Dwie uśmiechnięte dziewczyny i dwóch chłopców
Image by LifetimeStock.com

Ochrona danych osobowych w szkole – uregulowania prawne

Dwie uśmiechnięte dziewczyny i dwóch chłopców
Image by LifetimeStock.com

Zasady dotyczące ujawniania i rozpowszechniania danych osobowych uczniów przez szkołę regulują: ustawa z dnia 29 sierpnia 19997 r. o danych osobowych, GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) oraz rozporządzenie MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) z 19 lutego 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Ochrona danych osobowych w szkole - zasady

Szkoła może posiadać następujące dane osobowe ucznia: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania dziecka i rodziców, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, numer telefonu rodziców. Informacje te umieszczone są w dokumentach szkolnych, takich jak: dziennik, księga uczniów, księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, arkusze ocen oraz protokoły zebrań rady pedagogicznej. Szkoła może przetwarzać dane osobowe tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku szkolnego z punktu widzenia prawa. Rodzice w każdym momencie mają prawo do zmiany danych osobowych ucznia. Ochroną danych osobowych w szkole zajmuje się administrator danych. Jeśli ktoś chce przetwarzać dane osobowe, powinien najpierw uzyskać pisemną zgodę administratora. Z kolei dane o administratorze danych posiada GIODO. Osoba powołana na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nie może być karana, powinna posiadać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz podlegać kierownikowi jednostki. Za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych odpowiada dyrekcja placówki.

Ochrona szczegółowych danych osobowych w szkołach

Wszelkie dodatkowe dane osobowe szkoła może otrzymać i wykorzystać wyłącznie za pisemną zgodą ucznia lub jeśli jest niepełnoletni – zgodą jego rodziców bądź opiekunów prawnych. Rodzic nie musi zatem podawać takich informacji, jak: zawód, miejsce pracy, źródła dochodu, własna data urodzenia.

 

Szkoła bez pisemnej zgody dorosłego ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna nie może wykorzystywać danych osobowych do celów promocyjno-marketingowych.


Przeładuj

Czy Julia Wieniawa i Viki Gabor rywalizują ze sobą?!

zobacz 01:34