pracownicy na lunchu
©bokan/Fotolia
Styl życia

Kiedy i komu przysługują posiłki regeneracyjne?

Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy.

Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy.

Posiłki regeneracyjne: obowiązek pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani zapewniać swoim pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również, w określonych warunkach, napoje i posiłki regeneracyjne. Jest to obowiązek pracodawców i uprawnienie pracowników, które przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Obowiązek wydawania w szczególnych warunkach posiłków regeneracyjnych wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (zobacz rozporządzenie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279).

 

Napoje regeneracyjne – ich rodzaj i temperatura – powinny być dostosowane do warunków, w jakich wykonywana jest praca, oraz potrzeb fizjologicznych pracowników. Więcej napojów musi pracodawca zapewnić pracownikom w okresie letnim, pracującym np. w piekarniach, kuchniach czy na budowie.

Ponadto w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca powinien zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłki te i napoje powinny być nieodpłatne.

 

Posiłek regeneracyjny powinien być dostarczany w formie jednego ciepłego posiłku dziennie. Jeśli brakuje możliwości organizacyjnych, posiłki te mogą być zapewnione pracownikom w punktach gastronomicznych, np. stołówkach, lub mogą być przygotowywane samodzielnie przez pracowników z dostarczonych przez pracodawcę produktów.

 

Posiłki powinny zawierać ok. 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15%. Ich wartość kaloryczna powinna wynosić ok. 1000 kcal.

 

Komu się należą posiłki regeneracyjne:

 

Pracodawca powinien zapewnić posiłki regeneracyjne pracownikom:

  • których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym, jeśli wydatek kaloryczny w ciągu doby wynosi powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet,
  • których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym, a wydatek kaloryczny w ciągu doby wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i ponad 1000 kcal u kobiet, gdy praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie temperatura utrzymuje się poniżej 10º C lub powyżej 25º C,
  • których praca związana jest z wysiłkiem fizycznym, a wydatek energetyczny wynosi odpowiednio 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 dla kobiet, jeśli praca odbywa się na otwartej przestrzeni w porze zimowej, czyli między dniem 1 listopada a 31 marca,
  • gdy praca wykonywana jest pod ziemią,
  • oraz przy pracy związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Ponadto pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom dodatkowe napoje, gdy:

  • praca wykonywana jest w warunkach, w których wartość wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) wynosi więcej niż 25º C,
  • praca wykonywana jest w warunkach zimnego mikroklimatu, gdzie wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) wynosi ponad 1000,
  • praca wykonywana jest w warunkach otwartej przestrzeni, gdzie temperatura schodzi poniżej 10º C lub jest wyższa niż 25º C,
  • praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym i powoduje wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal dla kobiet,
  • praca wykonywana jest w miejscach , gdzie temperatura, ze względu na warunki atmosferyczne, jest wyższa niż 28º C.

Ustalenia wydatku energetycznego dokonuje pracodawca. W jego imieniu dokonuje tego służba BHP.

Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia
Styl życia
Od czego zależy wysokość odprawy?
Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać. Wysokość odprawy: pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników , podlega przepisom ustawy o szczególnych warunkach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( tutaj znajduje się tekst tego aktu prawnego). Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika , a więc np. z powodów ekonomicznych, przysługuje odprawa: jeśli pracownik pracuje krócej niż dwa lata – odprawa powinna wynosić kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracuje 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia , jeśli zaś pracuje ponad 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Odprawy przysługują w przypadku zwolnień grupowych, czyli zwolnienia: Co najmniej 10 osób, gdy łącznie firma zatrudnia mniej niż 100 osób 10% załogi gdy firma zatrudnia od 100 do 300 osób 30 osób, gdy w firmie pracowało 300 lub więcej osób Przy zwolnieniu indywidualnym odprawa przysługuje, jeśli sytuacja firmy (problemy finansowe, likwidacja stanowiska, działu lub firmy) jest jedyną przyczyną zwolnienia. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 sygn. I PR 319/90 - należy to rozumieć jako sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika Wysokość odprawy: maksymalna wysokość Odprawa nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,...

mężczyzna pracuje
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Regulacje dotyczące pracy w porze nocnej
Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Praca w porze nocnej: czas pracy Praca w porze nocnej jest szczególnie uregulowana w rozdziale VI kodeksu pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj ). Zgodnie z regulacjami prawnymi za porę nocną uważa się 8 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00 – w zależności od ustaleń pracodawcy . Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie pracy, a jeśli takiego u pracodawcy nie ma – pracownik powinien otrzymać ją w formie pisemnej. Jeśli brak takiego ustalenia – cały czas pomiędzy 21 a 7 uważa się za porę nocną. Pora nocna nie musi być dla każdego pracownika ustalona w sposób identyczny. Nie ma przeciwwskazań, aby pora nocna rozpoczynała się np. o 21.15 czy 22.45, trwać musi jednak zawsze kolejnych 8 godzin, najdalej do 7 rano. Praca w porze nocnej: pracownik pracujący w porze nocnej Według kodeksu pracy pracownikiem , który pracuje w nocy, jest osoba, której rozkład pracy przewiduje przynajmniej 3 godziny w czasie doby lub ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym na czas nocny. Jeśli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymaga szczególnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, to praca w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy oraz przypadków prowadzenia akcji ratunkowych.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek poinformować okręgowego inspektora pracy o tym, że zatrudnia pracowników w porze nocnej. Praca w porze nocnej: zakazy Niektóre grupy pracowników nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie...

biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia
Styl życia
Zasady BHP w biurze
Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie. Zasady BHP w biurze: obowiązek pracodawcy Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia pracowników, praca musi też być pozbawiona czynników, które w sposób negatywny wpływają na zdrowie pracowników.   Pracodawca ma obowiązek: Organizować pracę tak, by spełniała warunki BHP, a w razie naruszenia przepisów wydawać polecenie usunięcia nieprawidłowości, Podejmować środki w zakresie doskonalenia poziomu ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Przestrzegać normy czterogodzinnego czasu pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży, Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z daną pracą, zaznajamiać pracowników z tym ryzykiem oraz ze sposobami i zasadami ochrony przed zagrożeniami, Przekazywać im informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w czasie pożaru i ewakuacji, Zapewniać pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej pracy i liczby pracowników, Systematycznie kierować pracowników na badania lekarskie, Refundować pracownikom szkła okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli w ramach profilaktyki zostanie wykazane, że są one konieczne do pracy przy komputerze, Zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia w zakresie BHP (nie rzadziej niż raz na 6 lat), w czasie pracy i na swój koszt . Szkoleniom podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i stażyści. Zasady BHP w biurze: najważniejsze zasady Budynek pracy. Powinien być zgodny z przepisami przeciwpożarowymi, być...

Nasze akcje

Poznaj Huawei Mobile Services i ciesz się wyjątkowymi funkcjami w przyjaznym ekosystemie

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Newsy

To zdrowy i ekologiczny nawyk, który pozwoli ci zadbać o siebie i środowisko

Partner
Newsy

Bo należy ci się komfort! Zabiegi EMSELLA i EXILIS ULTRA 360 na nietrzymanie moczu

Partner