Kobieta przy biurku
sakkmesterke/Fotolia

Przesłanki zawieszenia postępowania cywilnego

Kobieta przy biurku
sakkmesterke/Fotolia

Zawieszenie postępowania cywilnego możliwe jest w sytuacjach przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. Następuje ono z urzędu – obowiązkowo lub fakultatywnie, w zależności od uznania sądu, z mocy prawa – jeśli nastąpi siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, lub na zgodny wniosek stron postępowania.

Zawieszenie postępowania cywilnego

Kwestie dotyczące zawieszenia postępowania cywilnego uregulowane są w kodeksie postępowania cywilnego, w artykułach 173-183 (tutaj znajduje się pełny tekst ustawy). Zgodnie z przepisami ustawy postępowanie ulega zawieszeniu z urzędu – obligatoryjnie lub fakultatywnie, lub na wniosek stron. Z mocy prawa zawieszenie następuje jedynie w przypadku, gdy sąd nie może kontynuować czynności z powodu siły wyższej, np. klęski żywiołowej.

Zawieszenie postępowania: obligatoryjne z urzędu

Postępowanie ulega zawieszeniu z urzędu obowiązkowo, jeśli:

  • któraś ze stron umrze lub utraci zdolność procesową,
  • w razie śmierci pełnomocnika strony,
  • w razie śmierci adwokata lub rady prawnego, jeśli zastępstwo procesowe jest obowiązkowe,
  • jeśli w składzie organów jednostki, która jest stroną, zajdą braki uniemożliwiające jej działanie,
  • jeśli wskutek nadzwyczajnych zdarzeń, np. klęski żywiołowej czy zamieszek, strona nie jest w stanie dotrzeć do miejscowości, w której odbywa się postępowanie.

Zawieszenie postępowania: fakultatywne z urzędu

Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli:

  • rozstrzygnięcie sprawy, której dotyczy postępowanie, zależy od wyniku innego postępowania, które aktualnie się toczy, lub od decyzji organu administracyjnego,
  • jeśli osoba trzecia dochodzi swoich praw przeciwko obu stronom postępowania, w związku z tym postępowaniem,
  • w razie niestawiennictwa stron, jeśli powinny się zgłosić, lub w razie niestawiennictwa powoda, który nie złożył wniosku o rozpoznanie sprawy pod jego nieobecność,
  • jeśli powód wskazał zły adres pozwanego lub nie wskazał go wcale i nie uzupełnił tego braku we wskazanym przez sąd terminie.

Zawieszenie postępowania: wniosek stron

Istnieje także możliwość zawieszenia postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron. Sytuacja taka to tzw. spoczywanie procesu. Możliwe jest w każdej instancji, również w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Jeśli żadna ze stron nie zażąda wznowienia postępowania w ciągu roku, wówczas sąd umorzy to postępowanie.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04