowiedniego wniosku może liczyć na podwyższenie podstawy wymiaru emerytury.

 

Osoba w wieku przedemerytalnym, która decyduje się na podjęcie pracy, na mocy której będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zobowiązana jest zgłosić tę informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

kalkulator i dokumenty
©v.poth/Fotolia
Styl życia
Kwota bazowa ZUS – ile wynosi i do czego służy?
Kwota bazowa ZUS ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim i obowiązuje od 1 marca danego roku. Stosuje się ją do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych.

Kwota bazowa ZUS ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim i obowiązuje od 1 marca danego roku. Stosuje się ją do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych. Kwota bazowa ZUS: ile wynosi Kwota bazowa wynosi 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, po pomniejszeniu jej o składki na ubezpieczenia społeczne. Kwotę bazową określa się corocznie i obowiązuje ona od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Wyliczana jest na podstawie wskazanych wyżej wartości z roku poprzedniego.   Od 1 marca 2015 roku kwota bazowa wynosi 3308,33 zł.   Wysokość kwoty bazowej ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Termin na ogłoszenie tego komunikatu upływa siódmego dnia roboczego lutego. Kwota bazowa ZUS: do czego służy? Kwota bazowa wpływa na wysokość emerytur i rent. Przy obliczaniu wysokości tych świadczeń bierze się pod uwagę kwotę bazową obowiązującą w dniu, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony wcześniej, niż powstało prawo do tego świadczenia, stosuje się kwotę bazową obowiązującą wtedy, kiedy to prawo powstało .   Kwota bazowa wpływa na tzw. podstawę wymiaru świadczenia. Wylicza się ją poprzez przemnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury, czyli stosunku wskazanych przez wnioskodawcę zarobków do przeciętnej płacy z lat, w których zostały osiągnięte, przez kwotę bazową.   Kwota ta ma znaczenie również przy zmniejszeniu wysokości świadczeń z ZUS , co ma miejsce wówczas, gdy emeryt osiąga przychód z działalności gospodarczej w określonej wysokości. Jeśli przychód ten wynosi 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, to emerytura zostaje zmniejszona. Jeśli wynosi więcej niż 130% – ulega zawieszeniu....

ręka na ręce
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta: zasady
Zawieszenie emerytury następuje, jeśli osoba, która uzyskała prawo do tego świadczenia, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy. Zawieszenie emerytury następuje także wówczas, gdy deklarowany przychód z działalności gospodarczej emeryta przekracza 130% średniego wynagrodzenia.

Zawieszenie emerytury następuje, jeśli osoba, która uzyskała prawo do tego świadczenia, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy. Zawieszenie emerytury następuje także wówczas, gdy deklarowany przychód z działalności gospodarczej emeryta przekracza 130% średniego wynagrodzenia. Zawieszenie emerytury: kontynuacja zatrudnienia Jeśli osoba, która nabyła prawo do emerytury , kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, to wypłacanie mu emerytury zostaje zawieszone. Na zawieszenie nie ma wpływu wysokość przychodu emeryta.   Przychód, który w okresie zawieszenia emerytury uzyskiwała taka osoba, nie podlega rozliczeniu. Dotyczy to jednak tylko osób, które zgłosiły wniosek o emeryturę lub uzyskały do niej prawo po 31 grudnia 2010 r . Zawieszenie emerytury (w tym przypadku także renty) następuje również wówczas, gdy emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą, i przekaże do ZUS informację o prognozowanym przychodzie przekraczającym 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie następuje od wydania decyzji lub następnego miesiąca. Dotyczy to jednak jedynie osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli zasadniczo kobiet, które uzyskały prawo do emerytury przed 60. rokiem życia, a mężczyzn – przed 65. rokiem życia (należy pamiętać o stopniowym wydłużaniu wieku emerytalnego!). Ta druga sytuacja dotyczy jednak jedynie przychodów z działalności , która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym. Odwieszenie emerytury Emerytura jest zawieszona do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy, świadczącego o tym, że stosunek pracy ustał.   W takiej sytuacji ZUS wypłaca emeryturę od miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy. Nie następuje to jednak wcześniej, niż w miesiącu, w którym zostało przedłożone wspomniane...

uścisk dłoni z lekarzem
©Stasique/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka chorobowa i kiedy jest opłacana?
Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu.

Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu. Składka chorobowa: kiedy jest opłacana? Składka chorobowa jest obowiązkowa dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jest jedyną składką, której koszt ponosi w pełni sam pracownik. Jej płatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do jej odprowadzania, jest jednak pracodawca . To znaczy, że chorobowe jest potrącane z wynagrodzenia pracownika. Składki na ubezpieczenie chorobowe muszą być odprowadzone, podobnie jak pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne : do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie, do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych podmiotów. Składce chorobowej podlegają dobrowolnie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą . Mogą być objęte tym ubezpieczeniem, jeśli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.   Opłacanie ubezpieczenia chorobowego pozwala na otrzymanie zasiłku chorobowego z ZUS w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Chorobowe nie ma nic wspólnego z dostępem do służby zdrowia – za możliwość skorzystania z opieki lekarskiej w ramach NFZ odpowiada opłacanie składki zdrowotnej .   Dobrowolnie mogą opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, z wyjątkiem uczniów i studentów do 26. roku życia. Składka chorobowa: ile wynosi? Obecnie składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Podstawę do obliczania jej wymiaru stanowi, podobnie...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner